Najavljen 11. FESTIVAL DJEČJE KNJIGE MONTE LIBRIĆ

20.04.2018.

Animiraj me!

• Splet rije­či i sli­ka u ani­mi­ra­noj for­mi obi­lje­žit će ovo­go­diš­nje, jeda­na­es­to izda­nje pul­skog Festivala dje­čje knji­ge Monte Librić, koje će se odr­ža­ti od 23. do 29. trav­nja, tra­di­ci­onal­no, u Circolu, Zajednici Talijana Pula. Knjiga će ovo­ga puta biti nedje­lji­vi dio svi­je­ta ani­ma­ci­je i uz glav­nu temu pod nazi­vom Animiraj me! / Animami! bit će usmje­ren na mul­ti­me­di­jal­ne sadr­ža­je koji se sve češ­će koris­te kao dodat­ni poti­caj dje­ci u čita­nju i inter­pre­ta­ci­ji tek­s­ta. Tijekom sedam fes­ti­val­skih dana, na Monte Libriću odvi­jat će se bogat pro­gram u kojem će gos­to­va­ti zanim­lji­vi doma­ći i stra­ni pis­ci, ilus­tra­to­ri i ani­ma­to­ri, odr­žat će se broj­ne radi­oni­ce ani­ma­ci­je, kaza­liš­ne pred­sta­ve i pro­jek­ci­je ani­mi­ra­nih fil­mo­va doma­ćih i stra­nih autora.

Monte Librić na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re naj­a­vi­li su pred­sjed­nik Zajednice Talijana Pula Fabrizio Radin, direk­to­ri­ca Monte Librića Slavica Ćurković, glav­na orga­ni­za­to­ri­ca Emina Popović Sterpin i vodi­te­lji­ca pro­da­je Tina Zenzerović.

„Tema Monte Librića je ani­ma­ci­ja, koja je uzbud­lji­va i zanim­lji­va dje­ci“, rek­la je Ćurković doda­ju­ći da će u nizu pro­gra­ma pri­bli­ži­ti knji­gu dje­ci, ali i pred­sta­vi­ti ani­ma­tor­sku sce­nu i ilus­tra­to­re, koji se u Hrvatskoj naj­češ­će bave animacijom.

„Ono što nas spa­ja je zajed­nič­ka, više nego misi­ja, ide­ja da riječ pri­bli­ži­mo našoj dje­ci, uče­ni­ci­ma, da ih odvo­ji­mo od mobi­te­la, druš­tve­nih mre­ža i inter­ne­ta i da ih vra­ti­mo papi­ru“, rekao je Radin. Naveo je da će na Librić, osim uče­ni­ka tali­jan­skih ško­la iz Istre, doći i riječ­ki uče­ni­ci. Programi, u koji­ma će biti pri­ka­za­na naj­bo­lja ostva­re­nja ilus­tra­to­ra i ani­ma­to­ra, iza­bra­ni su ne samo na bazi teme, nego i pro­duk­ci­je, rek­la je Popović Sterpin, a govo­re­ći o radi­oni­ca­ma, rek­la je da su one veza­ne za ani­ma­ci­ju, ali uvi­jek uz lite­rar­ne pred­lo­ške. Tina Zenzerović je rek­la da Librić nije samo dvo­je­zi­čan nego i tro­je­zi­čan, jer će se u pro­daj­nom dije­lu moći naći izda­nja na hrvat­skom, tali­jan­skom i engle­skom jezi­ku, a sve knji­ge pro­da­ju se uz uklju­če­ne popuste.

Svečano otvo­re­nje odr­žat će se 23. trav­nja u 11 sati u Velikoj dvo­ra­ni Circola, a gra­do­na­čel­nik Pule Boris Miletić pro­gla­sit će Monte Librić otvo­re­nim. Ceremonija otvo­re­nja nado­ve­zat će se na ovo­go­diš­nju temu, pa će se tako spo­ji­ti dva svi­je­ta, vir­tu­al­ni i stvar­ni. Vodit će je Gordana Trajković u liku Bake Librić koja će se kre­ta­ti iz igra­nog u ani­mi­ra­ni film te vodi­te­lji Librić pro­gra­ma Iris Mošnja i Davor Schunk, dok je vodi­telj teh­ni­ke Marko Bolković iz Visualie reali­zi­rao vir­tu­al­ne sadr­ža­je koji će doča­ra­ti pus­to­lo­vi­ne Bake Librić.

U pro­daj­nom dije­lu bit će pak pred­stav­lje­na veli­ka ponu­da naj­no­vi­jih nas­lo­va nami­je­nje­nih dje­ci. Monte Librić oku­pit će 60-ak hrvat­skih nak­lad­ni­ka koji u Pulu dola­ze sa svo­jim naj­no­vi­jim nas­lo­vi­ma za dje­cu, a bit će pri­re­đen i kutak za odras­le s raz­nom lite­ra­tu­rom od peda­go­ških knji­ga do bele­tris­tič­kih izda­nja. Vrlo bogat izbor tali­jan­skih knji­ga za dje­cu dono­si trš­ćan­ska knji­ža­ra – Libreria Nero Su Bianco. Gotovo 3.000 knji­ga bit će dos­tup­no po popus­ti­ma do 70 %.

Ovogodišnja novost je mala papir­na­ta Baka Librić, nas­ta­la u kre­ativ­noj radi­oni­ci Marka Zubaka, koja u duho­vi­tim ani­ma­ci­ja­ma i foto­gra­fi­ja­ma iz Istre i dru­gih kra­je­va, naj­av­lju­je 11. Monte Librić. Fotografije nje­zi­na puto­va­nja mogu se pra­ti­ti na fes­ti­val­skim druš­tve­nim mre­ža­ma (face­bo­ok i ins­ta­gram) i inter­net stra­ni­ci. Također, na web stra­ni­ci još uvi­jek svat­ko može pre­uze­ti nacrt za izra­du papir­na­te Bake Librić, slo­ži­ti svo­ju igrač­ku i osvo­ji­ti nagra­de – knji­ge o paper­toysi­ma, a oni koji papir­na­tu Baku Librić done­su na Monte Librić ostva­rit će i dodat­nih 10% popus­ta na već sni­že­ne nas­lo­ve. Ova akci­ja iza­zva­la je velik inte­res pa su foto­gra­fi­je Bake Librić sti­gle iz mno­gih kra­je­va Hrvatske i svi­je­ta, čak iz Buenos Airesa i Washingtona. Također, oko pet sto­ti­na nacr­ta za izra­du Bake Librić podi­je­lje­no je uče­ni­ci­ma čet­vr­tih raz­re­da pul­skih osnov­nih ško­la koji su mar­lji­vo pri­onu­li izra­di, doda­ju­ći svo­ja kre­ativ­na rje­še­nja, a nji­ho­ve će kre­aci­je biti izlo­že­ne u Circolu. Osim u papir­na­toj for­mi, Baka Librić će nas­ta­vi­ti sa svo­jim Pričama za laku noć i sva­ke veče­ri pri­čom ispra­ća­ti naj­mla­đu publi­ku na počinak.

Osebujni pečat Monte Librića pre­poz­na­je se u nje­go­vom vizu­al­nom iden­ti­te­tu i sce­no­gra­fi­ji koji sva­ke godi­ne pra­te i inter­pre­ti­ra­ju temat­sku odred­ni­cu. Ilustraciju ove godi­ne pot­pi­su­je poz­na­ta ilus­tra­to­ri­ca i ani­ma­to­ri­ca Ivana Guljašević, dok je sce­no­gra­fi­ju obli­ko­va­la pul­ska sli­ka­ri­ca i sce­no­graf­ki­nja Breza Žižović te pros­to­ri­je Circola pre­tvo­ri­la u razi­gra­no lite­rar­no puto­va­nje s poseb­nim kuti­ja­ma za čita­nje. Prvi put će se ostva­ri­ti surad­nja s poz­na­tom EduSplash – Multimedijskom plat­for­mom za edu­ka­ci­ju i razvoj, pa će više od četr­de­set polaz­ni­ka nji­ho­ve foto­graf­ske radi­oni­ce, pod vod­stvom nagra­đi­va­nog foto­gra­fa Hassana Abdelghanija, prak­tič­ni dio nas­ta­ve odr­ža­ti upra­vo na Monte Libriću. Nastavlja se i dugo­go­diš­nja surad­nja s Fakultetom za odgoj­ne i obra­zov­ne zna­nos­ti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, no ovo­ga puta pri­dru­žit će im se i stu­den­ti japan­skog jezi­ka i kul­tu­re sa svo­jim pro­fe­so­ri­ma te odr­ža­ti radi­oni­ce japan­skog jezi­ka uz popu­lar­ne japan­ske ani­mi­ra­ne fil­mo­ve, poz­na­ti­je kao Anime.

Dva dugo­me­traž­na ani­mi­ra­na fil­ma pri­ka­zat će se u pul­skom Kinu Valli, u surad­nji s Javnom usta­no­vom Pula Film Festival. Program F kao Film tako dono­si ani­mi­ra­ni film u tali­jan­skoj i hrvat­skoj sin­kro­ni­za­ci­ji „Peter Coniglio“ („Petar Zecimir“) i poz­na­ti film „Mali Princ“.

Okosnicu pro­gram­skog dije­la Festivala čine susre­ti s auto­ri­ma. U Pikniku s auto­rom svo­je naj­no­vi­je nas­lo­ve pred­sta­vit će poz­na­ti pis­ci i ilus­tra­to­ri: Olja Savičević Ivančević, Svjetlan Junaković, Ivana Guljašević, Bruno Kuman, Roman Simić, Manuel Šumberac, Marijana Križanović, Vanda Čižmek, Silvija Šesto, Nada Zidar-Bogadi, Nives Madunić Barišić i Robert Frank. Posebnu paž­nju iza­zvat će gost pro­gra­ma Autor iz dalji­ne, koji ovo­ga puta dola­zi iz Kanade, a radi se o nagra­đi­va­nom pis­cu knji­ga za dje­cu i odras­le Davidu Homelu. U tali­jan­skom dije­lu pro­gra­ma pod nazi­vom Più che una sto­ria gos­to­vat će istak­nu­ta tali­jan­ska spi­sa­te­lji­ca za dje­cu Susanna Mattiangeli te ilus­tra­tor i pisac Andrea Valente.

Održat će se i broj­ne radi­oni­ce s temom ani­ma­ci­je, među koji­ma su radi­oni­ca 2D ani­ma­ci­je Pričomacija Vibora Juhasa, Baka Librić stop moti­on Marka Zubaka, radi­oni­ca GIF ani­ma­ci­je Kreni! Stop! Davora Schunka, radi­oni­ca ana­log­nog fil­ma uz pro­jek­ci­je Film u ruka­ma Dalije Dozet, a na tali­jan­skom jezi­ku će Emanuele Bertossi odr­ža­ti radi­oni­cu ani­mi­ra­nog čita­nja Era una vol­ta (Bilo jed­nom), Dragana Sapanjoš radi­oni­cu Intercapedine di luce (Svjetlosni među­pros­tor), a Massimiliano Maiucchi radi­oni­cu ani­ma­ci­je pod nazi­vom Favole, filas­troc­c­he e fan­tas­tic­he­rie (Basne, bro­ja­li­ce i fantazije).

Tradicionalni pro­gram Animirana lek­ti­ra ove godi­ne bit će jed­no od sre­diš­njih zbi­va­nja, a dono­si fil­mo­ve Zdenka Bašića, Ivane Guljašević, Eve Cvijanović, Vibora Juhasa i Božidara Trkulje. Librić teatri­no rezer­vi­ran je za pred­sta­ve „Ružno pače“ Teatra Poco Loco i „Iglica“ kaza­li­šta Mala sce­na. Također, Massimiliano Maiucchi i Alessandro D’Orazi, u sklo­pu tali­jan­skog pro­gra­ma izvest će svo­ju scen­sku igru La Musicastrocca (Brojamuzika). Poseban pro­gram Librić plus nado­ve­zu­je se na ovo­go­diš­nju fes­ti­val­sku temu Animiraj me! i bit će posve­ćen ani­mi­ra­nim fil­mo­vi­ma Zdenka Bašića. Rad ani­ma­to­ra i ilus­tra­to­ra, vizu­al­nog umjet­ni­ka Zdenka Bašića, uz samog auto­ra, pred­sta­vit će Mihaela Majcen Marinić.

Uz Slavicu Ćurković, direk­to­ri­cu Monte Librića, Festival orga­ni­zi­ra­ju: Emina Popović Sterpin (glav­na orga­ni­za­to­ri­ca), Doris Blašković (vodi­te­lji­ca ure­da za gos­te), Iris Mošnja (odno­si s jav­noš­ću i vodi­te­lji­ca pro­gra­ma), Petra Lukež (ured­ni­ca kata­lo­ga i web stra­ni­ce), Matko Plovanić (dizaj­ner), Tina Zenzerović (vodi­te­lji­ca pro­da­je), Tatjana Batalić (zamje­ni­ca vodi­te­lji­ce pro­da­je), Tamara Brussich i Liana Diković (selek­to­ri­ce tali­jan­skog programa).

Organizator Monte Librića je Udruga Sa(n)jam knji­ge u Istri, a suor­ga­ni­za­to­ri Castropola d.o.o. i Comunità degli Italiani Pola / Zajednica Talijana Pula. Pokrovitelji su: Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske, Grad Pula, Istarska župa­ni­ja, Ministarstvo vanj­skih pos­lo­va Republike Italije, putem Konvencije pot­pi­sa­ne s Talijanskom Unijom, Pučko sve­uči­li­šte u Trstu i Ured za ljud­ska pra­va i pra­va naci­onal­nih manji­na Republike Hrvatske. Partneri: Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula-Središnja knjiž­ni­ca Talijana u Republici Hrvatskoj, Javna usta­no­va Pula Film Festival / Kino Valli, Fakultet za odgoj­ne i obra­zov­ne zna­nos­ti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, EduSplash – Multimedijska plat­for­ma za edu­ka­ci­ju i razvoj, Visualia i Ruksak (pun) kulture.

Priredio B. V.