„Pssst! Pričam ti priču…“ u porečkoj knjižnici

22.03.2018.

Povodom Svjetskog dana pri­po­vi­je­da­nja, među­na­rod­ne mani­fes­ta­ci­je posve­će­ne usme­nom pri­po­vi­je­da­nju, Gradska knjiž­ni­ca Poreč u petak, 23. ožuj­ka, u 17 sati pred­stav­lja pro­jekt „Pssst! Pričam ti pri­ču…“, nas­tao u surad­nji Centra za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre, Etnografskog muze­ja Istre i viš­njan­ske osnov­ne ško­le, čiji je rezul­tat digi­tal­ni zvuč­ni zapis koje­ga će, uz uče­ni­ke, poreč­koj publi­ci pred­sta­vi­ti vodi­te­lji­ce pro­jek­ta uči­te­lji­ca Davorka Travan i viša kus­to­si­ca Etnografskog muze­ja Istre Ivona Orlić.

Mali su Višnjanci sa svo­jim men­to­ri­ca­ma želje­li saču­va­ti živu kul­tu­ru, odnos­no, tra­di­ci­ju pri­ča­nja, taj dina­mič­ni, među­ljud­ski pro­ces i sve nje­go­ve seg­men­te: emo­ci­je, tak­til­nost, glas, ges­ti­ku­la­ci­ju, pri­hva­ća­nje, lju­bav i odgoj, zna­ju­ći da će na taj način saču­va­ti i pri­če. Pričanje pri­ča pove­za­lo je dje­cu s nji­ho­vim dje­do­vi­ma i baka­ma te rodi­te­lji­ma, a dje­ca su spoz­na­la i osje­ti­la pri­je­nos tra­di­ci­je, kroz vje­šti­ne pri­ča­nja i pri­po­vi­je­da­nja, u svo­joj naj­bli­žoj sre­di­ni, obi­telj­skom okruženju.

Upravo je to cilj oču­va­nja nematerijalne/žive kul­tu­re: da zadr­ži svo­ju spe­ci­fič­nost živ­lje­nja koje je uvi­jek dru­ga­či­je, izno­va živo.

Izvor