Radio Rojc traži suradnike

14.05.2018.

Radio Rojc pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne, uče­ni­ke, stu­den­te, mla­de i one sta­ri­je, udru­ge i orga­ni­za­ci­je da se pri­dru­že i pos­ta­nu dio vri­jed­nog Radio Rojc tima.

„Traže se novi­na­ri, glaz­be­ni i radij­ski teh­ni­ča­ri, ton­ci, spi­ke­ri, web-novi­na­ri i svi koje zani­ma mar­ke­ting i odno­si s jav­noš­ću, ali i gra­đa­ni bez iskus­tva u medi­ji­ma kako bi svi zajed­no gra­di­li i izgra­di­li prvi com­mu­nity radio u Puli, radio koji je nami­je­njen zajed­ni­ci i gdje će se vaš glas čuti. Otvoreni smo za sve ide­je, pri­jed­lo­ge, pro­jek­te… Kratki pri­jed­log surad­nje sa kon­takt poda­ci­ma poša­lji­te na radiorojc@gmail.com. Kontaktirat ćemo vas u naj­kra­ćem mogu­ćem roku“, jav­lja­ju iz radio Rojca.

Radio Rojc omo­gu­ću­je i olak­ša­va pris­tup do ete­ra obič­nim gra­đa­ni­ma, oso­bi­to manje zas­tup­lje­nim seg­men­ti­ma popu­la­ci­je u medij­skom pros­to­ru, kak­ve su naci­onal­ne, etnič­ke, kul­tur­ne, inte­res­ne, dob­ne i slič­ne manji­ne. Radio Rojc kao takav novi je pros­tor govo­ra te naj­ši­re polje medij­skog pluralizma.

Priredio B. V.