Počinje treća sezona emisije “MEDIONAUTI”

29.03.2018.

Pulska film­ska tvor­ni­ca ovo­ga tjed­na poči­nje s emi­tra­njem tre­će sezo­ne obra­zov­no-infor­ma­tiv­ne emi­si­je o gra­đan­skom odgo­ju i medij­skoj pisme­nos­ti “Medionauti” na TV Novi Pula. Dvanaest epi­zo­da emi­ti­ra­ti će se čet­vrt­kom u 21 sat i nedje­ljom u 17 sati.

“Medionaute” će otvo­ri­ti epi­zo­da koja se bavi feno­me­nom izbje­gliš­tva i kako se kao druš­tvo s nji­me nosi­mo. Sugovornici su imi­grant iz Afganistana Amir Ali Yarnian, dr. sc. Dragan Bagić s Odsjeka za soci­olo­gi­ju Filozofskog fakul­te­ta u Zagrebu te soci­olo­gi­nja i reda­te­lji­ca Tea Vidović.

U istim ter­mi­ni­ma bit će pri­ka­za­ne i pre­os­ta­le epi­zo­de posve­će­ne siro­maš­tvu, rad­nič­kim pra­vi­ma, finan­cij­skoj pisme­nos­ti, bri­zi o sta­ri­ji­ma, sek­su­al­nom odgo­ju, vrš­njač­kom nasi­lju, radi­ka­liz­mu i eks­tre­miz­mu u poli­ti­ci, reli­gi­oz­nos­ti u Hrvatskoj, veli­kim infor­ma­cij­skim sus­ta­vi­ma te mla­di­ma i trži­štu rada.

Medionauti su obra­zov­no-infor­ma­tiv­na tele­vi­zij­ska emi­si­ja bavi se tema­ma medij­ske i gra­đan­ske pisme­nos­ti, a usmje­re­na je na pro­mi­ca­nje vri­jed­nos­ti plu­ra­liz­ma, ljud­skih pra­va i slo­bo­de medi­ja. Teme istra­žu­ju, obra­đu­ju i pred­stav­lja­ju uče­ni­ci pul­ske Gimnazije, Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na Pula te Srednje tali­jan­ske ško­le Dante Alighieri Pula pod men­tor­stvom struč­nog tima kojeg čine Ivan Dobran i Tanja Carić. U poje­di­nim epi­zo­da­ma nas­to­ji se istra­ži­ti kon­kre­tan pro­blem putem pro­uča­va­nja zakon­skih pro­pi­sa, rezul­ta­ta znans­tve­nih istra­ži­va­nja, jav­nog mni­je­nja, potre­ba manjin­skih sku­pi­na, sta­vo­va struč­nja­ka i ulo­ga ins­ti­tu­ci­ja, kao i pred­stav­lja­nja udru­ga koje rade na una­pre­đe­nju civil­nog druš­tva. Emisija je nami­je­nje­na prvens­tve­no dje­ci i mla­di­ma, ali i rodi­te­lji­ma, nas­tav­ni­ci­ma i široj javnosti.

Serijal je reali­zi­ran zahva­lju­ju­ći finan­cij­skoj podr­š­ci Agencije za elek­tro­nič­ke medi­je, Fonda za poti­ca­nje plu­ra­liz­ma i raz­no­vr­s­nos­ti elek­tro­nič­kih medi­ja, Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra, Istarske župa­ni­je i Grada Pule.

Priredio B. V.