INK obilježava Svjetski dan kazališta za djecu i mlade

16.03.2018.

INK Gradsko kaza­li­šte Pula i ove godi­ne obi­lje­ža­va Svjetski dan kaza­li­šta za dje­cu i mla­de pod slo­ga­nom „Povedite dije­te u kaza­li­šte“ . Sa željom da se upri­li­či pro­gram za što širi uzrast dje­ce, od naj­ra­ni­je dobi do uzras­ta osnov­ne ško­le, pro­gram obi­lje­ža­va­nja Dana orga­ni­zi­ran je i obi­lje­ža­vat će se kroz dva dana, s dvi­je raz­li­či­te predstave.

U pone­dje­ljak, 19. ožuj­ka 2018. u 9:30 i 11 (orga­ni­zi­ra­na posje­ta dje­ce) te 18 sati (za dje­cu u prat­nji svo­jih naj­mi­li­jih) izvest će se pred­sta­va “Pola-Pola (+11).

 AUTORICA: Milena Bogavac
REDATELJICA: Renata Carola Gatica
IGRAJU: Karolina Horvat, Bruno Kontrec, Maja Katić, Davor Dokleja

Pola-pola nas­ta­je kao kopro­duk­ci­ja tri posve raz­li­či­ta kaza­li­šta: Kazališne dru­ži­ne Pinklec, Teatra EXIT i Teatra Poco Loco, i zato sli­je­de­ći tra­di­ci­ju tra­že­nja začud­nos­ti, izrav­nos­ti, suro­vos­ti i isto­vre­me­no njež­nos­ti u poru­ci koju šalje, pred­sta­va kroz buč­nu punk-glaz­bu vri­šti: “LJUBAV!”  Ljubav koja nam svi­ma tre­ba i lju­bav kao spas.
Predstava pro­go­va­ra o pro­ble­mu razvo­da iz per­s­pek­ti­ve dje­ce koja to usko­ro neće više biti, jer im se pri­bli­ža­va puber­tet, jer ima­ju svo­je bri­ge, svo­je taj­ne, svo­je tež­nje da se odci­je­pe od rodi­te­lja i pos­ta­nu samos­tal­ne osob­nos­ti, a uza sve to mora­ju se nosi­ti s pro­ble­mi­ma i taj­na­ma svo­jih roditelja.
Ovo je pred­sta­va za rodi­te­lje, za mla­de, za dje­cu, za sve koji se sna­la­ze u Zemlji odras­lih, za dje­cu koja možda i pre­ra­no mora­ju odras­ti, za sva­ko­ga… jer svat­ko od nas ipak ima neko­ga tko ga voli – bez obzi­ra na sve. Roditelji, baka, djed ili barem jedan pri­ja­telj koji će sje­di­ti s tobom u kući­ci u par­ku i dati ti svo­ju šmr­ka­vu papir­na­tu maramicu.

Na sam Svjetski dan kaza­li­šta za dje­cu i mla­de, u uto­rak, 20. ožuj­ka 2018., u 9, 11 i 18 sati moći ćete pogle­da­ti pred­sta­vu “pazi.mazi.voli” (+3) iz pro­duk­ci­je kaza­li­šta Mala sce­na, Zagreb.

AUTORICA: Dina Vukelić/Nina Horvat
REDATELJICA: Nora Krstulović
IGRAJU: Vanja Ćirić, Aleksandra Demše, Davor Kovač

Kroz pri­ču nas iz svo­je per­s­pek­ti­ve vodi Čupko, pas luta­li­ca koji jed­nog dana upoz­na Juraja i Leu i okre­ne im život nagla­vač­ke. Zaigrani brat i ses­tra uz Čupkovu će pomoć shva­ti­ti da živo­ti­nje nisu igrač­ke i nauči­ti mno­go o pri­ja­telj­stvu, odgo­vor­nos­ti, pra­vil­nom češka­nju i baca­nju loptica.
Što sve tre­ba ima­ti na umu pri­je no što odlu­či­te naba­vi­ti kuć­nog lju­bim­ca, zašto je bolje udo­mi­ti, a ne kupi­ti psa, kak­ve oba­ve­ze i kak­ve rados­ti dono­si bri­ga o živo­ti­nja­ma, tko je koga izdre­si­rao – pas lju­de ili lju­di nje­ga, te koja je veza izme­đu zaigra­nih pasa i pisa­nja zada­će samo su neka od pita­nja na koja odgo­vo­re kroz pred­sta­vu poku­ša­va­ju pro­na­ći Juraj i Lea.
Predstava “pazi.mazi.voli.” govo­ri o važ­nos­ti odgo­vor­nog odno­sa dje­ce pre­ma kuć­nim ljubimcima.

HRVATSKA PORUKA za Svjetski dan kaza­li­šta za dje­cu i mla­de Zorana Pongrašića:

Draga dje­co i mla­di, jed­nom dav­no prva su kaza­li­šta ima­la pozor­ni­ce izgra­đe­ne od kame­na. Tek puno puno kas­ni­je kaza­liš­ne su se pozor­ni­ce poče­le izra­đi­va­ti od drve­ta. Točnije, od dasa­ka. A onda se poja­vio i onaj čuve­ni slo­gan koji kaza­li­šte opi­su­je kao DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE. To je, ako mene pita­te, živa isti­na. E pa, dra­ga dje­co i mla­di, zato sva­ka­ko oti­đi­te u kaza­li­šte. Možda ćete baš tamo pro­na­ći dasku koja vama fali.

Zoran Pongrašić hrvat­ski je roma­no­pi­sac, dram­ski pisac i sce­na­rist. Poznat je i kao “pisac opće prak­se”. Njegova naj­poz­na­ti­ja dje­la su “Mama je kri­va za sve”, “Četiri spro­vo­da i vjen­ča­nje” te “Gumi-gumi”, roman pre­ve­den na više svjet­skih jezika.

Izvor foto­gra­fi­je