Održana tribina “Novi ugovori o korištenju prostora u Rojcu – zajedno do boljih kriterija i uvjeta”

06.07.2018.

Tribina nazi­va “Novi ugo­vo­ri o kori­šte­nju pros­to­ra u Rojcu – zajed­no do boljih kri­te­ri­ja i uvje­ta” odr­ža­na je u čet­vr­tak, 5. srp­nja u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

U uvod­nom dije­lu tri­bi­ne Dušica Radojčić, pred­sjed­ni­ca Koordinacije DC‑a Rojc, pred­sta­vi­la je rezul­ta­te inter­v­jua sa svim koris­ni­ci­ma pros­to­ra u Rojcu. Jasmina Nina Kamber, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru Grada Pule, opi­sa­la je dina­mi­ku i zakon­ske oba­ve­ze ras­pi­si­va­nja natje­ča­ja za dodje­lu pros­to­ra u Rojcu te podr­šku Grada Pule meto­di uklju­či­va­nju koris­ni­ka u kre­ira­nje uvje­ta, a model funk­ci­oni­ra­nja Pogona, ute­me­lje­nog na jav­no-civil­nom part­ner­stvu, za Rojc vrlo zanim­lji­vi pri­mjer, pred­sta­vio je Teodor Celakoski iz Prava na grad.

„Ono što nas je moti­vi­ra­lo je želja da se koris­ni­ci Rojca uklju­če u način kori­šte­nja ovog nevje­ro­jat­nog pros­to­ra. Prvi korak je bio sni­mi­ti pos­to­je­će sta­nje, dak­le utvr­di­ti što se sve zbi­va u Rojcu, jer od dana kada su udru­ge prvi put ušle u taj pros­tor do danas nit­ko nije na ovaj način raz­go­va­rao sa svim koris­ni­ci­ma. Danas u Rojcu pos­to­ji 104 ugo­vo­ra za kori­šte­nje pros­to­ra i 13 za poje­di­nač­ne koris­ni­ke koji su čla­no­vi HDLU‑a Istre. Korisnika je zapra­vo puvi­še jer jedan dio udru­ga dije­li svo­je pros­to­re što je pozi­tiv­no. Htjeli smo doz­na­ti tko su koris­ni­ci udru­ga, koli­ko udru­ge ima­ju čla­no­va, koji su nji­ho­vi pro­ble­mi, da li im je pros­tor koji tre­nut­no koris­te ogra­ni­če­nje ili poten­ci­jal za razvoj – dak­le ono s čime su zado­volj­ni i što im pred­stav­lja pro­blem“, kaza­la je Radojčić.

Ona je doda­la da su poda­ci koje su dobi­li ovim inter­v­ju­ima vrlo inte­re­sant­ni te da je osob­no impre­si­oni­ra­na jer iako u Rojcu živi i radi već 15-ak godi­na nije zna­la koli­ko se nevje­ro­jat­nih i dobrih stva­ri doga­đa u zgra­di. Međutim, Radojčić upo­zo­ra­va da ne smi­je­mo dopus­ti­ti da se to sta­nje na ovaj način fosi­li­zi­ra budu­ći da je Rojc jedan jav­ni otvo­re­ni resurs i udru­ge koje su izvan Rojca, a ima­ju potre­be za pros­to­rom, tre­ba­ju ima­ti pri­li­ku. S dru­ge stra­ne, Radojčić kaže da ne bi bilo u redu da jav­na upra­va koja je vrlo biro­kra­ti­zi­ra­na i nema nepo­sred­ni uvid u potre­be koris­ni­ka sama dono­si odlu­ke o nekim budu­ćim kri­te­ri­ji­ma i uvje­ti­ma za kori­šte­nje, već je sasvim nor­ma­lan pro­ces u demo­krat­skom druš­tvu da se zajed­nič­ki, na par­ti­ci­pa­tiv­ni način dođe do naj­bo­ljeg mogu­ćeg rješenja.

„Zato smo pokre­nu­li pos­tu­pak po kojem bi pred­stav­ni­ci koris­ni­ka čini­li rad­nu gru­pu koja bi u slje­de­ćih neko­li­ko mje­se­ci stvo­ri­la opće kri­te­ri­je koji bi tre­ba­li vri­je­di­ti u slje­de­ćem ugo­vor­nom peri­odu. Većini udru­ga ugo­vo­ri isti­ču u pro­sin­cu 2018. i to je kraj­nji rok u kojem bi se tre­ba­li stvo­ri­ti neki bolji kri­te­ri­ji koji bi se onda pri­mi­je­ni­li u novim ugo­vo­ri­ma. Ideja je da se ne ide u radi­kal­ne pro­mje­ne – udru­ge su tu, one su ulo­ži­le sred­stva u svoj pros­tor, pro­vo­de aktiv­nos­ti i dobro rade i ovaj se pro­ces vodi kako bi se radi­la obno­va ugo­vo­ra, ali pod uvje­ti­ma koji se onda mogu pro­vje­ra­va­ti. Dakle da se pros­to­ri koris­te na naj­op­ti­mal­ni­ji mogu­ći način. Da udru­ge koje ima­ju tu želju, a danas smo vidje­li da ih ima, da dije­le svoj pros­tor s dru­gi­ma to uči­ne. Želimo i da se stvo­ri moguć­nost da nove udru­ge dobe svoj pros­tor u Rojcu. Prostori udru­ga koje više nisu zain­te­re­si­ra­ne ili su se uga­si­le bilo bi poželj­no koris­ti­ti zajed­nič­ki, a sve to s ciljem da bude­mo pros­tor u kojem udru­ge među­sob­no komu­ni­ci­ra­ju, gdje svat­ko uva­ža­va potre­be dru­gih, da se zna da je to cen­tar koji je otvo­ren pre­ma zajed­ni­ci, da to nisu neki pri­vat­ni pros­to­ri i da nema tako­zva­nih sve­tih kra­va“, kaza­la je Radojčić.

Što se podr­ške Grada tiče svi su slož­ni da je ona jako važ­na te da je Rojc u izu­zet­noj pozi­ci­ji u odno­su na neke slič­ne cen­tre u Hrvatskoj gdje ne pos­to­ji tako dobra surad­nja s grad­skom upra­vom koja je u slu­ča­ju Rojca jako otvo­re­na. Što se dina­mi­ke slje­de­ćih akci­ja tiče Radojčić napo­mi­nje da nakon pro­ve­de­nih raz­go­vo­ra s udru­ga­ma sada ima­ju sve adre­se i bro­je­ve tele­fo­na te da će počet­kom ruj­na koris­ti­ti sve te kana­le za obja­vu jav­nog pozi­va za pri­ja­ve za sudje­lo­va­nje u rad­noj grupi.

„Ideja je da bude deset čla­no­va i da su to lju­di koji su volj­ni ulo­ži­ti svo­je vri­je­me i ener­gi­ju jer to sigur­no neće biti laki posao. Dakle pozvat ćemo ih, vidjet ćemo tko će se javi­ti, ako ih bude pre­ma­lo neke ćemo osob­no pozva­ti jer ne znam kako bi se to dru­ga­či­je moglo napra­vi­ti, a ako ih se bude javi­lo pre­vi­še zamo­lit ćemo ih da sami oda­be­ru pred­stav­ni­ka nekog podru­čja“, kaza­la je Radojčić i zaklju­či­la da je važ­no da čla­no­vi rad­ne gru­pe ne ula­ze u sukob inte­re­sa te da svo­je odlu­ke o kri­te­ri­ji­ma done­su na tran­s­pa­ren­tan način za dobro­bit svih.

Tekst Marino JURCAN i Boris VINCEK

Fotografije M. JURCAN