TJEDNI PROGRAM POU POREČ

28.05.2018.

Glazbenoscenska dje­lat­nost

PETAK, 1. 6. u 20.00
otvo­re­nje Susreta zbo­ro­va Naš kanat je lip
Istarska sabor­ni­ca

Tradicionalno, već 46. godi­nu zare­dom, prvi vikend mje­se­ca lip­nja dono­si nam Susret zbo­ro­va Naš kanat je lip. Kanat čuva i nje­gu­je čakav­sku riječ te skla­da­nje na istar­skoj ljes­tvi­ci, zašti­će­noj UNESCO-om kao ose­bu­jan, samo­svo­jan i nepro­cje­nji­vo vri­je­dan ele­ment nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne naše­ga područja.
Manifestaciju će otvo­ri­ti pri­god­ni govo­ri te će, kao i sva­ke godi­ne dosad i na veli­ko zado­volj­stvo broj­nih gra­đa­na i turis­ta, Poreč uro­ni­ti u zvuk i ugo­đaj istar­ske zbor­ske glaz­be i pod­sje­ti­ti nas na sna­gu, potre­bu i zna­čaj sus­tav­nog čuva­nja, ali i razvi­ja­nja tra­di­ci­je istar­ske glaz­be već više od četi­ri desetljeća.

Kino

SRIJEDA, 30. 5. u 21.00

pro­jek­ci­ja fil­ma Crvena kor­nja­ča / The Red Turtle
u sklo­pu fes­ti­va­la moru aMORE
žanr: ani­mi­ra­na fantazija
reda­telj: Michael Dudok de Wit
ulo­ge: Emmanuel Garijo, Tom Hudson, Baptiste Goy
tra­ja­nje: 80 minuta

Film, nomi­ni­ran za Oscara i nagra­đen na film­skom fes­ti­va­lu u Cannesu, bez dija­lo­ga pra­ti život­ne faze jed­nog bro­do­lom­ca koji zavr­ši na pus­tom trop­skom oto­ku nase­lje­nom samo kor­nja­ča­ma, rako­vi­ma i pti­ca­ma. Mornar poku­ša­va pobje­ći s pus­tog oto­ka pomo­ću impro­vi­zi­ra­ne spla­vi, ali nje­gov poku­šaj spri­je­či kor­nja­ča koja mu uni­šti sas­tav­lje­no plo­vi­lo. Unatoč tome mor­nar uspi­je­va pro­na­ći novi život na pus­tom oto­ku, i to zahva­lju­ju­ći čud­no­va­toj crve­noj kornjači.
Ulaz je bes­pla­tan, a svo­je mjes­to može­te rezer­vi­ra­ti na našem inter­net­skom sus­ta­vu rezer­va­ci­ja na stra­ni­ci http://rezervacije-poup.hr.

Likovna dje­lat­nost

U Galeriji Zuccato otvo­re­na je izlož­ba Iza lini­je Ivane Armanini, Igora Hofbauera i Mirona Milića
Trajanje izlož­be: 24. 5. – 24. 6.
Radno vri­je­me gale­ri­je sva­kim danom 10.00 – 13.00 i 17.00 – 22.00 osim nedje­lje i praznika.

„Izložbom Iza lini­je pred­stav­lje­ni su rado­vi (pla­ka­ti, crte­ži, stri­po­vi, ilus­tra­ci­je) tri po mno­go­če­mu srod­na, ali i vrlo raz­li­či­ta autor­ska ruko­pi­sa i kon­cep­ci­ja Ivane Armanini, Igora Hofbauera i Mirona Milića. Umjetnici su se ško­lo­va­li, razvi­ja­li i pred­stav­lja­li svo­je rado­ve prvens­tve­no u jav­nom pros­to­ru gra­da Zagreba, da bi se potom nji­ho­vo dje­lo­va­nje pro­ši­ri­lo u jav­nost (urba­nu i vir­tu­al­nu) cije­le Hrvatske i šire. Javnost je, u slu­ča­ju rado­va ovih umjet­ni­ka, dvos­tru­ko odre­đe­na – Armanini, Hofbauer i Milić vrlo čes­to stva­ra­ju za jav­ne, vir­tu­al­ne i urba­ne plat­for­me, a veli­ki broj ovih rado­va (jed­nim dije­lom i novo­pred­stav­lje­ni Milićevi crte­ži) čine pla­ka­ti koji su povi­jes­no i aktu­al­no sred­stvo jav­ne komu­ni­ka­ci­je. Koristeći jav­nost, koja je mjes­to opor­be i anta­go­ni­za­ma (O. Marchart), u osob­nim komen­ta­ri­ma sva­kod­ne­vi­ce na pla­ka­ti­ma Ivane Armanini, vizu­al­no pro­vo­ka­tiv­nim pla­ka­ti­ma za doga­đa­nja Igora Hofbauera ili crte­ža i broj­nih dje­la ostva­re­nih za jav­ni pros­tor gra­da Mirona Milića, umjet­ni­ci pro­vo­ci­ra­ju jav­no miš­lje­nje i iza­zi­va­ju reak­ci­ju pro­ma­tra­ča izvan gale­rij­skih ins­ti­tu­ci­ja. Cilj ovih dje­la jest zaoku­pi­ti pozor­nost pro­ma­tra­ča u suvre­me­nom dik­ta­tu vre­me­na i pru­ži­ti inten­ziv­no iskus­tvo. Plakat i crtež u tak­vim okol­nos­ti­ma mora­ju iza­zva­ti reak­ci­ju – bila ona smi­jeh, čuđe­nje ili uža­sa­va­nje; vizu­al­ni kod mora biti jez­gro­vit, izved­be­no jasan, lišen sva­kog balas­ta, a vizu­al­no-ver­bal­ni sce­na­rij bli­ži sva­kod­nev­nom govo­ru bez viso­ko­umjet­nič­kog elitizma.“
(iz pred­go­vo­ra, Patricija Počanić)

***

Obrazovna dje­lat­nost

PONEDJELJAK, 4. 6. u 17.00

Digitalna gara­ža u Poreču!
Besplatna inte­rak­tiv­na radi­oni­ca i savje­to­va­nje iz digi­tal­nog marketinga
Kazališna dvo­ra­na Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč
tra­ja­nje: 3 sata

Sve dodat­ne infor­ma­ci­je može­te pogle­da­ti na inter­net­skoj stra­ni­ci obrazovanje@poup.hr ili ih dobi­ti pozi­vom na broj tele­fo­na 052 887 216, a pri­ja­vi­ti se može­te na https://garaza.algebra.hr/digitalna-garaza-porec/.

O PROJEKTU

Digitalna gara­ža Googleova je ini­ci­ja­ti­va koju pro­vo­di­mo u part­ner­skoj surad­nji s Hrvatskom gos­po­dar­skom komo­rom i Otvorenim uči­li­štem Algebra.

Cilj ini­ci­ja­ti­ve je omo­gu­ći­ti pris­tup bes­plat­noj edu­ka­ci­ji o digi­tal­nim ala­ti­ma za pokre­ta­nje i razvoj inter­net­skog pos­lo­va­nja. Radionicama želi­mo digi­tal­nim vje­šti­na­ma osna­ži­ti tre­nu­tač­nu i budu­ću rad­nu sna­gu zem­lje te pomo­ći malim i sred­njim tvrt­ka­ma da ubr­za­ju svoj rast i omo­gu­ći­ti im pris­tup glo­bal­nim trži­šti­ma. U sklo­pu ini­ci­ja­ti­ve odr­ža­va­ju se bes­plat­ne inte­rak­tiv­ne radi­oni­ce diljem Hrvatske koje vode struč­nja­ci u edu­ka­ci­ji o digi­tal­nim vještinama.
Radionice su se dosad odr­ža­va­le isklju­či­vo za čla­ni­ce HGK‑a, a odsad su dos­tup­ne i nepro­fit­nim orga­ni­za­ci­ja­ma, klu­bo­vi­ma i nji­ho­vim članovima.

Što ćete nauči­ti na radi­oni­ci Digitalna garaža?

Uvod u digi­tal­ni marketing
Saznat ćete koje su osnov­ne raz­li­ke izme­đu tra­di­ci­onal­nog i digi­tal­nog mar­ke­tin­ga te koje su bit­ne pred­nos­ti digi­tal­nog marketinga.

Web-stra­ni­ca kao temelj digi­tal­nog marketinga
Nastojat ćemo odre­di­ti način način defi­ni­ra­nja cilje­va web-stra­ni­ca te objas­ni­ti zašto je to bit­no i koju mar­ke­tin­šku stra­te­gi­ju oda­bra­ti za pos­ti­za­nje odre­đe­nih cilje­va. Kroz pri­mje­re iz prak­se objas­nit ćemo vam poje­di­ne gru­pe cilje­va i mogu­će stra­te­gi­je za nji­ho­vo postizanje.

Korisnici web-stra­ni­ce i cilja­na skupina
Tko su koris­ni­ci naših web-stra­ni­ca i zašto nam je to važ­no? Na pri­mje­ru bes­plat­nog ala­ta Googlea pre­da­va­či će vam poka­za­ti jed­nos­ta­van način defi­ni­ra­nja i seg­men­ta­ci­je cilja­ne sku­pi­ne. Nadalje ćete nauči­ti što zna­či per­so­na­li­zi­ra­na web-stra­ni­ca te kako izra­di­ti tzv. Personu.

Uvod u SEO – opti­mi­za­ci­ja web-stranica
Što zna­či SEO (opti­mi­za­ci­ja web-stra­ni­ca) te kako već od sutra poče­ti pri­mje­nji­va­ti nauče­ne tehnike.

Google My Business
Google My Business bes­pla­tan je i jed­nos­ta­van alat koji tvrt­ka­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma omo­gu­ću­je uprav­lja­nje onli­ne pri­sut­noš­ću na Googleu, uklju­ču­ju­ći Pretraživanje i Karte.

Uvod u Google AdWords oglašavanje
Kako se kva­li­tet­no ogla­ša­va­ti na inter­ne­tu pomo­ću Google AdWords pro­gra­ma uz naj­ve­ći povrat inves­ti­ci­je te kako oda­bra­ti naj­bo­lju strategiju.

Uvod u Google Analytics
Što sve može­mo mje­ri­ti pomo­ću Google Analyticsa i kao dobi­ve­ne rezul­ta­te isko­ris­ti­ti za opti­mi­za­ci­ju kampanja.