Radio Rojc počinje s emitiranjem na Međunarodni dan žena

06.03.2018.

Prvi community radio u Puli

• Na među­na­rod­ni Dan žena, 8. ožuj­ka, s redov­nim emi­ti­ra­njem putem stre­ama zapo­či­nje Radio Rojc – prvi com­mu­nity radio u Puli.

Radio Rojc smje­šten je u Dnevnom borav­ku Rojca iz kojeg je kra­jem proš­le godi­ne uspješ­no reali­zi­ran 48-sat­ni radio mara­ton pod nazi­vom “Radio na ledu”. Ovaj radio mara­ton nas­tao je u surad­nji Art&Music fes­ti­va­la, Revije na ledu i Radio Rojca. Stvorili su ga i osmis­li­li polaz­ni­ci i men­to­ri radi­oni­ce nazva­ne “Tečaj radio kro­je­nja” koja je pre­mi­jer­no, uz već tra­di­ci­onal­nu strip-radi­oni­cu, odr­ža­na u okvi­ru proš­lo­go­diš­njeg Art&Music festivala.

Redovitom emi­ti­ra­nju Radio Rojca pre­su­di­lo je oslu­ški­va­nje slu­ša­te­lja Radija na ledu koji su svih 48 sati neumor­no raz­nim kana­li­ma sla­li poru­ke podr­ške, mahom pro­ši­re­ne želja­ma i uvje­ra­va­nji­ma o nas­tav­ku rada ovak­vog Radija, čemu u pri­log ide i konač­na broj­ka od 38.529 slu­ša­te­lja putem stre­ama. Ako se ovom bro­ju pri­do­da­ju i svi oni koji su pra­ti­li pro­gram Radija na ledu putem frek­ven­ci­je 89,7 MHz jas­no je da pos­to­je slu­ša­te­lji, i to u veli­kom bro­ju, koji žele slu­ša­ti com­mu­nity medij­ske sadržaje.

Ekipa Radija na ledu odre­di­la je namjer­nom slu­čaj­noš­ću datum kada će uži­vo zapo­če­ti s reali­za­ci­jom dugo oče­ki­va­nog com­mu­nity radi­ja. Međunarodni Dan žena u većim je gra­do­vi­ma rezer­vi­ran za mar­še­ve koji­ma se uka­zu­je na sto­ljet­ne bor­be žena za svo­ja pra­va i sva ljud­ska pra­va. Upravo željom da svo­jim radom ne dis­kri­mi­ni­ra i ne zane­ma­ru­je, već otkri­va pros­to­re komu­ni­ka­ci­je i surad­nje, 8. ožuj­ka Radio Rojc zapo­či­nje s redo­vi­tim emi­ti­ra­njem. Tijekom prve faze emi­ti­ra­nja, sva­kog dana od 9 do 21 sat, Radio Rojc pro­go­va­ra­ti će o bit­nim i aktu­al­nim tema­ma. Ovaj com­mu­nity radio nas­ta­vit će ondje gdje je Radio na ledu stao, a i to je tek poče­tak. Radio Rojc kao radio zajed­ni­ce nudi se i otva­ra pre­ma zajed­ni­ci koju pozi­va na surad­nju pri kre­ira­nju sadržaja.

„Ako je toč­no da radio ne može­mo dovolj­no razu­mje­ti samo slu­ša­njem, može­mo li ga i kako, u digi­tal­noj glo­ba­li­za­ci­ji, upo­tri­je­bi­ti kao auto­no­man alat za šire­nje pros­to­ra slo­bo­de i izbje­ga­va­nja kon­tro­le i nad­zo­ra? (…)“ napi­sa­la je jed­na od naj­na­gra­đi­va­ni­jih radij­skih ured­ni­ca, sada biv­ša ured­ni­ca Trećeg pro­gra­ma HR‑a, Ljubica Letinić.

Radio Rojc pokre­nut je u sklo­pu aktiv­nos­ti Saveza udru­ga Rojca, kre­ira­ju ga zaljub­lje­ni­ci u radio, a može­te ga slu­ša­ti putem stre­ama na stra­ni­ci www.radio.rojc.eu.

Priredio B. V.