Drugi dio programa RECI(K)LJETO u Buzetu

20.08.2018.

Program Reci(k)ljeto u orga­ni­za­ci­ji POU „Augustin Vivoda“ Buzet nas­tav­lja u pone­dje­ljak 20. kolo­vo­za u 19 sati s ina­či­com poz­na­te ini­ci­ja­ti­ve Repair caf­fè, pre­ve­de­na kao „Popravci uz kavu“. Inicijativa je pokre­nu­ta u Nizozemskoj još 2009. godi­ne a ras­pros­tra­ni­la se u broj­nim europ­skim i svjet­skim gra­do­vi­ma. To su pos­ta­la okup­lja­li­šta gra­đa­na koji bes­plat­no poprav­lja­ju naj­raz­li­či­ti­je stva­ri umjes­to da ih baca­ju, sma­nju­ju­ći tako otpad, ali i pro­mo­vi­ra­ju­ći kul­tu­ru dije­lje­nja zna­nja i vještina.

„Ovim putem pozi­va­mo sve koji su volj­ni sta­vi­ti na ras­po­la­ga­nje svo­ja zna­nja i vje­šti­ne te sve koje ima­ju za oba­vi­ti neki sitan popra­vak, na dru­že­nje uz kavi­cu. Tražimo: majstorice/majstore za šiva­nje, poprav­lja­nje bicik­la, poprav­lja­ne sit­nih kućan­skih apa­ra­ta. Molimo sve koji dola­ze u ulo­zi maj­sto­ra, da pone­su nešto ala­ta“, napo­mi­nju organizatori.

Program se nas­tav­lja u uto­rak 21. kolo­vo­za u 10 sati sa dje­čjom radi­oni­com “Spletko”, na kojoj će dje­ca recik­li­ra­ti tek­s­til te od nje­ga pra­vi­ti nakit. U čet­vr­tak 23. kolo­vo­za, u vijeć­ni­ci, bit će pri­ka­zan doku­men­tar­ni film „My Stuff“ (Moje stva­ri) fin­skog reda­te­lja Petrija Luukkainena. 28. kolo­vo­za bit će odr­ža­na pos­ljed­nju radi­oni­cu za dje­cu, radi se o “Škatulici” u kojoj će se polaz­ni­ci bavi­ti izra­dom kuti­ji­ca od recik­li­ra­nog materijala.

Posljednji dan pro­gra­ma, četvrtak,30. kolo­vo­za, posve­ćen je krat­ko­me­traž­nim doku­men­tar­nim fil­mo­vi­ma. U surad­nji sa poreč­kim aMORE fes­ti­va­lom moru, bit će pri­ka­zan film „Straws“ (Slamčice), reda­te­lji­ce Linde Booker te ani­mi­ra­ni film „Wake up call“ (Poziv na buđe­nje) auto­ra Stevea Cuttsa. Oba fil­ma su prik­lad­na za dje­cu i za odras­le. Dio film­skog pro­gra­ma odr­ža­va se u surad­nji s ini­ci­ja­ti­vom “Pokrenimo zele­ne knjiž­ni­ce” te u surad­nji s fes­ti­va­lom aMORE.

Priredio B. V.