Izložba grupe ONE DOLLAR BILL u Svetim srcima

12.04.2018.

„La tela volante“

• Otvorenje izlož­be gru­pe One Dollar Bill nazi­va „La tela volan­te“ bit će odr­ža­no u pul­skom muzej­sko gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca, u petak, 13. trav­nja u 20 sati.

Grupu One Dollar Bill čine tro­ji­ca auto­ra: Marko Jakše, jedan od naj­re­le­vant­ni­jih slo­ven­skih sli­ka­ra (dobit­nik Prešernove nagra­de 2013), Pierre Tol, nizo­zem­ski muzi­čar i per­for­mer (član sku­pi­ne Melted man) i Bojan Šumonja, umjet­nik iz Pule. Grupa se ofor­mi­la sasvim slu­čaj­no (ili možda ne) sre­di­nom 2016. u Mohorju pri­li­kom šet­nje gus­tom šumom.

„Ideja za ovu izlož­bu kre­će od teze da umjet­nost doživ­lja­va­mo ili kao zrcal­nu sli­ku povi­jes­ti ili da povi­jest poka­že­mo u pros­to­ru koji sami ure­đu­je­mo i u kojem se sve zbi­va. Naša namje­ra je ovoj tezi doda­ti još jed­nu moguć­nost, moguć­nost van­vre­me­nos­ti i anti­po­vi­jes­ti te spo­ji­ti sve tri moguć­nos­ti u jed­nu… Namjera nam je refe­ri­ra­ti se kroz raz­ne pre­zen­ta­cij­ske for­ma­te (sli­ke, audio, site spe­ci­fic itd.). Prvim dije­lom na sin­tag­mu Moderne koja defi­ni­ra umjet­nost kao naj­vi­ši način na koji se isti­na uspi­je pojav­lji­va­ti i na moder­nis­tič­ku tezu da je indi­vi­du­al­nost pre­du­vjet za umjet­nič­ko izra­ža­va­nje… Drugim dije­lom na stru­ja­nja i ten­den­ci­je suvre­me­ne umjet­nič­ke prak­se veza­ne za komo­di­fi­ka­ci­ju i teori­ju koja sma­tra da je indi­vi­du­ali­zam i osob­ni iden­ti­tet iz moder­ne stvar proš­los­ti i da je naš sta­ri indi­vi­du­alis­tič­ki subjekt mrtav te da je cije­la moder­nis­tič­ka teza oko indi­vi­du­al­nos­ti i nje­na teorij­ska osno­va obič­na ide­olo­gi­ja, jer danas u doba kor­po­ra­tiv­nog kapi­ta­liz­ma i globalizacije,u dobu čovje­ka-orga­ni­za­ci­je, biro­kra­ci­je u biz­ni­su i u drža­vi, taj sta­ri indi­vi­du­al­ni subjekt više ne pos­to­ji… Trećim dije­lom sagle­da­va­ju­ći van­vre­men­sku i anti­po­vi­jes­nu dimen­zi­ju umjet­nič­ke prak­se kao novom uni­ver­zal­noš­ću namjes­to uni­ver­zal­nos­ti današ­njih vri­jed­nos­ti u druš­tvu kao što je novac“, piše u opi­su izložbe.

Slike na izlož­bi nas­ta­ja­le su u četi­ri navra­ta: u svib­nju i ruj­nu 2017. u uva­li Zonki u Štinjanu, te u siječ­nju i ožuj­ku 2018. u Mohorju u Sloveniji dok su neke još malo dora­đi­va­ne u Puli. Slike su pro­izvod Marka i Bojana koji su zajed­no sli­ka­li poku­ša­va­ju­ći spo­ji­ti ili pomi­ri­ti dva sen­zi­bi­li­te­ta na istom radu.

Pierre Tol autor je zvuč­ne site-spe­ci­fic ins­ta­la­ci­je čije je dije­lo­ve radio dok su dru­ga dvo­ji­ca radi­li na sli­ka­ma. „La tela volan­te“ ima i gos­te izlož­be koji će svo­je rado­ve izlo­ži­ti na katu Svetih srca, a to su Teodor Šumonja, Vasja Šumonja i Tristan Tol.

Izložba je orga­ni­zi­ra­na u surad­nji s Arheološkim muze­jom Istre. Moći će se pogle­da­ti sva­kod­nev­no od 9 do 21 sat do 3. lip­nja. Ulaz je besplatan.

Priredio B. V.