40 godina izlaženja kolumne Lipi moji

26.02.2018.

Svečana akademija za Dragu Orlića u porečkom Kazalištu

• Svečana aka­de­mi­ja povo­dom 40 godi­na izla­že­nja kolum­ne „Lipi moji“ Drage Orlića u sati­rič­kom pri­lo­gu Glasa Istre La kost u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč bit će odr­ža­na u pone­dje­ljak, 26. velja­če, u 19 sati u poreč­koj kaza­liš­noj dvo­ra­ni. Publika će se moći dru­ži­ti i zaba­vi­ti sa Zvanom Lakodelcem, Dragom Orlićem i dru­gim ugled­ni­ci­ma iz poli­tič­kog, kul­tur­nog i jav­nog živo­ta Istre. Ulaz je bes­pla­tan i slo­bo­dan. Na aka­de­mi­ji će učes­tvo­va­ti: – Valter Flego, Franci Blašković, Edi Maružin, dr. Edi Terlević, Šjora Špija, Ivan Matejčić, Antonela Glavić, SonjaVojinović Goran Prodan, Drago Orlić i Zvane Lakodelac.

Priredio B. V.