POZIV NA SURADNJU SVIMA KOJI SU SVOJIM RADOM DOPRINIJELI PULSKOM FILMSKOM FESTIVALU

14.02.2018.

Javna usta­no­va Pula Film Festival pri­pre­ma pro­jekt pod nazi­vom „Abecedarij fil­mo­va i Abecedarij dje­lat­ni­ka od 1954. do 2017.“ Projekt se sas­to­ji od dvi­je obim­ne teme: sis­te­mat­skog navo­đe­nja svih fil­mo­va s umjet­nič­kom i teh­nič­kom eki­pom koji su kon­ku­ri­ra­li za Zlatne Arene, te mono­graf­skog pri­kup­lja­nja poda­ta­ka o svim dje­lat­ni­ci­ma koji su svo­jim radom, od osnut­ka do danas, pri­do­ni­je­li razvo­ju manifestacije.

„Abecedarij dje­lat­ni­ka“ više­go­diš­nji je pro­jekt koji po prvi puta u cen­tar paž­nje stav­lja poje­din­ce koje su svo­jim dje­lo­va­njem pri­do­ni­je­li stva­ra­nju šez­de­set pet godi­na film­sko-fes­ti­val­ske povi­jes­ti. Namjera je zabi­lje­ži­ti nepo­nov­lji­ve oso­be koji zbog pri­ro­de pos­lo­va nisu bile eks­po­ni­ra­ne jav­nos­ti, ali čije bi se odsus­tvo uve­li­ke pri­mi­je­ti­lo uko­li­ko bi izos­tao osob­ni pečat kojim su doprinijeli.

“U tu svr­hu pozi­va­mo sve, koji su od 1954. do danas na bilo kojem pos­lu – od volon­te­ra, hos­te­sa, pomoć­nih rad­ni­ka, do ured­ni­ka, novi­na­ra, vodi­te­lja, itd. – da se sa svo­jim infor­ma­tiv­nim poda­ci­ma jave i na taj način traj­no i neiz­bri­si­vo osta­li zabi­lje­že­ni pod zajed­nič­kim naziv­ni­kom obim­ne fes­ti­val­ske povi­jes­ti. Svoje podat­ke sa krat­kom biogra­fi­jom, naz­na­če­nim opi­som pos­la, odnos­no godi­nom izda­nja na koje­mu su dje­lo­va­li i osob­nom foto­gra­fi­jom, mogu do 15. ožuj­ka pos­la­ti na e‑mail info@pulafilmfestival.hr, ili poštom na: Javna usta­no­va Pula film fes­ti­val, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula. Dodatne infor­ma­ci­je mogu­će je dobi­ti na nave­de­noj e‑pošti i tele­fo­nom na 052 393 321″, piše u dopi­su Pula Film Festivala.

Izvor