“Kuća o Batani” jedina udruga u Istri s odobrena tri EU projekta

17.09.2018.

Udruga “Kuća o bata­ni” jedi­na je istar­ska udru­ga kojoj je, pod vod­stvom Tamare Nikolić Đerić, odo­bren pro­jekt u sklo­pu Programa Interreg V‑A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. na podru­čju Istarske županije

Nakon pro­je­ka­ta CULTURECOVERY- INTERREG CENTRAL EUROPE i Mala bar­ka 2- INTERREG SI-HR na koji­ma je Udruga “Kuća o bata­ni” jedan od part­ne­ra, upra­vo je odo­bren i pro­jekt ARCA ADRIATICA – INTERREG ITALY-CROATIA. Kako je nagla­sio istar­ski župan Valter Flego, pri­li­kom pred­stav­lja­nja rezul­ta­ta jav­nog pozi­va za dos­ta­vu „stan­dard“ pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga u sklo­pu Programa Interreg V‑A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. na podru­čju Istarske župa­ni­je, goto­vo 32 mili­ju­na kuna koji u Istru sti­žu iz EU fon­do­va pred­stav­lja veli­ki uspjeh.

Među 11 pro­je­ka­ta odo­bre­nih Istarskoj župa­ni­ji nala­ze se pro­jek­ti odo­bre­ni razvoj­nim agen­ci­ja­ma i usta­no­va­ma Istarske župa­ni­je, dok su osta­li subjek­ti gra­do­vi Labin, Buje i Poreč, Zračna luka Pula, Lučka upra­va Rovinj te Udruga „Kuća o batani”.

Tamara Nikolić Đerić, pred­sjed­ni­ca Udruge “Kuća o bata­ni” i pro­gram­ska vodi­te­lji­ca Ekomuzeja batana/Ecomuseo bata­na, pojaš­nja­va kako je Udruga uspje­la ući u ovo oda­bra­no druš­tvo poka­zu­ju­ći da su ovak­ve rezul­ta­te mogu ostva­ri­ti i dru­ge udru­ge una­toč novim legis­la­tiv­nim okvi­ri­ma koji pred­stav­lja­ju iza­zov za nji­hov rad:

“Otkako sam pre­uze­la vod­stvo Ekomuzeja Batana naj­pri­je kao pro­gram­ska vodi­te­lji­ca, a kas­ni­je i pred­sjed­ni­ca, želja mi je bila podi­ći dotad ostva­ren uspjeh na jed­nu novu razi­nu. Pod time mis­lim na razvoj kadro­va, snaž­ni­ju među­na­rod­nu surad­nju i širi utje­caj na sve druš­tve­ne struk­tu­re gra­da. Izazov je bio ogro­man poseb­no usli­jed novih legis­la­tiv­nih okvi­ra za rad udru­ga koji su čes­to u koli­zi­ji sa zako­ni­ma u kul­tu­ri i ugos­ti­telj­stvu, a koji su nama rele­vant­ni za rad. Batana je pre­poz­na­ta kao jed­na od naj­bo­ljih prak­si oču­va­nja NKB na razi­ni UNESCO‑a, među­tim, to nas (i dalje) ne isklju­ču­je iz sva­kod­nev­nih bor­bi za doka­zi­va­njem svr­si­shod­nos­ti ovak­vih mode­la oču­va­nja kutur­ne bašti­ne. Poseban pro­blem pred­stav­lja­le su, daka­ko, finan­ci­je, sto­ga sam jed­nos­tav­no mora­la upri­je­ti sve sna­ge, pisa­ti, radi­ti na part­ner­stvi­ma i pla­ni­ra­nju kako bismo danas ima­li tri EU pro­jek­ta koje uspješ­no pro­vo­di­mo. Jer, iako nije lako doći do fon­do­va, još je teže uspješ­no pro­ves­ti ono što je pla­ni­ra­no. Ne mogu reći da je lako jer je pri­ti­sak zais­ta velik, poseb­no zbog roko­va i nedos­tat­ka nova­ca u fazi pred­fi­nan­ci­ra­nja, među­tim dobrim stra­te­škim pla­ni­ra­njem Batana plo­vi dalje! Međunarodna dimen­zi­ja pro­je­ka­ta daje dodat­ni poti­caj svi­ma nama da ras­te­mo i dije­li­mo naše iskus­tvo s dru­gi­ma uvi­jek s ciljem aktiv­nog oču­va­nja kul­tur­ne bašti­ne i razvo­ja odr­ži­vog turiz­ma” nagla­si­la je Tamara Nikolić Đerić.

Priredio B. V.