Kultni horor Skolimowskog

27.12.2017.


Večeras (27. pro­sin­ca) na HTV 3 pri­ka­zu­je se kul­t­ni horor „Krik“ istak­nu­tog polj­skog reda­te­lja Jerzyja Skolimowskog, vete­ra­na koji je pri­je dvi­je godi­ne bio i počas­ni gost moto­vun­skog fes­ti­va­la te dobit­nik nagra­de Maverick (tom pri­li­kom pro­ji­ci­ran je i ovaj film).

Skolimowski je dobar dio svo­jeg opu­sa reali­zi­rao izvan matič­ne polj­ske kine­ma­to­gra­fi­je, a „Krik“ je jedan od nje­go­vih naj­re­pre­zen­ta­tiv­ni­jih „gas­tar­baj­ter­skih“ fil­mo­va. Kroz pri­ču o tajans­tve­nom put­ni­ku (Alan Bates) koji tvr­di da može pro­izves­ti krik koji ubi­ja, uz pri­mje­nu retros­pek­ci­ja i snaž­nog vizu­al­nog sti­la, reda­telj nadah­nu­to pro­ži­ma realis­tič­ke i oni­rič­ke ugo­đa­je, stva­ra­ju­ći film koji žan­rov­ski gra­ni­či s dra­mom i horo­rom. „Krik“ je dobit­nik Velike nagra­de žiri­ja u Cannesu 1978. godi­ne, a mno­gi ga sma­tra­ju i jed­nim od naj­bo­ljih fil­mo­va bri­tan­ske pro­duk­ci­je 1970-ih.

E. L.