DANI SLOVENSKOG FILMA U KINU VALLI

16.05.2018.

Javna usta­no­va Pula Film Festival u surad­nji sa Slovenskim kul­tur­nim druš­tvom orga­ni­zi­ra Dane slo­ven­skog fil­ma, od 17. do 20. svib­nja u Kinu Valli.

Prvi nas­lov je na ras­po­re­du u čet­vr­tak, 17. svib­nja u 19 sati, a riječ je o kome­di­ji „To su gado­vi“ koji govo­ri o udov­cu Stebe, voza­ču auto­bu­sa iz Ljubljane koji živi s pet sino­va i kuć­nom pomoć­ni­com Rozi. Riječ je o res­ta­uri­ra­noj ver­zi­ji kome­di­je iz 1977. godi­ne reda­te­lja Jožeta Bevca koja je čak 25 godi­na bila rekor­der gle­da­nos­ti u slo­ven­skim kini­ma; samo u ljub­ljan­skim kini­ma film je pogle­da­lo 112.000 gle­da­te­lja, a u cije­loj Sloveniji 280.000. Nakon pro­jek­ci­je gost Kina Valli bit će Bojan Mastilović koji je bio zadu­žen za res­ta­uri­ra­nje filma.

U petak, 18. svib­nja u 17 sati, pri­ka­za­ti će se suvre­me­na dra­ma „Slovenija, Australija, a sutra cije­li svi­jet“. U sre­di­štu pri­če je elek­tri­čar koji radi u tvor­ni­ci i dodat­no poku­ša­va zara­di­ti putem mrež­nog mar­ke­tin­ga, a tak­va odlu­ka dono­si odre­đe­ne rizi­ke. Režiju pot­pi­su­je Marko Naberšnik, poz­nat po fil­mo­vi­ma „Šume su još uvi­jek zele­ne“ te „Pijetlov doručak“.

U subo­tu, 19. svib­nja u 17 sati, publi­ci će se pred­sta­vi­ti obi­telj­ski film „Pođi sa mnom“. U potra­zi za ins­pi­ra­ci­jom za osva­ja­nje nagra­de u škol­skom natje­ca­nju, četi­ri tinej­dže­ra se suoče s pra­vom bor­bom za ops­ta­nak. Toplu i nape­tu pri­ču o odras­ta­nju reži­rao je Igor Šterk pre­ma isto­ime­nom roma­nu Dušana Čatera koji pot­pi­su­je i sce­na­rij. Film je dosad pri­mio sedam nagra­da i bio pri­ka­zan na mno­go­broj­nim među­na­rod­nim festivalima.

Program zatva­ra još jedan obi­telj­ski film „Neka bude košar­kaš“, na ras­po­re­du u nedje­lju, 20. svib­nja u 17 sati. Junaci slo­ven­ske knji­žev­ne uspješ­ni­ce Primoža Suhadolčana “Košarkar naj bo!” uz koju su odras­le gene­ra­ci­je dje­ce i mla­dih, oži­vje­li su i na fil­mu. Priča je to o mla­dom i smo­ta­nom dje­ča­ku Ranti koje­mu se život okre­će naglav­ce kada ga nas­tav­nik tje­les­nog pozo­ve u košar­ka­šku eki­pu. Režiser je Boris Petkovič.

Sve fil­mo­ve na Danima slo­ven­skog fil­ma lju­baz­no je ustu­pio Slovenski film­ski cen­tar koji dru­gu godi­nu zare­dom sudje­lu­je na Danima slo­ven­skog fil­ma u Kinu Valli, a cije­na ulaz­ni­ce izno­si 10 kuna po filmu.

Priredio B. V.