Akcija Rojc u subotu 16. lipnja

13.06.2018.

U subo­tu 16. lip­nja dogo­dit će se tra­di­ci­onal­na Akcija Rojc. Jednom u godi­ni Akcija Rojc, kao zajed­nič­ka mani­fes­ta­ci­ja svih udru­ga iz Rojca, zbli­ža­va zajed­ni­cu, a uz raz­no­vr­stan i zaba­van pro­gram obra­ća pozor­nost i na teme koje nas se kolek­tiv­no tiču. Želja je na inte­re­san­tan i kre­ati­van način uklju­či­ti jav­nost u pro­gra­me i aktiv­nos­ti udru­ga i umjet­ni­ka iz Rojca.

Vizija Akcije Rojc je da  kroz jedan dan pro­ve­den u Rojcu posje­ti­te­lji oti­đu obo­ga­će­ni zna­njem, iskus­tvom i razu­mi­je­va­njem za važ­nost Rojca kao jedins­tve­nog pros­to­ra dije­lje­nja, kre­ativ­nos­ti i imaginacije.

Tijekom Akcije unu­tar­nje dvo­ri­šte tran­sfor­mi­ra se u šaro­li­ki trg kre­ativ­nos­ti u kojem će, uz poprat­ni glaz­be­no-scen­ski pro­gram, udru­ge naiz­mje­nič­no pred­stav­lja­ti svo­je aktiv­nos­ti i pro­gra­me. Uz to, udru­ge će raz­nim aktiv­nos­ti­ma oži­vi­ti hod­ni­ke Rojca i otvo­ri­ti svo­ja vrata.

Tijekom tra­ja­nja Akcije Rojc, bit će otvo­ren Karlo Bar – com­mu­nity caffe.

Medijsku prat­nju doga­đa­ja pokri­va Radio Rojc s cje­lod­nev­nim pro­gra­mom, dok je za poprat­ni glaz­be­ni dio i ozvu­če­nje zas­lu­žan Munchies Sound System. Akcija Rojc dio je aktiv­nos­ti Otvorene plat­for­me Rojc finan­ci­ra­ne sred­stvi­ma Zaklade Kultura nova.

PROGRAM I SATNICA AKCIJE ROJC:

 Dvorište Rojca

09:00 – 12:00:  Odred izvi­đa­ča pomo­ra­ca “Uljanik”, Pula – pos­tav­lja­nje pokaz­nog logora

10:00 – 10:30: Puhački Orkestar Grada Pule – Koncert otvo­re­nja Akcije Rojc

10:00 – 13:00: Art Baazar: izlož­ba i pro­da­ja umjet­ni­na i rukotvorina

10:00 – 13:00: Zelena Istra, Ljetni TiDam-TiDaš swap sajam raz­mje­ne u Rojcu

10:00 – 12:00: Udruga za auti­zam Istra – prezentcija

10:00 – 13:00: Udruga Merlin – radi­oni­ca izra­de naki­ta od recik­li­ra­nih materijala

10:00 – 12:00: Udruga cere­bral­ne para­li­ze Istarske župa­ni­je – Likovna radionica

10:00 – 11:00: Gradska radi­oni­ca – The Town Workshop – kre­ativ­na radi­oni­ca za dje­cu, vodi­te­lji­ca Fina Balta Šošić

10:00 – 21:00: Unity TWG Together We Grow: urban hig­hli­ne meeting

10:00 – 13:00: Volonterski cen­tar Istra – Info-pult s pro­mo­tiv­nim i infor­ma­tiv­nim materijalima

12:00 – 12:30: Capoeira – Pula – Jacobina Arte Croatia i Plesni Studio Fiesta SPK Istra – vodi­telj Mihail Volčkov, izved­ba ples­ne točke

18:00 – 21:00: Art Baazar: izlož­ba i pro­da­ja umjet­ni­na i rukotvorina

18:30 – 19:00: Glazbena udru­ga Figaro – kon­cert vodi­te­lja i učenika

19:00 – 19:45: Studio Zaro Pula – vodi­te­lji­ca Elde Kosanović-Radovik, izved­ba ples­ne točke

Prostorije udru­ga DC Rojc

11:00: „Nebo nad Rojcom“ pro­jek­ci­ja fil­ma reda­te­lja Ivana Zidara u pro­duk­ci­ji Udruge Metamedij / Dnevni boravak

12:00 – 16:00: Projekcija gifo­va i video rado­va s radi­oni­ca Uduge Metamedij / Dnevni boravak

12:00 – 16:00: Visualia Festival Light gra­fit­ty /3. Kat

16:00 – 18:00: Udruga za skrb obo­lje­lih od celi­ja­ki­je Istarske župa­ni­je – pre­zen­ta­ci­ja pri­pre­me pala­čin­ki s bez­glu­te­in­skim braš­nom / prizemlje

17:00 – 20:00: Udruga mini­ja­tu­ris­ta, make­ta­ra i igra­ča stol­nih stra­te­ških iga­ra “Zaigrana Koza” – igra­nje druš­tve­nih iga­ra / Dnevni Boravak

19:30 – 20:00: Makedonsko kul­tur­no druš­tvo Istarske župa­ni­je „Sv.Kiril i Metodij“ Pula – otvo­re­na vra­ta udru­ge: etno – kre­ativ­na izlož­ba i pro­gram „Večer make­don­ske pje­sme“ / 2. Kat

19:00 – 22:00: Studio Kapula – otvo­re­na vra­ta foto stu­di­ja / 3. kat

Klub Kotač:

19:00 – 21:30: Otvorenje Hrvatskog Tiancai Taijiquan Instituta

22:00: Just Another Contest – After u Kotaču

Skate park:

16:00 – 22:00: Just Another con­test – ska­te kontest

Studentska Udruga Pula:

22:00: Afterparty Akcije Rojc/ Munchies Sound System meets PLUG – IN mets Suck on & Ervin

Priredio B. V.