Otvoren JAVNI NATJEČAJ za izradu vizualnog identiteta 65. Pulskog filmskog festivala

20.12.2017.

Javna Ustanova Pula Film Festival ras­pi­sa­la je jav­ni natje­čaj za izra­du vizu­al­nog iden­ti­te­ta 65. Pulskog film­skog fes­ti­va­la. Predmet Javnog natje­ča­ja je izra­da novog vizu­al­nog iden­ti­te­ta  65. Pulskog film­skog fes­ti­va­la sa svr­hom dobi­va­nja kva­li­tet­nog rje­še­nja za upo­tre­bu iden­ti­te­ta na svim on line i off line pro­midž­be­nim mate­ri­ja­li­ma (pla­ka­ti, let­ci, bro­šu­re, mono­gra­fi­je, inter­net­ska stra­ni­ca, pro­mo­tiv­ni mate­ri­ja­li, i dr.)

Natječaj je javan i otvo­ren za sudje­lo­va­nje svim prav­nim i fizič­kim oso­ba­ma s podru­čja Republike Hrvatske. Natjecatelj se može natje­ca­ti sa više pri­jed­lo­ga. Na natje­ča­ju ne mogu sudje­lo­va­ti čla­no­vi Ocjenjivačkog suda, nji­hov zamje­ni­ci, bli­ski srod­ni­ci, zapos­le­ni­ci Provoditelja niti nji­ho­vi bli­ski srodnici.

Prijava mora sadr­ža­va­ti: popu­nje­nu i pot­pi­sa­nu pri­ja­vu s poda­ci­ma ponu­di­te­lja; popu­nje­nu i pot­pi­sa­nu izja­vu o autor­stvu dos­tav­lje­nog rje­še­nja (izra­da novog vizu­al­nog iden­ti­te­ta 65. Pulskog film­skog fes­ti­va­la); pri­jed­log dos­tav­lje­nog rje­še­nja uz obraz­lo­že­nje. Uz vizu­al­nu pre­zen­ta­ci­ju oba­vez­no je tek­s­tu­al­no obraz­lo­že­nje kon­cep­ta, a po potre­bi mogu­će je dos­ta­vi­ti i detalj­ni­ja pojaš­nje­nja. Prijave koje ne sadr­že tra­že­nu doku­men­ta­ci­ju neće biti uze­te u razmatranje.

Natjecatelji ima­ju pra­vo pos­ta­vi­ti pita­nja veza­ni za Javni natje­čaj na adre­su sanela@pulafilmfestival.hr s naz­na­kom pred­me­ta „Javni natje­čaj – rje­še­nja vizu­al­nog iden­ti­te­ta 65. Pulskog film­skog fes­ti­va­la“. Pristigle rado­ve ocje­nji­vat će Povjerenstvo kojeg će ime­no­va­ti Upravno vije­će Javne usta­no­ve Pula Film Festival. Najprihvatljivije rje­še­nje može se doni­je­ti veći­nom gla­so­va a odlu­ku o izbo­ru doni­je­ti će naj­kas­ni­je do 1. velja­če 2018. godi­ne. Odluka o naj­bo­ljem rje­še­nju, te popis svih dos­tav­lje­nih pri­jed­lo­ga bit će objav­lje­na na mrež­noj stra­ni­ci pulafilmfestival.hr.

Ponude dos­ta­vi­ti u zatvo­re­noj omot­ni­ci naj­kas­ni­je do 22. siječ­nja 2018. godi­ne do 12 sati pre­po­ru­če­nom poštom ili osob­nom dos­ta­vom na adre­su naru­či­te­lja: Javna usta­no­va Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52 100 Pula s naz­na­kom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR NOVOG VIZUALNOG IDENTITETA 65. PULSKOG FILMSKOG FESTIVALA“

Priredio B. V.