Predstavljanje knjige „Dobar, loš ili zao? Populizam u Hrvatskoj“ u DC‑u Rojc

13.06.2018.

Predstavljanje knji­ge Marijane Grbeše i Berta Šalaja „Dobar, loš ili zao? Populizam u Hrvatskoj“ bit će odr­ža­no u sri­je­du, 13. lip­nja u 20 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

„Populizam pos­ta­je sve češ­ća poja­va i mno­ge zem­lje nisu imu­ne na nje­ga pa tako ni Hrvatska. Iako je to tako, kod nas se taj feno­men nije dub­lje istra­ži­vao i ne pos­to­je opsež­ni­je znans­tve­ne ana­li­ze. Knjiga Marijane Grbeše i Berta Šalaja: “Dobar, loš ili zao? Populizam u Hrvatskoj” je prva kod nas znans­tve­na mono­gra­fi­ja koja se bavi popu­liz­mom i istra­žu­je mogu­će popu­lis­tič­ke stran­ke i poli­ti­ča­re. „Dobar, loš ili zao? Populizam u Hrvatskoj“ iscr­p­na je stu­di­ja o popu­liz­mu, sve važ­ni­jem poj­mu u poli­ti­ci u susre­tu s kojim se, s obzi­rom na izos­ta­nak sus­tav­nih znans­tve­nih i struč­nih rado­va o popu­liz­mu u Hrvatskoj, doma­ći ana­li­ti­ča­ri i medi­ji goto­vo nema­ju na što pozva­ti“, navo­di se u opi­su knjige.

Marijana Grbeša i Berto Šalaj, vrs­ni poli­to­lo­zi i sve­uči­liš­ni pro­fe­so­ri, šire uvi­de u pri­ro­du popu­liz­ma te otva­ra­ju pros­tor za učin­ko­vi­ti­ja i uskla­đe­ni­ja istra­ži­va­nja o pri­sut­nos­ti, inten­zi­te­tu i tipo­vi­ma popu­liz­ma u hrvat­skoj poli­ti­ci. Knjiga „Dobar, loš ili zao?“ uglav­nom se usre­do­to­ču­je na ide­acij­ski pris­tup popu­liz­mu koji se bavi ide­ja­ma smje­šte­ni­ma u sre­di­šte sva­ke popu­lis­tič­ke stran­ke ili pokre­ta te na ambi­va­len­tan odnos popu­liz­ma pre­ma libe­ral­noj demokraciji.

Na pred­stav­lja­nju će sudje­lo­va­ti Hašim Bahtijari, glav­ni ured­nik i izda­vač iz izda­vač­ke kuće TIM press, Neven Šantić, novi­nar Novog lis­ta i Berto Šalaj, autor knji­ge, a raz­go­vor će mode­ri­ra­ti Vedran Stanić.

Nakon pred­stav­lja­nja sli­je­de pita­nja i raz­go­vor s publi­kom. Predstavljanje orga­ni­zi­ra­ju TIM press i Savez udru­ga Rojca. Programi u Dnevnom borav­ku finan­ci­ra­ni su sred­stvi­ma Zaklade „Kultura nova“, Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske i Grada Pule.

Priredio B. V.