Kino Katarina: Mustang redateljice Deniz Gamze Ergüven

04.09.2017.

U uto­rak, 05. ruj­na s počet­kom u 21 sat, na Otoku Sv. Katarina, odr­žat će se temat­ska film­ska večer s disku­si­jom o fil­mu „Mustang“ reda­te­lji­ce Deniz Gamze Ergüven. Događaj je dio pro­jek­ta Kino Katarina, goš­ća uvod­ni­čar­ka bit će Marija Ratković.
21273641_285546865259385_5680396039147492737_o

Mustang (2015) Deniz Gamze Ergüven je poli­tič­ni odgo­vor tre­ćeg svi­je­ta na bala­du o osob­nim slo­bo­da­ma Sofije Coppole. Umjesto ane­mič­nih bije­lih tum­blr dje­voj­či­ca iz Virgin Suicides, glav­ne juna­ki­nje Mustanga su pet ses­ta­ra bez rodi­te­lja koje žive u neime­no­va­noj pri­piz­di­ni “na tisu­ću kilo­me­ta­ra od Istanbula”. Sve poči­nje kao u pra­vom coming of age fil­mu – za vri­je­me ras­pus­ta počet­kom bez­briž­nog i sanji­vog lje­ta, Lale i nje­ne četi­ri ses­tre se na povrat­ku iz ško­le igra­ju sa dje­ča­ci­ma na pla­ži. Njihov bez­az­le­ni nes­taš­luk iza­zi­va poro­dič­ni skan­dal nevi­đe­nih raz­mje­ra i kako bi se oču­va­la nji­ho­va čast, dje­voj­či­ce pos­ta­ju zatvo­re­ni­ce u kući novog sta­ra­te­lja. U “fabri­ci za uda­ju”, ses­tre se suoča­va­ju s novim živo­tom – pre­ki­da­ju ško­lu i pri­pre­ma­ju se za ugo­vo­re­ne bra­ko­ve uče­ći da rade u kući, šiju i kuha­ju. Svaka na svoj način, one se bore za svo­je izbo­re u svi­je­tu koji je za njih i dos­lov­no ome­đen zidovima.

Mustang je debi­tant­sko ostva­re­nje fran­cu­ske reda­te­lji­ce tur­skog pori­jek­la Deniz Gamze Ergüven pre­mi­jer­no pri­ka­za­no u Cannesu 2015, a zatim iza­bra­no za fran­cu­skog kan­di­da­ta za Oscara, Zlatni glo­bus 2016. Ergüven ima nevje­ro­va­tan talent da ispi­še i reži­ra hra­bre, blis­ta­vo inte­li­gent­ne i nepo­ko­leb­lji­ve žen­ske liko­ve što je i dalje rijet­kost u današ­njoj kine­ma­to­gra­fi­ji. Sazrijevanje i sek­su­al­nost žene su u Mustangu pri­ka­za­ni u pet raz­li­či­tih nijan­si i nijed­na od njih nije nor­ma­tiv­na, čime se vje­što izbje­ga­va binar­nost i orto­dok­s­ni stav u vezi s tim što je isprav­no ili eman­ci­pa­tor­no. Životna sna­ga i bunt koji pokre­će glav­ne juna­ki­nje da napus­te tijes­ne okvi­re patri­jar­ha­ta ima niz raz­li­či­tih mani­fes­ta­ci­ja – od kupa­nja sa dje­ča­ci­ma, do kida­nja tijes­nih halji­na “boje gov­na” ili šiša­nja, odla­ska na nogo­met­nu utak­mi­cu do kra­đe, bije­ga ili čak smr­ti. Još jedan zna­ča­jan aspekt Mustanga je ulo­ga uče­nja u pro­ce­su eman­ci­pa­ci­je, bilo da se govo­ri o ško­li vož­nje, for­mal­nom obra­zo­va­nju ili femi­niz­mu. Mustang je veli­ki film jer nema pre­ten­zi­ju pri­ka­za­ti egzo­tič­ne pre­dje­le Orijenta, osli­ka uda­lje­nu Drugost i zazor­nu vane­urop­sku Tursku, već da zagre­be ispod slo­je­va više­vje­kov­ne civi­li­za­ci­je i kul­tu­re, iza zido­va pri­vat­nos­ti u koji­ma se odvi­ja pos­ta­ja­nje ženom i pri­ka­že sva­kod­nev­ne bor­be dje­voj­či­ca koje odras­ta­ju u svi­je­tu nor­mi­ra­nom pre­ma nazo­ri­ma i potre­ba­ma muškaraca.

kino_katarina_(2)_620_350_s_c1

Film Mustang je prvi u nizu suvre­me­nih autor­skih ostva­re­nja u okvi­ru Kina Katarina, pred­stav­lja ga Marija Ratković, teore­ti­čar­ka i rad­ni­ca u medi­ji­ma. Doktorske stu­di­je zavr­ši­la na odsje­ku Teorija umet­nos­ti i medi­ja na Univerzitetu umet­nos­ti u Beogradu. Od 2006. godi­ne radi u oblas­ti­ma kul­tu­re i medi­ja, naj­vi­še piše – redov­no za Vice, Elle i Before After, povre­me­no za mno­ge dru­ge. Voli da mis­li i pri­ča o mno­gim tema­ma, ali naj­o­mi­lje­ni­je su femi­ni­zam, estra­da, lju­bav i revo­lu­ci­ja. Snima prvi film ovog lje­ta u New Yorku. Vjeruje da more lije­či dušu.

Dizajn: nako­nju­smo, fotografija