Predstavljanje projekta XII x II U Kinu Valli

18.12.2017.

Jedanaesto izda­nje pro­jek­ta XII x II posve­će­no 65. godiš­nji­ci odr­ža­va­nja Pulskog film­skog fes­ti­va­la, pred­stav­lje­no je u petak, 15. pro­sin­ca u pul­skom kinu Valli.

O pro­jek­tu XII x II govo­rio je pro­čel­nik za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je Vladimir Torbica koji je zaže­lio dobar vje­tar u leđa 65. Pulskom film­skom fes­ti­va­lu koji će neo­s­por­no i ove godi­ne doni­je­ti naj­bo­lji pre­sjek naci­onal­ne pro­duk­ci­je. Projekt je nas­tao na osno­vi ide­je pokre­ta­ča Upravnog odje­la za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je s ciljem pro­mo­ci­je mla­dih stva­ra­la­ca s podru­čja Istre, i hva­le­vri­je­dan je pro­dukt siner­gi­je raz­nih umjet­ni­ka. Istarska župa­ni­ja će se ujed­no pro­jek­tom slu­ži­ti u svoj­stvu pro­to­ko­lar­nog pok­lo­na povo­dom novo­go­diš­njih blag­da­na čime se istar­ska kul­tu­ra pro­mo­vi­ra i van gra­ni­ca Hrvatske.

Ravnateljica Pula Film Festivala i izbor­ni­ca likov­nog dije­la izda­nja za 2018. godi­nu Gordana Restović zahva­li­la je mla­dim umjet­ni­ci­ma na iska­zi­va­nju vlas­ti­te per­s­pek­ti­ve viđe­nje 65. Pule i nji­ho­vom nese­bič­nom dopri­no­su pri stva­ra­nju pro­jek­ta, dok je Bruno Krajcar pred­sta­vio glaz­be­ni­ke koji su sudje­lo­va­li u ovje­ko­vje­či­va­nju film­ske glaz­be za potre­be projekta.

Likovna autor­ska dje­la: akva­re­li, gra­fi­ke, kola­ži, crte­ži doni­ra­ju se Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre za stva­ra­nje i obo­ga­ći­va­nje fun­du­sa. Audiozapis, mas­ter CD‑a, doni­ra se Hrvatskom radi­ju Pula, koji emi­ti­ra­njem glaz­be­nih bro­je­va dopri­no­si popu­la­ri­za­ci­ji mla­dih glazbenika.

Predstavljanje su popra­ti­le vokal­ne sku­pi­ne Ad libi­tum (Brtonigla) i Equivoci (Pula, Buzet) te Kvartet Muzičke aka­de­mi­je Sveučilišta Jurja Dobrile (Pula), a potom je otvo­re­na izlož­ba rado­va ovje­ko­vje­če­nih na ovo­go­diš­njem kalen­da­ru. U samom likov­nom dije­lu sudje­lo­va­lo je dva­na­est mla­dih likov­nja­ka koji su svo­jim ori­gi­nal­nim rado­vi­ma čes­ti­ta­li rođen­dan jed­nom od naj­sta­ri­jih film­skih fes­ti­va­la na svi­je­tu, a 12 glaz­be­nih bro­je­va pod­sjet­nik su na film­ske uspješ­ni­ce u koji­ma je glaz­ba osta­vi­la pre­poz­nat­ljiv trag. Veći dio albu­ma pri­prem­ljen je i snim­ljen upra­vo Festivalu u čast, s ciljem poti­ca­nja inte­re­sa za film­sku glaz­bu kako kod uče­ni­ka i stu­de­na­ta, tako i kod glaz­be­nih entu­zi­jas­ta s podru­čja koje popu­lar­no zove­mo glaz­be­ni amaterizam.

O zna­ča­ju pro­jek­ta govo­ri činje­ni­ca da je, uklju­ču­ju­ći i 2018. godi­nu, u pro­jek­tu sudje­lo­va­lo šes­to­ti­njak glaz­be­ni­ka i sto pede­set likov­nja­ka iz Istre.

Tekst i foto­gra­fi­je B. VNCEK