Tribina o novim ugovorima o korištenju prostora u DC‑u Rojc

04.07.2018.

Tribina nazi­va “Novi ugo­vo­ri o kori­šte­nju pros­to­ra u Rojcu – zajed­no do boljih kri­te­ri­ja i uvje­ta” bit će odr­ža­na u čet­vr­tak, 5. srp­nja u 19 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

„Od trav­nja do lip­nja 2018. prvi puta su pro­ve­de­ni inter­v­jui sa svim udru­ga­ma u Rojcu kako bi se utvr­di­lo pos­to­je­će sta­nje kori­šte­nja pros­to­ra, raz­go­va­ra­lo o zado­volj­stvu i neza­do­volj­stvu, ogra­ni­če­nji­ma i potre­ba­ma te o moguć­nos­ti­ma una­p­rje­đe­nja situ­aci­je. Rezultati, koje ćemo pred­sta­vi­ti na tri­bi­ni, pot­vr­đu­ju iznim­nost Rojca ne samo po pita­nju bro­ja udru­ga već i koris­ti za zajednicu.

„U pro­sin­cu 2018. veći­ni udru­ga isti­ču ugo­vo­ri o kori­šte­nju pros­to­ra i Grad Pula mora pri­pre­mi­ti uvje­te jav­nog natje­ča­ja, suk­lad­no novom pro­pi­su, za nji­ho­vu ponov­nu dodje­lu. To je iznim­na pri­li­ka za raz­go­vor o uspos­tav­lja­nju pri­mje­re­ni­jeg sus­ta­va, izra­di funk­ci­onal­ni­jih i pra­ved­ni­jih kri­te­ri­ja za kori­šte­nje pros­to­ra i, u konač­ni­ci, za una­p­rje­đe­nje uprav­lja­nja zgradom.

„Stoga smo udru­ge iz Rojca pozva­li na tri­bi­nu nakon koje mogu svo­ja oče­ki­va­nja pre­to­či­ti u anga­žman u obli­ko­va­nju novih kri­te­ri­ja za kori­šte­nje pros­to­ra koji će više odgo­va­ra­ti potre­ba­ma, koje mora­ju biti usmje­re­ne pre­ma druš­tve­nom i kul­tur­nom razvo­ju zajednice.

„Radi se o iza­zo­vu budu­ći da su par­ti­ci­pa­tiv­ni pro­ce­si uklju­či­va­nja dioni­ka u odlu­či­va­nje u zače­ci­ma u Hrvatskoj – iznim­ci za koju će biti potreb­no ulo­ži­ti napor kako bi se izbje­gli poku­ša­ji uka­lup­lji­va­nja pro­ce­sa u poz­na­te obli­ke ili standarde.

„U uvod­nom dije­lu tri­bi­ne Dušica Radojčić, pred­sjed­ni­ca Koordinacije DC Rojc, pred­sta­vi­ti će rezul­ta­te inter­v­jua sa svim koris­ni­ci­ma pros­to­ra u Rojcu. Jasmina Nina Kamber, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru Grada Pule, opi­sat će dina­mi­ku i zakon­ske oba­ve­ze ras­pi­si­va­nja natje­ča­ja za dodje­lu pros­to­ra u Rojcu te podr­šku Grada Pule meto­di uklju­či­va­nju koris­ni­ka u kre­ira­nje uvje­ta. Mirna Radolović, pomoć­ni­ca pro­čel­ni­ka UO za pros­tor­no ure­đe­nje, komu­nal­ni sus­tav i imo­vi­nu, bit će na ras­po­la­ga­nju za odgo­vo­re na pita­nja. Tribinu će mode­ri­ra­ti Mirela Travar, tre­ne­ri­ca s veli­kim iskus­tvom u vođe­nju timskih/participativnih pro­ce­sa i odlu­či­va­nja, sa zna­njem na podru­čji­ma druš­tve­ne i poli­tič­ke ana­li­ze i stra­te­škog pla­ni­ra­nja. Travar je pred­sjed­ni­ca Saveza udru­ga Operacija grad, koja je suos­ni­vač Javne usta­no­ve “Pogon – Zagrebački cen­tar za neza­vis­nu kul­tu­ru i mla­de”. Model funk­ci­oni­ra­nja Pogona, ute­me­lje­nog na jav­no-civil­nom part­ner­stvu, za Rojc vrlo zanim­lji­vi pri­mjer, pred­sta­vit će Teodor Celakoski iz Prava na grad.

„Vidljivost ovog pro­ce­sa osi­gu­rat ćemo pozi­vi­ma putem mailing lis­te svim koris­ni­ci­ma pros­to­ra, pla­ka­ti­ma u Rojcu, oba­vi­jes­ti­ma medi­ji­ma, obja­vom infor­ma­ci­ja na webu www.rojcnet.org, webu www.pula.hr i oba­vi­jes­ti­ma na druš­tve­nim mrežama.

„Društveni cen­tar Rojc ima dobru per­s­pek­ti­vu da pos­ta­ne uzo­ran model funk­ci­oni­ra­nja i uprav­lja­nja, da se pos­tig­ne želje­na tran­s­pa­rent­nost u odlu­či­va­nju i veće zado­volj­stvo koris­ni­ka i korist za zajed­ni­cu“, navo­di se u pozi­vu na tri­bi­nu kojeg pot­pi­su­ju Dušica Radojčić za Koordinaciju Društvenog cen­tra Rojc i Jasmina Kamber za Upravni odjel za kul­tu­ru Grada Pule.

Priredio B. V.