Noć Muzeja 2018. u Umagu

29.01.2018.

Povodom mani­fes­ta­ci­je nazva­ne Noć muze­ja koja se od 2005. sva­ke godi­ne odr­ža­va u gra­do­vi­ma diljem Hrvatske sudje­lu­je i Muzej gra­da Umaga te su u petak 26. siječ­nja upri­li­če­ne radi­oni­ca za dje­cu, kazi­va­nja na četi­ri loka­ci­je u gra­du te izlož­ba. Ovogodišnja tema noći muze­ja bila je sport, a pred­stav­lje­no je ukup­no 13 sport­skih dis­ci­pli­na te nji­ho­vi akte­ri, natje­ca­te­lji, klu­bo­vi i dje­lat­ni­ci s podru­čja Umaga u pos­ljed­njih sto­ti­nu godi­na. Predstavljeni su tako tenis, stol­ni tenis, ruko­met, nogo­met, ski­ja­nje, kar­ting, boks, košar­ka, boča­nje, wind surf, peca­nje, šah i jedrenje.

Program Noći muze­ja se odvi­jao kroz tri doga­đa­ja: dje­čju radi­oni­cu nazva­nu “Brže, više, jače” u pros­to­ru muze­ja, “Sportski đir po gra­du” koji se sas­to­jao od obi­la­ska pje­ši­ce raz­nih obje­ka­ta i povr­ši­na koje se koris­te ili su se u proš­los­ti koris­ti­le u sport­ske svr­he uz struč­no vod­stvo, te otvo­re­nje izlož­be posve­će­ne spor­tu u Umagu u pros­to­ri­ja­ma grad­skog muze­ja. Dodatni sadr­žaj se sas­to­jao od podje­le diplo­ma u znak zahval­nos­ti kazi­va­či­ma koji su, dije­le­ći svo­je uspo­me­ne i aneg­do­te, posud­bom foto­gra­fi­ja i raz­nih rek­vi­zi­ta, dopri­ni­je­li obi­lje­ža­va­nju Noći muze­ja, ali koji su i osta­vi­li trag u uma­ško­me spor­tu. Najzad, posje­ti­te­lji su ima­li pri­li­ku pra­ti­ti polu­fi­nal­nu utak­mi­cu europ­skog prvens­tva u ruko­me­tu uži­vo iz pros­to­ri­ja muze­ja uz komentatore.

Posjetitelje je sa sport­skom povi­ješ­ću Umaga upoz­na­la muzej­ska peda­go­gi­nja Barbara Crnobori, vode­ći ih kroz mjes­ta gdje su se poje­di­ne mani­fes­ta­ci­je odr­ža­le uz pri­po­moć dugo­go­diš­njeg sudi­oni­ka druš­tve­nih i poli­tič­kih doga­đa­ja Umaga, Pina Degrassija. Moglo se tako čuti mno­go zanim­lji­vih poda­ta­ka, kao na pri­mjer da je na mjes­tu gdje se sada nala­zi park pored sta­re osnov­ne ško­le neka­da bilo nogo­met­no igra­li­šte, a da se u straž­njem dvo­ri­štu te iste, sada tali­jan­ske osnov­ne ško­le igrao ruko­met, nogo­met, tenis i košar­ka. “Htjeli smo lju­di­ma poka­za­ti da se pri­je izgrad­nje dvo­ra­ne 1980. godi­ne sko­ro sve odvi­ja­lo vani, a lju­di su s tak­vim entu­zi­jaz­mom igra­li i po kiši”, isti­če Crnobori. Nadalje, neki su prvi put čuli da se na oba­li sta­ro­ga gra­da 1972. odr­ža­la kar­ting utr­ka na pote­zu od neka­daš­nje ben­zin­ske pum­pe do hote­la Kristal, a u toj utr­ci su sudje­lo­va­li, uz naj­bo­lje natje­ca­te­lje biv­še drža­ve, i neke doma­će sna­ge, među nji­ma i Walter Fable. Od sport­skih doga­đa­ja koji su spo­me­nu­ti, istak­li su se susret za titu­lu svjet­skog prva­ka u boxu izme­đu Nina Benvenutija i Bethea u, za tu pri­go­du izgra­đe­noj, uma­škoj are­ni koji se pre­no­sio uži­vo u cije­lom svi­je­tu, te tri­jum­fal­ni povra­tak uma­ških spor­ta­ša s “Jadranskih susre­ta” u Senju kad ih je pos­li­je pono­ći doče­kao cije­li grad na ulicama.

Tekst i foto­gra­fi­je Marko ŠORGO