Natječaj za pjesme na čakavštini – Verši na šterni

20.02.2018.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč ras­pi­su­je natje­čaj za pje­sme na čakav­šti­ni – Verši na šter­ni. Pozivaju se auto­ri da poša­lju svo­je nove, neo­bjav­lje­ne pje­sme na čakav­šti­ni (naj­vi­še tri), naj­kas­ni­je do 7. ožujka.

Pjesmama tre­ba pri­lo­ži­ti ispu­nje­ni pri­jav­ni obra­zac koje­ga se može pre­uze­ti na mrež­noj stra­ni­ci Gradske knjiž­ni­ce Poreč. Radove, uz pri­jav­ni obra­zac, tre­ba dos­ta­vi­ti u elek­tro­nič­kom obli­ku na gradska@knjiznicaporec.hr. Autori oda­bra­nih pje­sa­ma sudje­lu­ju na XXV. susre­tu čakav­skih pjes­ni­ka Verši na šter­ni, koji će se odr­ža­ti u subo­tu, 9. lip­nja u Vižinadi.

Izvor