OTVORENJE IZLOŽBE “GOLI UM” u gradskoj galeriji “Orsola” u Bujama

03.04.2018.

Otvorenje izlož­be nazi­va „Goli um“ („Inner Sate“) koju pot­pi­su­ju Rok Zelenko, Fernando i Tina Hofman“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 5. trav­nja, u 18.30 sati u Gradskoj gale­ri­ji „Orsola“ u Bujama.

„Slikar pozor­no pro­ma­tra Model, prsti­ma čvr­sto oba­vi­ja­ju­ći kist. Fotograf pozor­no pro­ma­tra Slikara, prst spre­man na oki­da­ču apa­ra­ta, Model čeka… Intimni pos­tav ove izlož­be dije­li s gle­da­te­ljem dra­mu i pute­nost umjet­nič­kog stva­ra­nja. Priznati aka­dem­ski sli­kar Rok Zelenko udru­žu­je se s nagra­đi­va­nim foto­gra­fom Fernandom te izvo­đa­či­com Tinom Hofman. Tijekom pune tri godi­ne kroz ljud­sku for­mu doku­men­ti­ra­ju stva­ra­nje jed­nog opu­sa izra­že­ne sen­zu­al­nos­ti i tje­les­nos­ti. Zelenko, Fernando i Hofman žite­lji su umjet­nič­kog gra­da Grožnjana, a na ovom pro­jek­tu radi­li su pos­ljed­nje tri godi­ne. Ostvarenje i reali­za­ci­ja ovak­vih pro­je­ka­ta mogu­ća je jedi­no kroz pos­to­ja­nje umjet­nič­kih zajed­ni­ca poput Grožnjana, koje omo­gu­ću­ju vri­je­me i pros­tor za razvoj i raz­no­li­kos­ti umjet­nič­kog talen­ta i izra­za. Ovaj jedins­tve­ni pos­tav foto­graf­skih, video i likov­nih rado­va ilus­tri­ra umjet­nič­ke umo­ve i tije­la u akci­ji, spa­ja­ju­ći vje­šti­ne sli­ka­ra, foto­gra­fa i izvo­đa­ča“, piše u opi­su izložbe.

Priredio B. V.