ROVINJ OTVORIO PRVI COWORKING PROSTOR U ISTRI

13.09.2017.

Nakon Zagreba, Rijeke, Zadra i Osijeka, i Istra ima svoj cowor­king pros­tor u Rovinju. Kao što je na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je kojom je pred­stav­ljen pro­jekt nagla­sio gra­do­na­čel­nik Marko Paliaga, rezul­tat je to tro­go­diš­njeg rada i tru­da Gradske upra­ve u smis­lu spa­ja­nja jav­nog sek­to­ra i civil­nih udru­ga, a sve u cilju reali­za­ci­je jed­nog jedins­tve­nog mul­ti­funk­ci­onal­nog pros­to­ra sa ciljem umre­ža­va­nja pro­fe­si­ona­la­ca i slo­bod­nih struč­nja­ka, te osi­gu­ra­va­nja jef­ti­ni­jeg pos­lov­nog pros­to­ra i zajed­nič­ke surad­nje i poti­ca­nja odre­đe­nih inovacija.

cowork1 (1200x801)„Cilj je cowor­kin­ga ne samo zapoš­lja­va­ti i umre­ža­va­ti mla­de struč­nja­ke iz Rovinja već poku­ša­ti napra­vi­ti jed­nu širu mre­žu neza­vis­nih znans­tve­ni­ka, struč­nja­ka i umjet­ni­ka koji bi na nivou regi­ja, u Europi mogli sura­đi­va­ti među­sob­no, radi­ti i stva­ra­ti. Radi se o jed­nom jedins­tve­nom pros­to­ru jer se u istoj zgra­di nala­ze podu­zet­nič­ki inku­ba­tor i cowor­king pros­tor koji su među­sob­no kom­pa­ti­bil­ni. Ovdje će se okup­lja­ti raz­li­či­ta zani­ma­nja i vje­ru­je­mo da će to pos­ta­ti jedan rasad­nik dobih ide­ja“, objas­nio je Paliaga.

Inicijator pro­jek­ta je udru­ga Faro11, gru­pa neza­vis­nih pro­fe­si­ona­la­ca koja se oku­pi­la sa ciljem rje­ša­va­nja pro­ble­ma pros­to­ra za rad u Rovinju. „Znamo da nije lako mla­dim i budu­ćim podu­zet­ni­ci­ma pro­na­ći i iznaj­mi­ti ured, kako cije­nov­no, tako i pros­tor­no. S ciljem rje­ša­va­nja tog pro­ble­ma, uspos­ta­vi­li smo dija­log sa Gradom koji se poka­zao zais­ta plo­do­nos­nim jer nas je doveo do rezul­ta­ta koji je jedins­tven u Hrvatskoj“, izja­vi­la je pred­sjed­ni­ca udru­ge Tamara Nikolić Đerić.

Za rad sa koris­ni­ci­ma biti će zadu­že­na Ivana Čehić Rabljenović, koja je na kon­fe­ren­ci­ji pojas­ni­la osnov­ni pro­gram cowor­king pros­to­ra, gdje će se odr­ža­va­ti radi­oni­ce crowd­fun­din­ga, druš­tve­nog podu­zet­niš­tva, on line mar­ke­tin­ga, pro­vo­đe­nja EU pro­je­ka­ta, ali i savje­to­va­nja na dnev­noj bazi iz kul­tur­no kre­ativ­ne indus­tri­je, dos­tup­nih poti­ca­ja na lokal­noj i naci­onal­noj razi­ni, te raz­ne kon­fe­ren­ci­je i semi­na­ri, kao i podr­ška lokal­nim nepro­fit­nim orga­ni­za­ci­ja­ma u vođe­nju vlas­ti­tih projekata.

cowork2 (1200x801)Dizajn inte­ri­je­ra pot­pi­su­je mla­da čla­ni­ca udru­ge Alberta Nikolov a ukup­no je u adap­ta­ci­ju pros­to­ra utro­še­no oko 900.000 kuna koje je za tu inves­ti­ci­ju osi­gu­rao Grad Rovinj.

Prostor je otvo­ren svim oso­ba­ma koje svo­ju dje­lat­nost mogu obav­lja­ti putem raču­na­la, u dije­lje­nom pros­to­ru koji će biti otvo­ren od pone­djelj­ka do pet­ka, od 9 do 17 sati, a po potre­bi će se rad­no vri­je­me nak­nad­no i pro­du­ži­ti. U pros­to­ru je dos­tu­pan rad­ni stol, orma­rić s klju­čem, kuhi­nja, prin­ter, scan­ner, te sala za sas­tan­ke. Cjenik će biti dos­tu­pan na Facebook stra­ni­ci Coworking Rovinj i na webu a cije­ne su – kako je pojas­ni­la Tamara Nikolić Đerić – rezul­tat pra­će­nja hrvat­skih cije­na sa pogod­nos­ti­ma od 50% popus­ta za sta­nov­ni­ke Grada Rovinja. Okvirna cije­na kre­će se oko 1.000 kuna mje­seč­no za puno rad­no vri­je­me, odnos­no 500 kuna za sta­nov­ni­ke gra­da, uz moguć­nost oda­bi­ra raz­nih pake­ta ovis­no o koli­či­ni kori­šte­nja prostora.

Izvor