Književni susret “Samo slova” s gostom Enesom Kiševićem u pulskoj Gradskoj knjižnici i čitaonici

08.03.2018.

U povo­du Međunarodnog dana žena, dan nakon, u petak, 9. ožuj­ka u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula bit će odr­žan knji­žev­ni susret „Samo slo­va“, uz gos­ta Enesa Kiševića koji će kazi­va­ti izbor iz poezi­je i krat­ke pro­ze Snježane Akrap-Sušac. Ovo knji­žev­no dru­že­nje odr­žat će se u dva ter­mi­na: u 11 sati za uče­ni­ke Strukovne ško­le Pula te u 18 sati za sve zain­te­re­si­ra­ne, lju­bi­te­lje pisa­ne rije­či, poezi­je i proze.

Priredio B. V.