Ivona Verbanac i Elvis Berton na likovnom simpoziju u Austriji

20.06.2018.

Istarski umjet­ni­ci Ivona Verbanac iz Labina i Elvis Berton iz Pazina bora­vi­li su od 11. do 16. lip­nja u Austriji na 7. Alpen-Adria Kunstsymposiumu koji se odr­ža­va sva­ke dru­ge godi­ne u mjes­tu Sankt Kanzian am Klopeinersee.

Na ovo­go­diš­nje izda­nje među­na­rod­nog likov­nog sim­po­zi­ja pozva­no je jeda­na­est umjet­ni­ka iz četi­ri drža­ve: Giorgio Cisco i Pope Galli iz Italije, Barbara Demšar, Maruša Štibelj, Kaja Urh i Brut Carniollus iz Slovenije, Helmut Blažej, Klaus Hollauf i Christine Todt iz Austrije, te Elvis Berton i Ivona Verbanac iz Hrvatske. Umjetnici su se dru­ži­li i zajed­no stva­ra­li u kul­tur­nom cen­tru K3, gdje su u sklo­pu zavr­š­nog doga­đa­ja 16. lip­nja i izlo­ži­li svo­je rado­ve, a pred­stav­lje­na je i gra­fič­ka mapa svih sudi­oni­ka simpozija.

Alpen – Adria Kunstsymposium pokre­nu­li su Fritz Unegg i Gernot Schmerlaib s ciljem pro­mi­ca­nja umjet­nič­ke inte­rak­ci­je sudi­oni­ka unu­tar regi­je Alpe – Adria koji dje­lu­ju u umjet­nič­kim sti­lo­vi­ma sli­ka­nja, crta­nja i keramike.

Ivona Verbanac diplo­mi­ra­la je 2003. na Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Italija), smjer Grafički dizajn, u kla­si prof. Angela Collele. Od 2004. bavi se mul­ti­me­dij­skim ins­ta­la­ci­ja­ma, per­for­man­som i gra­fič­kim dizaj­nom. Samostalno izla­že od 1998. Do danas je ostva­ri­la niz per­for­man­sa i edu­ka­cij­skih pro­je­ka­ta, broj­ne samos­tal­ne i skup­ne izlož­be u Hrvatskoj i u ino­zem­s­tvu. Dobitnica je neko­li­ko nagra­da i priz­na­nja. Članica je HDLUI, ULUPUH i HZSU.

Elvis Berton izla­že od 2000. godi­ne na dva­de­set i devet samos­tal­nih i više od sedam­de­set skup­nih izlož­bi u zem­lji i ino­zem­s­tvu: Beč, Halbenrain, Schärding (Austrija), New York (SAD), London (Velika Britanija), Doetinchem, Ulft (Nizozemska), Koper, Piran (Slovenija), Paris, Tourves, Six Fours les Plages (Francuska), Czestochowa (Poljska), Dunajska Streda (Slovačka), Venecija, Palermo, Trst (Italija), Sarajevo (BiH). Dobitnik je više nagra­da i priz­na­nja. Član je Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka i Hrvatske zajed­ni­ce samos­tal­nih umjetnika.

Priredio B. V.