Novi ciklus projekta Film u školi

07.09.2018.

Javna usta­no­va Pula Film Festival je u Kinu Valli je 2009. godi­ne pokre­nu­la pro­jekt FUŠ – Film u ško­li čiji je cilj više­go­diš­njim dje­lo­va­njem i edu­ka­cij­skim cik­lu­si­ma pru­ži­ti pot­po­ru ško­la­ma u ospo­sob­lja­va­nju uče­ni­ka za razvi­ja­nje kul­tu­re gle­da­nja i pro­miš­lja­nja fil­mo­va. Od 2009. godi­ne u pro­gra­mu je sudje­lo­va­lo više od 90.000 dje­ce pred­škol­ske i škol­ske dobi, čime je stvo­re­na nova gene­ra­ci­ja vizu­al­no pisme­nih gle­da­te­lja filmova.

Za novu škol­sku godi­nu pri­prem­lje­no je jeda­na­est viso­kok­va­li­tet­nih film­skih nas­lo­va koji će se pri­ka­zi­va­ti tije­kom škol­ske godi­ne, sa spek­trom tema pri­mje­re­nim za dje­čju dob; od poima­nja odno­sa u obi­te­lji, pri­ro­de i druš­tva, do soci­olo­ških, antro­po­lo­ških i povi­jes­nih tema za sta­ri­je uzraste.

Svaki je film popra­ćen mate­ri­ja­li­ma za odga­ja­te­lje i uči­te­lje koji se sas­to­je od meto­dič­kog pri­jed­lo­ga obra­de fil­ma na satu, sa ključ­nim poj­mo­vi­ma, poda­ci­ma i zanim­lji­vos­ti­ma o fil­mo­vi­ma i autorima.

Program FUŠ‑a dos­tu­pan je na ovoj povez­ni­ci.

Priredio B. V.