Njemački dokumentarac o talijanskom vesternu

12.11.2017.

špageti

U subo­tu nave­čer (11.studenog) na HTV‑u (3. pro­gram) je pri­ka­zan nje­mač­ki doku­men­tar­ni film „Bez žalje­nja, bez milos­ti“ (reda­te­lji Peter Dollinger i Hans-Jürgen Panitz), koji nije naro­či­tih autor­skih dome­ta, ali je vrlo infor­ma­ti­van i zanim­ljiv u kon­tek­s­tu tali­jan­skog ili špageti-vesterna.

Redatelji su teme­lji­to obra­di­li taj film­ski feno­men – koji se javio tije­kom 1960-ih u tali­jan­skoj kine­ma­to­gra­fi­ji, s nagla­še­nim natu­ra­liz­mom i stil­skim odma­kom u odno­su na ame­rič­ki ves­tern – počev­ši od naj­ve­ćih ime­na (Sergio Leone, Sergio Corbucci,Clint Eastwood) do tri­vi­jal­ni­jih reda­te­lja i ostva­re­nja. Vrijednost fil­ma je u tome što slo­je­vi­to raz­ra­đu­je feno­men, nje­go­ve uzo­re i uvje­te nas­tan­ka kao i utje­ca­je koje je imao na suvre­me­ne reda­te­lje, a naro­či­to su dra­go­cje­ni kadro­vi raz­go­vo­ra s pokoj­nim i živu­ćim maj­sto­ri­ma žan­ra, budu­ći da otkri­va­ju i neke deta­lje koji ni upu­će­ni­jim gle­da­te­lji­ma vje­ro­jat­no nisu poznati.

Za što­va­te­lje špa­ge­ti-ves­ter­na, koji­ma pri­pa­da i pot­pis­nik ovih reda­ka, sva­ka­ko vrlo infor­ma­tiv­no i koris­no iskus­tvo, iako je poma­lo neo­bič­no da su obra­du tog tali­jan­skog feno­me­na pot­pi­sa­li upra­vo Nijemci.

 

Elvis Lenić