Izložba MARIJANE PENDE „Objekti, Instalacije, ambijent…“ u Muzeju suvremene umjetnosti Istre

13.09.2017.

Otvorenje izlož­be Marijane Pende nazi­va „Objekti, Instalacije, ambi­jent…“ bit će odr­ža­no u petak, 15. ruj­na, u 20 sati u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre.

image003„Na izlož­bi u MSUI / MACI mla­da dubro­vač­ka umjet­ni­ca Marijana Pende pred­stav­lja objek­te i ins­ta­la­ci­je temat­ski uglav­nom veza­ne uz pos­ljed­nju aktiv­nu dubro­vač­ku tvor­ni­cu T.U.P. (Tvornica uglje­no-gra­fit­nih pro­izvo­da). Zadnjih osam godi­na Marijana Pende peri­odič­no je pri­la­zi­la tvor­ni­ci kao arhi­tek­tu­ri, para­dig­mi, arhi­vi pam­će­nja, ali i nje­nim rad­ni­ci­ma bilje­že­ći nji­ho­ve sud­bi­ne. U nje­nim pro­izvod­nim pogo­ni­ma nala­zi­la je ins­pi­ra­ci­ju za svo­je autor­sko kipar­sko stva­ra­laš­tvo recik­li­ra­ju­ći pro­izvod­ni asor­ti­man, te koris­te­ći otpad kao počet­ni ready made, osnov­no pola­zi­šte svo­jih kipar­skih rado­va. Jednostavne Marijanine skul­p­tu­re goto­vo pri­mar­no – ana­li­tič­ke voka­ci­je zadr­ža­va­ju karak­ter indus­trij­ske pro­izvod­nje što daka­ko poten­ci­ra­ju i mate­ri­ja­li od kojih su uči­nje­ne (želje­zo, bakar, crni gra­fit, gra­fit­ne diode, fina indus­trij­ska pra­ši­na, plas­ti­ka…), a u svim je skul­p­tu­ra­ma nagla­še­na ulo­ga svje­tla, odnos­no mije­ne nje­go­vog dugo­go­diš­njeg pri­sus­tva ili odsus­tva koje je vre­me­nom pro­mi­je­ni­lo tek­s­tu­ru i izgled materijala.

image005„Iako mogu funk­ci­oni­ra­ti samos­tal­no, Marijanine skul­p­tu­re svjes­no akcen­ti­ra­ju kon­tekst iz kojeg su nas­ta­le, na što nas osim nji­ho­ve for­me pod­sje­ća i nji­hov simp­to­ma­tič­ni tvor­nič­ki miris, a zajed­no izlo­že­ne odi­šu atmo­sfe­rom zaus­tav­lje­nog vre­me­na. One su odraz spe­ci­fič­ne atmo­sfe­re same tvor­ni­ce, ali i vre­me­na za koje nismo sigur­ni da je proš­lo, pros­to­ra za kojeg nismo sigur­ni da je stva­ran, pro­izvod­nje za koju nismo sigur­ni da pos­to­ji. Marijana Pende, kre­ču­ći od prvot­nih obje­ka­ta i ins­ta­la­ci­ja nas­ta­lih od mate­ri­ja­la nađe­nih u tvor­ni­ci, kon­ti­nu­ira­no nas­tav­lja pro­miš­lja­ti svoj, u biti, kipar­ski izraz, inzis­ti­ra­ju­ći na siro­maš­nim, nađe­nim i upo­tri­jeb­lje­nim mate­ri­ja­li­ma te mu pri­do­da­je spe­ci­fič­nu i nena­met­lji­vu soci­jal­no – povi­jes­nu kon­tek­s­tu­ali­za­ci­ju, ujed­no ga izmi­ču­ći zako­ni­tos­ti­ma skul­p­tu­re. Njeni su rado­vi bli­ski Arte pove­ri i pos­tu­la­ti­ma kon­cep­tu­al­ne umjet­nos­ti, a u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre tvo­re jedins­tve­ni ambi­jent koji je nas­tao kao logič­ki i spon­ta­ni pro­dukt auto­ri­či­nog pro­miš­lja­nja medi­ja i druš­tve­ne stvar­nos­ti“, navo­di se u tek­s­tu kojeg pot­pi­su­je Mladen Lučić.

Izložba osta­je otvo­re­na do 15. lis­to­pa­da, a reali­zi­ra­na je uz podr­šku Upravnog odje­la za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je, Grada Pule, Grada Dubrovnika i Turističke zajed­ni­ce Grada Dubrovnika.

Priredio B. V.

Fotografije Boris Cvjetanović