„Ako ne želiš mijenjati svijet, nemoj se baviti književnošću“- razgovor s Natalijom Grgorinić i Ognjenom Rađenom

30.11.2017.

Na idi­lič­nom ima­nju u Ližnjanu od 2011. godi­ne dje­lu­je neo­bič­na oaza za knji­go­ljup­ce, Zvona i nari, koju zajed­no sa svo­jim sinom Ljubomirom Grgorinić Rađenom vodi brač­ni i knji­žev­ni par Natalija Grgorinić i Ognjen Rađen. Riječ je o rezi­den­ci­ji za pis­ce, pre­vo­di­te­lje i sve one koji se bave knji­gom, a koja je u pro­tek­lih šest godi­na ugos­ti­la goto­vo 150 auto­ri­ca i auto­ra iz cije­log svijeta.

Natalija i Ognjen puna dva deset­lje­ća pišu zajed­no, a  nedav­no su obja­vi­li svoj šes­ti roman, „Blagoslovljena“, što je bio povod za izlet do Ližnjana…

Što kažu vaši gos­ti, zašto dola­ze u Ližnjan?

Natalija i OgnjenU uvje­ti­ma kada je umjet­nič­ki rad potje­ran u zape­ćak sva­kod­nev­ne bor­be za egzis­ten­ci­ju, naši nam gos­ti dola­ze kako bi ovdje mogli stva­ra­ti knji­žev­nost. To zna­či, kako bi ima­li pros­to­ra i vre­me­na radi­ti na svo­jim tek­s­to­vi­ma, ali i među­sob­no raz­go­va­ra­ti, sura­đi­va­ti, biti u inte­rak­ci­ji s nepo­sred­nom zajed­ni­com koja je u našem slu­ča­ju selo Ližnjan, grad Pula i regi­ja Istra. Pisci i pre­vo­di­te­lji ova­mo dola­ze pisa­ti i osje­ti­ti knji­žev­nost koja je živa, pul­si­ra u zajed­ni­ci, knji­žev­nost koja odgo­va­ra na potre­be te zajed­ni­ce. Naše pis­ce vodi­mo ona­mo gdje je potre­ba za knji­gom, ili – ako je nema – da je stvo­ri­mo, što zna­či da ih pred­stav­lja­mo ne samo u našoj knjiž­ni­ci nego i drug­dje, oni redov­no posje­ću­ju ško­le u Ližnjanu, Medulinu i Puli, a rado su viđe­ni gos­ti i u obliž­njem domu za sta­ri­je „Vita sana“ gdje se još jed­nom pot­vr­đu­je jaka soci­jal­na dimen­zi­ja knji­žev­nos­ti i gdje se vidi kako tre­ba­mo knji­žev­nost i umjet­nost opće­ni­to ne samo da nam razve­se­li sta­rost, nego da nas odr­ža­va na životu.

Kako vas je Ližnjan prihvatio? 

Od prvog dana ima­mo jaku pot­po­ru nepo­sred­ne zajed­ni­ce. Naši kole­ge u Zagrebu tuže nam se na mali broj posje­ti­te­lja tamoš­njih knji­žev­nih doga­đa­nja i ne mogu se naču­di­ti kako u Ližnjanu ima­mo stal­nu eki­pu posje­ti­te­lja, zaljub­lje­ni­ka u knji­žev­nost, publi­ku koja nam je vjer­na. No, sta­nje knji­žev­nos­ti u širem druš­tvu jest pro­ble­ma­tič­no. Izazov svi­ma nama koji se bavi­mo knji­ga­ma i knji­žev­noš­ću je kako knji­žev­nost izvu­ći iz mar­gi­na­li­zi­ra­ne ulo­ge koju ima, dati joj pri­li­ku da raši­ri kri­la. Mnogi se naši kole­ge osje­ća­ju kao da smo svi na jed­nom kra­ju bro­da koji tone i iz koje­ga čaj­nom žli­či­com poku­ša­va­mo izba­ci­ti vodu van. Ljude se ne može natje­ra­ti da ponov­no vole knji­gu, samo im se može pomo­ći da otkri­ju koli­ko im ona dois­ta nedos­ta­je, a to je puno dugo­roč­ni­ji pro­ces. I, ne, to nije pita­nje mar­ke­tin­ga, nije stvar u tome da se potro­ši dovolj­no nova­ca na pla­ka­te, na rek­la­me, nije važ­no tro­ši­ti, tro­ši­ti, tro­ši­ti – pro­blem neči­ta­nja, pore­me­ćaj izos­tan­ka kul­tu­re knji­ge, dak­le kul­tu­re raz­miš­lja­nja, tra­že­nja smis­la u sva­kod­nev­nom tako se neće rije­ši­ti. I da se na svim tele­vi­zij­skim pro­gra­mi­ma dva­de­set i četi­ri sata dnev­no rek­la­mi­ra knji­ga kao nešto što tre­ba kupi­ti, naba­vi­ti, ima­ti, to ne bi potak­nu­lo lju­de da poč­nu knji­gu doživ­lja­va­ti kao nešto rele­vant­no. Knjiga jed­nos­tav­no odgo­va­ra na dru­ge Natalija i Ognjen (2)potre­be. U uvje­ti­ma duhov­ne praz­ni­ne koja je sva­ki dan sve veća, jav­lja se duhov­na glad, a moti­vi pose­za­nja za knji­gom pro­iz­la­ze upra­vo iz te duhov­ne gla­di i to je pros­tor gdje oče­ku­je­mo rezultate.

Jedan od nači­na na koji se poku­ša­va­te nosi­ti s kri­zom nak­lad­niš­tva jest i vaša umjet­nič­ka orga­ni­za­ci­ja „Komoč koru­na“ unu­tar koje ste do sada obja­vi­li roma­ne „Putanje“ i „Blagoslovljena“ te zajed­no sa svo­jim sinom sli­kov­ni­cu „Škura, šku­ra boška“?

Da. Pisac, umjet­nik, nije samo onaj koji piše, koji dobro piše. Zadatak je pre­da­nog umjet­nič­ko-knji­žev­nog stva­ra­te­lja, dak­le, pis­ca, da pro­pi­tu­je sve seg­men­te knji­žev­nog rada. Osobno nam je važ­no da sva­ki korak u pro­ce­su pro­izvod­nje knji­ge bude umjet­nič­ka poru­ka, da naše knji­ge dois­ta budu dje­la koja unu­tra i izva­na ima­ju inte­lek­tu­al­nu rele­vant­nost i umjet­nič­ku te dušev­nu sna­gu. U uvje­ti­ma kad su pro­pa­li knji­žar­ski lan­ci, kad se nema gdje pla­si­ra­ti i dis­tri­bu­ira­ti knji­gu, ulo­ga je pisa­ca da pro­na­đu nove kana­le komu­ni­ka­ci­je s čita­te­lji­ma, jer, iskre­no, trži­šte kao poli­gon za raz­mje­nu ide­ja ne funk­ci­oni­ra, čak što­vi­še, miš­lje­nja smo da je tržiš­na raz­mje­na jedan od obli­ka kon­tro­li­ra­nja i blo­ki­ra­nja pro­to­ka ide­ja. Osobno nam je veli­ki pro­fe­si­onal­ni iza­zov kako potak­nu­ti čita­te­lje da aktiv­no tra­že ono auten­tič­no novo, da tra­že vri­jed­nos­ti koje nadi­la­ze puku rob­no-nov­ča­nu raz­mje­nu. Od čita­te­lja tra­ži­mo su-odgo­vor­nost za tekst, tra­ži­mo da nam povje­re­njem uzvra­te na povje­re­nje koje pola­že­mo u njih kao sugo­vor­ni­ke. Napisati roman u osno­vi zna­či sro­či­ti slo­že­nu poru­ku važ­nu za veći broj lju­di. To što se ovaj model komu­ni­ka­ci­je razvio u tržiš­nu dje­lat­nost tek je nez­god­na pos­lje­di­ca činje­ni­ce da pokre­nu­ti tiskar­ski stroj košta. Jedini zada­tak koji pos­tav­lja­mo pred sebe i pred nas­lo­ve koje objav­lju­je­mo pod okri­ljem „Komoč koru­ne“ jest da slu­že kao mate­ri­jal­na osno­va za nas­ta­vak opi­sa­ne komu­ni­ka­ci­je. Za nas sva­ka knji­ga, sva­ki pri­mje­rak knji­ge, u konač­ni­ci mora omo­gu­ći­ti novi pri­mje­rak nove knji­ge. To je jedi­ni pro­fit na koji računamo.

Hoćete li biti na ovo­go­diš­njem Sa(n)jmu knjige?

Nećemo. Pulski je sajam okre­nut pro­fe­si­onal­nim nak­lad­ni­ci­ma, a mi to nismo, mi smo pro­fe­si­onal­ni auto­ri. Nakladništvo je za nas „nuž­no zlo“ jer nema dru­gog nači­na da se knji­ga pro­izve­de, no nak­lad­niš­tvo u punom smis­lu rije­či pred­stav­lja mno­go više od uko­ri­ča­va­nja tek­s­ta, a mi nema­mo ni ener­gi­je, ni želje pre­tva­ra­ti se da smo trgov­ci ili mena­dže­ri. Jednom kada ima­mo goto­vu knji­gu, poku­ša­va­mo izna­ći mode­le kon­tak­ta s čita­te­lji­ma iz pozi­ci­je umjet­ni­ka, iz pozi­ci­je sugo­vor­ni­ka, knji­gu koris­ti­mo kao sred­stvo komu­ni­ka­ci­je sa svi­je­tom, a ne kao potro­šač­ki pro­izvod. Svojim se pri­mje­rom i radom zala­že­mo za cje­lo­go­diš­nju dje­lat­nost, cje­lo­go­diš­nju umjet­nič­ku pro­izvod­nju. Deset dana fes­ti­va­la ima svo­ju svr­hu, ali ona bi tre­ba­la biti tek nad­grad­nja koja dola­zi nakon obil­ne umjet­nič­ke pro­duk­ci­je koju u Istri u knji­žev­nom sek­to­ru nema­mo. Da bana­li­zi­ra­mo, kak­vog bi smis­la imao, npr. sajam pršu­ta u Tinjanu da se u Istri pršut uop­će ne pro­izvo­di, da nije jedan od sim­bo­la istar­ske tra­di­ci­je. Žalosno je da Pula ima naj­bo­lji sajam knji­ge u Hrvatskoj, jedan od naj­bo­ljih saj­mo­va u široj regi­ji, ali nema ni jed­nu pra­vu knji­ža­ru. Koliko se roma­na pro­izve­de ili obja­vi u Istri godiš­nje? Jedan ili nije­dan? Uglavnom nije­dan. Proizvodnja se ne podu­pi­re. Pisci iza kojih ne sto­ji rek­lam­na maši­na, nevid­lji­vi su. Prešutno je pri­hva­ćen stav da Istra nema knji­žev­nu pro­izvod­nju kojom se može pohva­li­ti pred svi­je­tom. Ovdje ne govo­ri­mo da se u sva­koj sfe­ri ljud­ske dje­lat­nos­ti nuž­no mora razvi­ti autoh­to­ni pan­dan ino­zem­nom pro­izvo­du. Preživjet ćemo ako se u Zamasku ne otvo­ri tvor­ni­ca auto­mo­bi­la jer auto­mo­bi­le već danas sas­tav­lja­ju mahom robo­ti. Ali robo­ti ne pišu, robo­ti nema­ju potre­be za knji­ga­ma, nema­ju potre­be za komu­ni­ka­ci­jom, spo­ra­zu­mi­je­va­njem, raz­mje­nom miš­lje­nja. A bez knji­ge, bez rije­či, jezi­ka, iden­ti­te­ta, u odre­đe­nom tre­nut­ku više neće­mo biti u sta­nju pre­poz­na­ti zašto smo te jesmo li uop­će živi.

Kada ste poče­li pisa­ti? Svatko za sebe, već kao klin­ci ili tek kad ste se naš­li pa kre­nu­li u zajed­nič­ki eksperiment?

U knji­žev­nost se uvi­jek ula­zi pos­tup­no, goto­vo nepri­mjet­no, pita­nje ula­ska zapra­vo se nika­da ni ne pos­tav­lja, ali je pita­nje odlu­ke hoće li se u njoj osta­ti ili ne. Kad smo se upoz­na­li u blagoslovljenaZagrebu 90-ih, u redak­ci­ji „Homo volan­sa“, za nas je to bila konač­na pot­vr­da da je knji­žev­nost u nama živa i da živi­mo kroz nju. Rano smo shva­ti­li da kroz naše zajed­niš­tvo pokri­va­mo veći­nu neo­p­hod­nih funk­ci­ja knji­žev­nos­ti – da smo jedan dru­go­me i čita­telj i ured­nik i kri­ti­čar i su-pisac, gru­pa za pot­po­ru kad nas­tu­pe kri­ze, motiv, raz­log i lje­po­ta stva­ra­nja. U tom je smis­lu naš lju­bav­ni neraz­mr­si­vo ispre­ple­ten s našim knji­žev­nim živo­tom. Možda je u tome raz­log što knji­žev­nost doživ­lja­va­mo tako dra­ma­tič­no, jer je naš ulog u riječ, u knji­gu pot­pun, bez rezer­ve. Pišući ispi­su­je­mo jed­no dru­go, čita­ju­ći se među­sob­no se išči­ta­va­mo, raz­go­va­ra­mo, upoz­na­je­mo, volimo.

Nedavno ste obja­vi­li novi roman  „Blagoslovljena“. O čemu on govori?

U „Blagoslovljenoj“ je riječ o obi­te­lji inte­lek­tu­ala­ca lje­vi­čar­skih svje­to­na­zo­ra kojoj se doga­đa viđe­nje Gospe. Tri su glav­na lika: Junija, pre­vo­di­te­lji­ca tek­s­ta o sred­njo­vje­kov­nim krš­ćan­skim here­ti­ca­ma koje su zavr­ši­le na loma­či, a koja i sama ima vizi­je Božanske Majke; tu je Andrej, nje­zin suprug, sve­uči­liš­ni pro­fe­sor i agnos­tik te Emanuela, nji­ho­va ado­les­cent­ska kćer­ka-bun­tov­ni­ca. „Blagoslovljena“ je roman u kojem se pro­pi­tu­je auten­tič­na duhov­na glad koja čovje­čans­tvo pro­go­ni od nje­go­vih samih poče­ta­ka. Pokušali smo istra­ži­ti ori­gi­nal­ni jezik reli­gi­oz­nos­ti, bez ste­re­otip­ne rovov­ske bit­ke svje­to­na­zo­ra. Danas je pre­čes­to krš­ćans­tvo pri­sut­no u jav­nom pros­to­ru kroz isklju­či­vi govor poje­di­nih kon­zer­va­tiv­nih sku­pi­na i poje­di­na­ca. Naš roman nudi sasvim dru­ga­či­ju vizi­ju vje­re, vje­ro­va­nja, povje­re­nja. U „Blagoslovljenoj“ krš­ćans­tvo i femi­ni­zam, queer iden­ti­tet i slo­bo­do­um­lje dišu punim plu­ći­ma, jed­no kroz dru­go. U roma­nu ima i suko­ba izme­đu fun­da­men­ta­liz­ma i otvo­re­nos­ti, no naši se liko­vi, i oni koji su vjer­ni­ci i koji nisu, ne sra­me priz­na­ti da su tek tra­ga­či te pozi­va­ju čita­te­lje na zajed­nič­ko tra­ga­nje. Zajedničko izgra­đi­va­nje među­sob­nog povjerenja.

Natalija i Ognjen (3)Imate li kakav savjet mla­dim pis­ci­ma koji bi želje­li zajed­no pisati?

Savjetujemo im neka se udru­že. Naravno, neka pišu, pa i zajed­no, ali mora­ju zna­ti da je pisa­nje samo jedan dio spi­sa­telj­skog pos­la. Mnogo tru­da, vre­me­na i rada mora se ulo­ži­ti u pred­stav­lja­nje vlas­ti­tog rada, ali – što je jed­na­ko važ­no – i pred­stav­lja­nje rada svo­jih kole­ga. Ne smi­je se zazi­ra­ti od ured­nič­kog i pre­vo­di­telj­skog pos­la, orga­ni­za­ci­je knji­žev­nih doga­đa­nja, od šireg kul­tur­nog akti­viz­ma. Jasno, pri­mar­ni zada­tak sva­kog pis­ca jest da pro­izvo­di tekst, no više nije dovolj­no (ako je ika­da i bilo) pre­da­ti svoj tekst nak­lad­ni­ku i oče­ki­va­ti da će net­ko dru­gi oba­vi­ti sav onaj dio pos­la koji sto­ji iza sva­ke knji­ge. Trenutak je takav da bav­lje­nje knji­žev­noš­ću izi­sku­je višes­tra­nost i anga­ži­ra­nost. Tradicionalno nak­lad­niš­tvo kao kon­cept goto­vo je pot­pu­no nes­ta­lo, naro­či­to u kul­tu­ra­ma koje se ne mogu oslo­ni­ti na masov­nost trži­šta. Zadatak spi­sa­te­lji­ca i spi­sa­te­lja, knji­žev­ni­ca i knji­žev­ni­ka jest stva­ra­ti, mobi­li­zi­ra­ti subor­ce u bor­bi za vid­lji­vost novih ide­ja, pro­na­la­zi­ti nove nači­ne da knji­ga kao medij osta­ne rele­vant­na u živo­tu ne nekak­ve inte­lek­tu­al­ne eli­te, već naj­iz­rav­ni­je zajed­ni­ce. Danas, bez ambi­ci­je mije­nja­nja svi­je­ta, svim ciniz­mi­ma i iro­ni­ja­ma jed­nog pos­t­mo­der­nis­tič­kog, umor­nog okru­že­nja uspr­kos, bez ambi­ci­je da može­mo bolje, nema knji­žev­no­ga rada, nema umjetnosti.

Više:

Zvona i nari

Komoč koru­na

Razgovarala Daniela KNAPIĆ
Fotografije Daniela KNAPIĆ i arhi­va Zvona i nari