Natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji Labin za 2019.

09.05.2018.

Raspisan je Natječaj za izla­ga­nje u Gradskoj gale­ri­ji Labin u 2019. godi­ni. Rok za pri­ja­vu je 4. lip­nja 2019. Zamolbu mogu dos­ta­vi­ti auto­ri, gru­pe auto­ra ili likov­ni kritičari/ kus­to­si s pri­jed­lo­gom autor­skih kon­cep­ci­ja. Prijaviti se mogu samos­tal­ne i skup­ne izlož­be, radi­oni­ce, akci­je, per­for­man­si, kus­to­ske kon­cep­ci­je, inter­dis­ci­pli­nar­ni pro­jek­ti. Prijava tre­ba sadr­ža­va­ti: deta­ljan opis pro­gra­ma; vizu­al­ni mate­ri­jal o izlož­bi / pro­jek­tu (foto­gra­fi­je, crte­ži, ski­ce, nacr­ti i sl.); živo­to­pis umjet­ni­ka i podat­ke o auto­ri­ma (uko­li­ko se radi o zajed­nič­kom pro­jek­tu); opis pros­tor­nih potre­ba; opis teh­nič­kih potre­ba (video pro­jek­to­ri, ozvu­če­nje, pos­ta­men­ti i sl.); okvir­ni tro­škov­nik reali­za­ci­je programa.

Prijave se mogu pos­la­ti poštom na adre­su: Pučko otvo­re­no uči­li­šte Labin, Gradska gale­ri­ja Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin, Hrvatska, s napo­me­nom „GGL ZA NATJEČAJ 2019“ ili mailom, na adre­su ggalerijalabin@gmail.com. Prijave raz­ma­tra Stručni umjet­nič­ki savjet Gradske gale­ri­je Labin, a rezul­ta­ti će biti objav­lje­ni na web stra­ni­ca­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Labin, Grada Labina, face­bo­ok stra­ni­ci Gradske gale­ri­je Labin i pos­la­ni mailom svim pri­jav­lje­nim kan­di­da­ti­ma. Rok pri­ja­ve je 4. lip­nja 2018. Nepotpune i zakaš­nje­le pri­ja­ve neće se razmatrati.

Priredio B. V.