Izvučen dobitnik nagradne igre „Filantropska mapa grada Pule“

08.09.2017.

Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva i Turistička zajed­ni­ca Grada Pule u ruj­nu su proš­le godi­ne pred­sta­vi­le Turistički iti­ne­rer pul­skih filan­tro­pa, koji je izra­đen u sklo­pu izlož­be #filan­tro­pi­ja…? u surad­nji sa auto­rom izlož­be Andrejom Baderom, te je po prvi puta Filantropska mapa grada puleovog lje­ta bila otvo­re­na nagrad­na igra „Filantropska mapa gra­da Pule“ koja je tra­ja­la tije­kom turis­tič­ke sezo­ne. Izvlačenje je odr­ža­no u sri­je­du, 6. ruj­na, u Turističkoj zajed­ni­ci Pule, slu­čaj­nim oda­bi­rom iz kuti­je u kojoj su se nala­zi­le sve pri­ja­ve izvu­čen je sre­tan dobit­nik nagra­de Jan Ruzic iz Australie.

Za sudje­lo­va­nje u nagrad­noj igri bilo je potreb­no odgo­vo­ri­ti na 10 pita­nja koja su se nala­zi­la na mapi (na 4 jezi­ka), a koja se bes­plat­no mogla pre­uze­ti u Info cen­tru Turističke zajed­ni­ce Pula. Pulski filan­tro­pi mogu se pro­na­ći na sva­kom kora­ku pa su tako s jed­ne stra­ne „Filantropske mape gra­da Pule“ bile pri­ka­za­ne loka­ci­je filan­trop­skih dje­la i zda­nja, a na pole­đi­ni mape krat­ke crti­ce o istima.

Priredio B. V.