Tjedni program POU Poreč

19.03.2018.

KINO

Ulaznice se mogu rezer­vi­ra­ti putem inter­net­skog rezer­va­cij­skog sus­ta­va na povez­ni­ci http://rezervacije-poup.hr, a podig­nu­ti do pola sata pri­je počet­ka pro­jek­ci­je, u pro­tiv­nom se bri­šu iz sus­ta­va. Blagajna kina otva­ra sat vre­me­na pri­je projekcije.

U čet­vr­tak, 22. 3., petak, 23. 3. i u subo­tu, 24. 3. u 18.00

GRINGO
izvor­no ime: Gringo
reda­telj: Nash Edgerton
žanr: akcij­ska komedija
tra­ja­nje: 110 minuta
ulo­ge: Charlize Theron, Amanda Seyfried, Joel Edgerton, David Oyelowo
sadr­žaj fil­ma: David Oyelowo je u ulo­zi nedav­no ože­nje­nog, pris­toj­nog biz­ni­sme­na koji ima udio u far­ma­ce­ut­skoj tvrt­ki koja se spre­ma za izla­zak na bur­zu. Jednog dana mu se život pre­tva­ra u pakao zbog inci­den­ta u Meksiku, a ulju­đe­ni ame­rič­ki podu­zet­nik pos­ta­je kriminalac.

U čet­vr­tak, 22. 3., petak, 23 .3. i u subo­tu, 24. 3. u 20.00

TOMB RAIDER
izvor­no ime: Tomb Raider
reda­telj: Roar Uthaug
žanr: akcij­ska avantura
ulo­ge: Alicia Vikander, Walton Goggins, Hannah John-Kamen
sadr­žaj fil­ma: Lara Croft je stras­tve­na, samos­tal­na dje­voj­ka i kći eks­cen­trič­nog pus­to­lo­va koji je nes­tao dok je ona bila još tinej­dže­ri­ca. Sada, nakon sedam godi­na, Lara nema nika­kav stva­ran cilj ili svr­hu te odbi­ja pre­uze­ti uzde car­stva svo­jeg oca jed­na­ko kao što odbi­ja priz­na­ti da je stvar­no otišao.

LIKOVNA DJELATNOST

GALERIJA ZUCCATO
U orga­ni­za­ci­ji Valamar Riviere d.d., Muzeja – Museo Lapidarium iz Novigrada i Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u Poreču otvo­re­na je izlož­ba Jubilarna 35. sli­kar­ska kolo­ni­ja Riviera Poreč.
Ove godi­ne izla­žu Rafa López, Adrián Ssegura, Alois Neuhold, Margerita Rakić, Klementina Golija, Renate Krammer
Izložba osta­je otvo­re­na do 31. ožuj­ka sva­kim danom u rad­nom vre­me­nu 10.00 – 12.00 i 17.00 – 19.00, osim nedje­lje i praznika.

OBAVIJEST O NATJEČAJU

U orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč u trav­nju 2018. godi­ne odr­žat će se 12. PRO FUTURA – skup­na izlož­ba likov­nih ama­te­ra, u cilju pri­ka­zi­va­nja šire pano­ra­me ama­ter­skog likov­nog stva­ra­laš­tva iz podru­čja tzv. lije­pih umjet­nos­ti (sli­kar­stvo, gra­fi­ka, kipar­stvo, foto­gra­fi­ja). Radovi će biti oda­bra­ni putem natje­ča­ja, s nagla­skom na nji­ho­voj kva­li­te­ti i neo­vis­no o mediju/tehnici ili temi.
Natječaj je otvo­ren od 12. velja­če do 25. ožuj­ka 2018. Stručni žiri obja­vit će lis­tu oda­bra­nih rado­va do 30. ožuj­ka, a rado­vi će se zapri­ma­ti od 3. do 13. travnja.

Za sudje­lo­va­nje je potreb­no priložiti:
– foto­gra­fi­je rado­va koje namje­ra­va­te izla­ga­ti (naj­vi­še tri rada);
– podat­ke o sva­kom radu (naziv, godi­na nas­tan­ka, teh­ni­ka, dimenzije);
– osob­ne podat­ke (adre­sa i broj telefona/mobitela);
– krat­ku biografiju.

Natječajne mate­ri­ja­le pos­la­ti elek­tro­nič­kom poštom ili poštom na adre­su (pre­po­ru­ču­je­mo pri­jav­lji­va­nje putem e‑pošte):
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč
za PRO FUTURU
Narodni trg 1
52440 Poreč
ili e‑poštom:
likovna@poup.hr
uz naz­na­ku «za PRO FUTURU»

POSEBNA NAPOMENA: Materijale pos­la­ne na natje­čaj ne vra­ća­mo. Nepravilne i nepot­pu­ne pri­ja­ve neće se raz­ma­tra­ti. Fotografije rado­va mora­ju biti što kva­li­tet­ni­je (oštre i dovolj­no svi­je­tle)! Svaka poje­di­nač­na foto­gra­fi­ja rada pos­la­na e‑poštom ne smi­je biti veća od 500 kb. Radovi koji pro­đu oda­bir žiri­ja oba­vez­no tre­ba­ju sti­ći oprem­lje­ni i zapa­ki­ra­ni zaštit­nom amba­la­žom, bez obzi­ra na način dos­ta­ve, na adre­su Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč naj­kas­ni­je do 13. trav­nja 2018. godine.

O izbo­ru radova:
Potpune i u roku zaprim­lje­ne pri­ja­ve raz­ma­trat će struč­ni ocje­nji­vač­ki sud. Po iste­ku natje­ča­ja i obav­lje­nog oda­bi­ra u roku od tje­dan dana bit će objav­lje­ni rezul­ta­ti na inter­net­skim stra­ni­ca­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč (www.poup.hr).
U izbor mogu ući rado­vi onih auto­ra koji nisu stek­li nikak­vo sred­njo­škol­sko ni viso­ko­škol­sko for­mal­no obra­zo­va­nje iz podru­čja likov­nih i pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti. Prijavljivanje rado­va iz podru­čja pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti se isklju­ču­je (kera­mi­ka, nakit, tek­s­til­no obli­ko­va­nje i sl.).

O nagra­da­ma:
Među rado­vi­ma koji budu proš­li oda­bir ocje­nji­vač­ki sud oda­brat će rad onog auto­ra koji po struč­nom miš­lje­nju zas­lu­žu­je nagra­du – orga­ni­za­ci­ju samos­tal­ne izlož­be u Maloj gale­ri­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč.
Ime dobit­ni­ka nagra­de bit će pro­gla­še­no na samom otvo­re­nju izložbe.
Osim toga poseb­na će nagra­da spon­zo­ra biti dodi­je­lje­na auto­ru koji saku­pi naj­ve­ći broj gla­so­va publi­ke. Glasanje će se odvi­ja­ti isklju­či­vo na dan otvo­re­nja izlož­be putem gla­sač­kih lis­ti­ća, a rezul­ta­ti će biti objav­lje­ni na inter­net­skim stra­ni­ca­ma Učilišta tje­dan dana kasnije.

O žiri­ju:
Radove će oda­bra­ti žiri u slje­de­ćem sastavu:
Bojan Šumonja, ak. kipar, pred­sjed­nik žirija;
Sebastijan Vojvoda, ak. sli­kar, član žirija;
Andi Bančić, prof., član žirija.

Napomena:
Budući da je cilj izlož­be pred­sta­vi­ti aktu­al­no ama­ter­sko likov­no stva­ra­laš­tvo, moli­mo da nam na natje­čaj šalje­te rado­ve nas­ta­le recent­ni­jeg datu­ma, ne sta­ri­je od godi­nu dana.
Rezultati natje­ča­ja bit će objav­lje­ni naj­kas­ni­je do 30. ožuj­ka 2018. na inter­net­skim stra­ni­ca­ma Učilišta (www.poup.hr).
Radove zapri­ma­mo rad­nim danom od pone­djelj­ka do pet­ka od 7 do 15 sati.
Troškove povra­ta rado­va putem kurir­ske služ­be sno­se izlagači.
Datum otva­ra­nja izlož­be bit će nak­nad­no objavljen.