Izdana e‑publikacija „Kako ih pronaći? Kako ih zadržati? Menadžment volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“

17.01.2018.

Kao dio aktiv­nos­ti pro­jek­ta „PORIV – podr­ška razvo­ju infras­truk­tu­re volon­ter­stva“, Udruga za razvoj civil­nog druš­tva SMART i pro­jek­t­ni part­ne­ri, Carpe Diem – Lokalni volon­ter­ski cen­tar Volonterka, Volonterski cen­tar Istra, Hrvatski cen­tar za razvoj volon­ter­stva i Dom za odgoj dje­ce i mla­de­ži Rijeka, izra­di­li su e‑publikaciju „Kako ih pro­na­ći? Kako ih zadr­ža­ti? Menadžment volon­ter­skih pro­gra­ma u nepro­fit­nim organizacijama“.

Radi se o SMART-ovoj publi­ka­ci­ji ori­gi­nal­no izda­noj 2007. godi­ne koja je 2016. revi­di­ra­na i osvje­že­na novim infor­ma­ci­ja­ma, zakon­skim okvi­rom te pri­mje­ri­ma. Publikacija je nami­je­nje­na svim nepro­fit­nim orga­ni­za­ci­ja­ma koje su poten­ci­jal­ni orga­ni­za­to­ri volon­ti­ra­nja, kao što su udru­ge, zak­la­de, usta­no­ve obra­zo­va­nja, zdrav­s­tva i soci­jal­ne skr­bi, jedi­ni­ce lokal­ne i područne/regionalne samo­upra­ve, kako bi uspješ­no uspos­ta­vi­le volon­ter­ski pro­gram u svo­jim orga­ni­za­ci­ja­ma. Cilj ove publi­ka­ci­je je menadž­ment volon­ter­skog pro­gra­ma pri­ka­za­ti kao važan dio razvo­ja ljud­skih resur­sa u sva­koj orga­ni­za­ci­ji, pred­sta­vi­ti cik­lus menadž­men­ta volon­ter­skog pro­gra­ma kroz koji može­te pra­ti­ti razvoj uklju­či­va­nja volon­te­ra u vaše orga­ni­za­ci­je i osvi­jes­ti­ti potre­bu stal­nog ula­ga­nja u volon­te­re i rad s volonterima.

Publikacija je podi­je­lje­na u osam temelj­nih cje­li­na, suk­lad­no faza­ma u cik­lu­su menadž­men­ta volon­ter­skog pro­gra­ma te sadr­ži broj­ne pri­mje­re iz prak­se raz­nih udru­ga i usta­no­va, a u ovom obli­ku e‑publikacije, pri­mje­ri i obras­ci potreb­ni za uspješ­nu uspos­ta­vu volon­ter­skog pro­gra­ma dos­tup­ni su za pre­uzi­ma­nje i korištenje.

E‑publikaciju „Kako ih pro­na­ći? Kako ih zadr­ža­ti? Menadžment volon­ter­skih pro­gra­ma u nepro­fit­nim orga­ni­za­ci­ja­ma“ može­te pro­na­ći ovdje.

Projekt „Poriv – Podrška razvo­ju infras­truk­tu­re volon­ter­stva“ je usmje­ren ka rje­ša­va­nju pro­ble­ma nedos­tat­ne razvi­je­nos­ti kapa­ci­te­ta ključ­nih dioni­ka u razvo­ju i pro­mo­ci­ji volon­ter­stva – orga­ni­za­to­ra volon­ti­ra­nja i volon­ter­skih cen­ta­ra. Svrha je pro­jek­ta, s jed­ne stra­ne osi­gu­ra­ti viso­ku razi­nu kva­li­te­te volon­ter­skih pro­gra­ma, a s dru­ge stra­ne adek­vat­nu podr­šku orga­ni­za­to­ri­ma volon­ti­ra­nja, veću vid­lji­vost volon­ter­stva na regi­onal­noj i lokal­noj razi­ni te pos­lje­dič­no veću uklju­če­nost gra­đa­na u volon­ti­ra­nje. Projekt će se pro­vo­di­ti do sre­di­ne 2019. godi­ne s nizom aktiv­nos­ti nami­je­nje­nih orga­ni­za­to­ri­ma volon­ti­ra­nja i lokal­nim volon­ter­skim cen­tri­ma, kao što su edu­ka­ci­je i pre­zen­ta­ci­je u podru­čju menadž­men­ta i razvo­ja kva­li­te­te volon­ter­skog pro­gra­ma, surad­nje i kapa­ci­ti­ra­nja lokal­nih volon­ter­skih cen­ta­ra, izda­va­nje publi­ka­ci­ja i razvo­ja onli­ne sus­ta­va pove­zi­va­nja orga­ni­za­ci­ja i volontera.

Izvor