ODRŽAN 7. VLADIMIR SKATE FILM FESTIVAL

25.09.2017.

Sedmo izda­nje Vladimir Skate Film Festivala u orga­ni­za­ci­ji fažan­skog Skateboard klu­ba August Šenoa odr­ža­no je od 21. do 24. ruj­na u Fažani, Puli i na Brijunima. Program 7.VFF‑a pred­sta­vio je ponaj­bo­lje iz svi­je­ta neza­vis­ne doma­će i ino­zem­ne audi­ovi­zu­al­ne umjet­nič­ke ska­te­bo­ar­ding scene.

DSC_0192 (1200x803)Otvorenje je odr­ža­no u čet­vr­tak, 21. ruj­na, u Hotelu Fažana izlož­bom “Print Exchange”. Radi se o pro­jek­tu Film Pro Vida Print Exchange, kojeg je pokre­nuo kali­for­nij­ski foto­graf Jai Tanju – među­na­rod­noj raz­mje­ni foto­gra­fi­ja putem pošte.

U pul­skoj gale­ri­ji Cvajner je Zach Chamberlin iz San Franciska imao svjet­sku pre­mi­je­ru videa „Push Partial World Tour II“, a Francisco Saco iz Kostarike donio je urba­no-trop­ski video „Canasta“. U kinu Valli pri­ka­zan je doku­men­ta­rac „Devoted“, pari­škog auto­ra Lucasa Beaufort, a u caf­fe baru Stara Fažana pri­ka­za­na su četi­ri ska­te-videa priz­na­tih auto­ra među koji­ma su: Rémi Luciani iz Marseilla, Riječanin Mihael Šandro s Kopenhagenskom adre­som, Anton Beliaev iz Moskve i eki­pa iz ame­rič­kog bren­da Traffic Skateboards.

DSC_0184 (1200x803)Samostalna izlož­ba foto­gra­fi­ja Nicha Kunza iz San Franciska otvo­re­na je u foajeu kina Valli, izlož­ba Taufeka Asmaraka iz Singapura pos­tav­lje­na je u Staroj Fažani, a izlož­ba Olmana Torresa iz Kostarike gos­to­va­la je u gale­ri­ji Cvajner.

U nedje­lju, 24. ruj­na, fes­ti­val su zatvo­ri­le dvi­je pro­jek­ci­je u Nacionalnom par­ku Brijuni u Ljetnom kinu Velikog Brijuna. Na pro­gra­mu su bili svjet­ska pre­mi­je­ra ska­te-videa „Island“, bri­tan­skog auto­ra Jima Cravena i doku­men­tar­ni film „Abkhazia“ fin­skog auto­ra Vanttea Lindevalla.

Festival podu­pi­ru: Turistička zajed­ni­ca Općine Fažana, Općina Fažana, Grad Pula, Istarska župa­ni­ja, Turistička zajed­ni­ca Grada Pule, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Nacionalni park Brijuni, JU Pula Film Festival / Kino Valli i Galerija Cvajner, dok su medij­ski pokro­vi­te­lji: Grey ska­te­bo­ard maga­zin, Solo maga­zin, Live ska­te­bo­ard media i Free ska­te­bo­ard magazin.

Tekst i foto­gra­fi­je B. VINCEK