Istarski umjetnici u Sloveniji

05.06.2018.

Istarski umjet­ni­ci Mirjana Matić iz Višnjana i Elvis Berton iz Pazina sudje­lo­va­li su na 7. među­na­rod­nom likov­nom susre­tu „Dvorski likov­ni dne­vi“ koji je odr­žan u Sloveniji na Domačiji Rezelj u Dvoru pri Žužemberku. U idi­lič­nom kra­jo­li­ku uz rije­ku Krku, 12 oda­bra­nih umjet­ni­ka iz Slovenije, Hrvatske, Rusije i Francuske stva­ra­lo je nova umjet­nič­ka dje­la koja su pred­stav­lje­na na zajed­nič­koj izlož­bi pos­ljed­njeg dana likov­ne kolo­ni­je. Osim Mirjane Matić i Elvisa Bertona, sudje­lo­va­li su Milena Gregorčič, Joso Knez, Vivijana Kljun, Petar Lazerević, Andreja Srna, Maruša Štibelj, Janez Štros i Jožef Vrščaj iz Slovenije, Vianney Lefebvre iz Francuske te ruski umjet­nik s pre­bi­va­li­štem u Sloveniji Jurij Kravcov.

Predstavljajući istar­ske umjet­ni­ke, povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti i likov­na kri­ti­čar­ka Anamarija Stibilj Šajn istak­nu­la je da je Mirjana Matić auto­ri­ca koja raz­li­či­tim likov­nim obli­ko­va­nji­ma poti­če izo­š­tre­ne umjet­nič­ke i estet­ske nor­me i tako poja­ča­va izra­žaj­nost i sadr­žaj svo­jih umjet­nič­kih dje­la. Motivirana je arhi­tek­tu­rom, oso­bi­to zido­vi­ma kuća. Površine su sivih i ple­me­ni­tih mikros­truk­tu­ra, a kuće ele­gant­ne i viso­ke. Iako moti­vi odra­ža­va­ju kon­takt umjet­ni­ce s nje­zi­nim život­nim okru­že­njem, kuće i drve­će, nje­zi­ni sudi­oni­ci doga­đa­ja, su sve­ča­no i dale­ko, kao da pred­stav­lja­ju neki nes­tva­ran, heroj­ski, ali pri­je sve­ga spo­ko­jan i miran duhov­ni svijet.

Elvis Berton se kre­će kroz širo­ki likov­ni ras­pon i nje­go­va se dje­la raz­li­ku­ju po svo­joj raz­li­či­toj indi­vi­du­al­nos­ti, budu­ći da dje­lu­je izvan bilo kojeg tren­da ili grup­nih pre­oku­pa­ci­ja, nagla­si­la je Anamarija Stibilj Šajn. U stal­nom pri­je­la­zu izme­đu sli­kar­stva i kipar­stva, kao crve­na nit Bertonove poeti­ke pojav­lju­je se crtež koji pred­stav­lja nje­gov temelj­ni likov­ni ele­ment, nje­gov pri­po­vje­dač­ko-ispo­vjed­ni enti­tet sa snaž­nim izra­zom i poru­kom. Njegov umjet­nič­ki svi­jet je ele­men­ta­ran i čes­to mini­ma­lis­tič­ki. U sli­kar­stvu ga upra­vo pos­tup­ci reduk­ci­je, pojed­nos­tav­lje­nja obli­ka i boje vode u sfe­re prvo­bit­nog, pri­mar­nog, ges­tu­al­nog i impul­ziv­nog, rek­la je Stibilj Šajn.

Tijekom likov­nog susre­ta odr­žan je i „Dan otvo­re­nih vra­ta“ tako da su dje­ca iz obliž­nje osnov­ne ško­le i vrti­ća mogla posje­ti­ti umjet­ni­ke i vidje­ti kako stva­ra­ju, a nas­ta­la je i zajed­nič­ka sli­ka većeg for­ma­ta svih sudi­oni­ka kolo­ni­je koju su umjet­ni­ci pok­lo­ni­li osnov­noj školi.

Radovi nas­ta­li na likov­noj kolo­ni­ji pos­tat će dio stal­nog pos­ta­va gale­ri­je DLD koja od proš­le godi­ne dje­lu­je u Dvoru.

Priredio B. V.