Održana „Akcija Rojc“ u Društvenom centru Rojc

18.06.2018.

Jednom u godi­ni „Akcija Rojc“, kao zajed­nič­ka mani­fes­ta­ci­ja svih udru­ga u DC‑u Rojc pru­ža jedins­tve­nu pri­li­ku udru­ga­ma da si daju među­sob­nu podr­šku i poka­žu tko su i što rade. To se dogo­di­lo i proš­le subo­te, 16. lip­nja kada je ta mani­fes­ta­ci­ja pri­vuk­la broj­ne Puljane unu­tar i oko Rojca.

„Ovom akci­jom zbli­ža­va­mo zajed­ni­cu, a uz raz­no­vr­stan i zaba­van pro­gram obra­ća­mo pozor­nost i na teme koje nas se kolek­tiv­no tiču. Želimo na inte­re­san­tan i kre­ati­van način uklju­či­ti jav­nost u pro­gra­me i aktiv­nos­ti udru­ga i umjet­ni­ka iz Rojca. Vizija nam je da posje­ti­te­lji Akcije kroz jedan dan pro­ve­den u Rojcu oti­đu obo­ga­će­ni zna­njem, iskus­tvom i razu­mi­je­va­njem za važ­nost Rojca kao jedins­tve­nog pros­to­ra dije­lje­nja, kre­ativ­nos­ti i ima­gi­na­ci­je“, navo­de organizatori.

Povodom „Akcije Rojc“ unu­tar­nje dvo­ri­šte pre­tvo­re­no je u šaro­li­ki trg kre­ativ­nos­ti u kojem su se, uz poprat­ni glaz­be­no-scen­ski pro­gram, udru­ge naiz­mje­nič­no pred­stav­lja­le svo­je aktiv­nos­ti i programe.

Priredio B. V.

Fotografije Karin BOLKOVIĆ i Mateja FILIPOVIĆ – SANDALJ