MEĐUNARODNI DAN MUZEJA u Muzeju suvremene umjetnosti Istre

17.05.2018.

Hiper-povezani muzeji: novi pristupi, nova publika

• U Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre u tije­ku je samos­tal­na izlož­ba Božice Dee Matasić nazi­va „Vreće bez dna“ koju može­mo sagle­da­ti i kao novo­nas­ta­li ambi­jent koji na spe­ci­fi­čan način komu­ni­ci­ra s muzej­skim pros­to­rom i posje­ti­te­lji­ma, a koji se sas­to­ji od digi­tal­nih prin­te­va na plat­nu i skul­p­tu­ra (vare­na željez­na kons­truk­ci­ja, crni mat lak) veli­kih for­ma­ta, dok dodat­no iskus­tvo pro­ši­re­ne stvar­nos­ti posje­ti­te­lji mogu doži­vje­ti putem VR naočala.

Potaknuti spe­ci­fič­nom temom o kojoj izlož­ba pro­go­va­ra (kri­ti­kom kon­zu­me­ris­tič­kog druš­tva) kao i ovo­go­diš­njom ICOM-ovom temom posve­će­nom Međunarodnom danu muze­ja; Hiper-pove­za­ni muze­ji: novi pris­tu­pi, nova publi­ka, orga­ni­zi­ran je cik­lus edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma koji zapo­či­nje 18. svib­nja u surad­nji s odgoj­no – obra­zov­nim usta­no­va­ma (orga­ni­zi­ra­ni posje­ti), dok je isto­vre­me­no paž­nja posve­će­na i indi­vi­du­al­nim posje­ti­te­lji­ma koji su jed­na­ko pozva­ni da putem ponu­đe­nih para­lel­nih sadr­ža­ja (neo­vis­no o vre­me­nu i dulji­ni borav­ka u muze­ju, uzras­tu ili govor­nom podru­čju) aktiv­no sudje­lu­ju u pro­gra­mu. Koristeći moguć­nos­ti digi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, u pro­gra­mi­ma svi zain­te­re­si­ra­ni mogu sudje­lo­va­ti i na daljinu.

Prvi u nizu orga­ni­zi­ra­nih posjeta/sudjelovanja u  edu­ka­tiv­nim pro­gra­mi­ma odr­žat će se u petak, 18. svib­nja od 10 do 11.15 sati u pros­to­ri­ma MSUI‑a, a polaz­ni­ci pro­gra­ma će biti uče­ni­ci 2. b raz­re­da OŠ Tone Peruško – Pula.

Više o pro­gra­mu pro­na­đi­te na služ­be­nim stra­ni­ca­ma MSUI‑a.

Priredio B. V.