Izložba i radionica „Bez granica“ u pulskoj galeriji HUIU

06.06.2018.

Integracija umjetnosti – umjetnost integracije

Izložbu „Bez Granica – inte­gra­ci­ja umjet­nos­ti – umjet­nost inte­gra­ci­je“ bit će otvo­ren u subo­tu, 9. lip­nja u 21 sat u Pulskoj gale­ri­ji HUIU – hrvat­skog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka. Izložba će biti otvo­re­na do sri­je­de, 13. lip­nja, a pre­zen­ta­ci­ja i radi­oni­ca će se odr­ža­ti u nedje­lju, 10. lip­nja u 11 sati, a zbog ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka orga­ni­za­to­ri mole zain­te­re­si­ra­ne da rezer­va­ci­ju poša­lju mailom na adre­su udruga.pank@gmail.com.

„Projekt umjet­nič­ke surad­nje Živog Ateljea DK pod nazi­vom, “Bez Granica” pove­zu­je lju­de koji­ma je Hrvatska dom i one koji žele da im Hrvatska pos­ta­ne dom. Zajedno govo­ri­mo alban­ski, balu­či, dari, kine­ski, hrvat­ski, engle­ski, per­zij­ski, fran­cu­ski, nje­mač­ki, hin­di, tali­jan­ski, japan­ski, pash­to, ruski, zna­kov­ni jezik, špa­njol­ski, tur­ski, ukra­jin­ski i urdu. Bez obzi­ra na zem­lje iz kojih poti­če­mo naše tre­nut­no puto­va­nje je ovdje, zajed­no sa vama. Sada ovaj pro­jekt, „Bez gra­ni­ca – inte­gra­ci­ja umjet­nos­ti – umjet­nost inte­gra­ci­je“ – Živi Atelje DK, dola­zi i kod vas“, navo­de organizatori.

Izložba umjet­nič­kog pro­jek­ta “Bez Granica” zajed­nič­ki je trud u suoča­va­nju s pita­nji­ma iden­ti­te­ta. Projekt je pokre­nut 2015. godi­ne kao reak­ci­ja na nega­tiv­nu kri­ti­ku dije­la jav­nos­ti pro­tiv nedav­nog dola­ska veli­kog bro­ja izbje­gli­ca u Hrvatsku. Manjak kva­li­tet­nih infor­ma­ci­ja u medi­ji­ma pri­do­no­si atmo­sfe­ri stra­ha i nepo­vje­re­nja. Projekt „Bez gra­ni­ca” naš je direk­tan odgo­vor na ovak­vu atmo­sfe­ru koji otvo­ra pros­tor za razu­mi­je­va­nje izme­đu lju­di raz­li­či­tih kul­tu­ra i pori­jek­la. “Bez Granica” pove­zu­je izbje­gli­ce sa stu­den­ti­ma tije­kom trod­nev­ne radionice.

Putujuća izlož­ba „Bez Granica – inte­gra­ci­ja umjet­nos­ti – umjet­nost inte­gra­ci­je“ reali­zi­ra se kroz pro­gram CTHR raz­mje­ne i surad­nje mre­že Clubture network. Donatori pro­gra­ma i raz­mje­ne i surad­nje su: Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske Grad Zagreb – grad­ski ured za kul­tu­ru, obra­zo­va­nje i sport Zaklada “Kultura nova,” Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog društva / kroz pro­jekt Centri znanja.

Izvor