Repriza predstave „SLUŠKINJE“ u Istarskom narodnom kazalištu

25.04.2018.

Istarsko narod­no kaza­li­šte Gradsko kaza­li­šte Pula repri­zi­ra pred­sta­vu „Sluškinje“ auto­ra Jeana Geneta, u reži­ji Damira Zlatara Freya, u čet­vr­tak, 26. trav­nja u 20 sati. U pred­sta­vi igra­ju Petra B. Blašković, Radoslava Mrkšić i Ronald Braus.

„Dramski tekst „Sluškinje“ – fran­cu­sko­ga pis­ca Jeana Geneta, dra­ma­ti­ča­ra i poli­tič­kog akti­vis­ta proš­lo­ga sto­lje­ća, jed­no­ga od istak­nu­tih pred­stav­ni­ka avan­gard­nog teatra, ali i teatra apsur­da – komad je koji svo­jom nedvoj­be­nom aktu­al­noš­ću pro­na­la­zi svoj put do suvre­me­no­ga gle­da­te­lja, goto­vo zah­ti­je­va­ju­ći nova upri­zo­re­nja i ponov­na čita­nja doka­zu­ju­ći toga po mno­go čemu kon­tro­verz­nog auto­ra kao kla­si­ka naše­ga teatar­skog tre­nut­ka. Jer, te „Sluškinje“ i nji­hov autor pro­go­va­ra­ju o naj­mrač­ni­jim nago­ni­ma koje u nama pro­vo­ci­ra­ju poz­na­te nam (ne)društvene okol­nos­ti iznim­nom poet­skom sna­gom goto­vo zah­ti­je­va­ju­ći da im se teatar­ski kao reda­telj suprot­sta­vi net­ko čiji scen­ski ruko­pis odi­še žes­ti­nom emo­ci­je, sili­nom sta­va, ali i beskom­pro­mis­nom potra­gom za njež­nom, estet­ski domiš­lje­nom scen­skom poezi­jom upri­zo­re­nja“, piše Željka Udovičić Pleština u opi­su predstave.

Priredio B. V.