Bogat program POU Poreč: tečajevi, filmske radionice i izložbe

25.09.2018.

Dvije film­ske radi­oni­ce Pulske film­ske tvor­ni­ce za dje­cu i mla­de u našem gradu

U sklo­pu 8. Porečdoxa, među­na­rod­nog fes­ti­va­la doku­men­tar­nog fil­ma, Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč u surad­nji s Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom (IKA) orga­ni­zi­ra dvi­je bes­plat­ne film­ske radi­oni­ce – Production In i Radionicu ani­mi­ra­nog filma.

Production In radi­oni­ca nami­je­nje­na je pri­je sve­ga sred­njo­škol­ci­ma koji se žele oku­ša­ti u iza­zo­vu stva­ra­nja fil­ma u devet dana, od ide­je do reali­za­ci­je. Na ovoj inten­ziv­noj radi­oni­ci od 19. do 26. lis­to­pa­da dese­tak će auto­ra reali­zi­ra­ti svoj film. Radionica se sas­to­ji od tri dije­la – raz­ra­de ide­je i sce­na­ri­ja, sni­ma­nja te mon­ta­že, a nami­je­nje­na je svim kre­ativ­nim sna­ga­ma Poreštine – sred­njo­škol­ci­ma, muzi­ča­ri­ma, likov­nim umjet­ni­ci­ma, medij­skim dje­lat­ni­ci­ma, glum­ci­ma, ple­sa­či­ma, skej­te­ri­ma i svi­ma osta­li­ma s pret­hod­nim iskus­tvom rada s kame­ra­ma i mon­ta­žom te iskus­tvom stva­ra­nja i reali­za­ci­je ide­je u bilo kojem medi­ju, ali i bez nje­ga. Radionica je pri­la­go­đe­na osta­lim obve­za­ma polaz­ni­ka i tra­je uglav­nom u popod­nev­nim sati­ma, a poči­nje oba­vez­nim sas­tan­kom u petak, 19. lis­to­pa­da u 19 sati.

Radionica ani­mi­ra­nog fil­ma nami­je­nje­na je osnov­no­škol­ci­ma i svi­ma koji vole ani­ma­ci­ju. Počinje izra­dom fena­kis­to­sko­pa, popu­lar­nog ure­đa­ja za ani­ma­ci­ju sli­ka. Putem nje­go­ve izra­de polaz­ni­ci će se upoz­na­ti s osno­va­ma ani­ma­ci­je te zajed­nič­ki radi­ti na izra­di sce­na­ri­ja i osmiš­lja­va­nju pri­če. Nakon toga sli­je­di rad na knji­zi sni­ma­nja sas­tav­lje­noj od osam ski­ca, napi­sa­nih dija­lo­ga i pri­jed­lo­ga za zvu­ko­ve u fil­mu. Polaznici će moći svoj seg­ment pri­če reali­zi­ra­ti u obli­ku broj­nih crte­ža ili putem stop fra­me ani­ma­ci­je koja uklju­ču­je izra­du samos­to­je­će sce­no­gra­fi­je i liko­va. Slijedi sni­ma­nje crte­ža, stop fra­me ani­mi­ra­nje, sin­kro­ni­za­ci­ja, mon­ta­ža te, konač­no, pro­jek­ci­ja ani­mi­ra­nog fil­ma na zatva­ra­nju fes­ti­va­la. Radionica ani­mi­ra­nog fil­ma odr­ža­vat će se od 19. do 26. lis­to­pa­da sva­kim danom od 17 do 19 sati.

Voditelji radi­oni­ca: Marko Zdravković-Kunc, pro­du­cent i film­ski peda­gog; Tomo Zidić, reda­telj i sce­na­rist; Michele Bulešić, mon­ta­žer i sni­ma­telj; Dorotea Cerin, reda­te­lji­ca i mon­ta­žer­ka te izvr­š­na pro­du­cen­ti­ca i reda­te­lji­ca Sanda Letonja-Marjanović.

Informacije i pri­ja­ve na www.poup.hr. Prijavite se što pri­je i osi­gu­raj­te sebi ili svo­jem dje­te­tu mjes­to u kre­ativ­nom svi­je­tu fil­ma i animacije!

**

Brojni veri­fi­ci­ra­ni tečajevi

Obrazovna dje­lat­nost Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč oba­vje­šta­va sve zain­te­re­si­ra­ne da su u tije­ku upi­si na veri­fi­ci­ra­ne teča­je­ve stra­nih jezi­ka, pro­gra­me ospo­sob­lja­va­nja i kre­ativ­ne radionice.
Tečajevi za raču­no­vos­tve­no-knji­go­vod­stve­nog refe­ren­ta, dadi­lju, nje­go­va­te­lja, mas­li­na­ra te veri­fi­ci­ra­ni teča­je­vi stra­nih jezi­ka samo su neki od obra­zov­nih pro­gra­ma koje može­te poha­đa­ti u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč.
Za infor­ma­ci­je i pri­ja­ve potreb­no se javi­ti na broj tele­fo­na (052) 887 – 216, a više infor­ma­ci­ja može se pro­na­ći na inter­net­skoj stra­ni­ci www.poup.hr.

**

Tečaj kro­je­nja i šivanja

Oduvijek mašta­te o tome kako bis­te volje­li nosi­ti odje­ću koja je dje­lo vaših ruku? Kreativni ste i želi­te poka­za­ti svo­je vje­šti­ne? Imate ormar pun odje­će s kojom ne zna­te što biste?
Dođite u Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč na tečaj kro­je­nja i šiva­nja i zavi­ri­te u svi­jet igle, kon­ca i šare­nih tkanina!
Tečaj tra­je 30 sati i pru­ža zna­nja i vje­šti­ne o osno­va­ma kori­šte­nja šiva­ćeg stro­ja, izra­de jed­nos­tav­ni­jih odjev­nih pred­me­ta (suk­nje i košu­lje), popra­va­ka odje­će, kro­je­nja iz Burde i modi­fi­ka­ci­ja­ma kro­ja pre­ma vlas­ti­tim mje­ra­ma te izra­de patent­nog zatva­ra­ča, ruka­va, oko­vrat­ni­ka na osno­vi kojih je mogu­će dalje napre­do­va­ti samos­tal­nim radom.
Moguće je i nas­ta­vi­ti s obu­kom nas­tav­kom sa slje­de­ćom, napred­nom razi­nom teča­ja u tra­ja­nju od 30 sati koji obu­hva­ća izra­du hla­ča, dže­po­va, pro­mje­nu patent­nog zatva­ra­ča te kro­je­nja i šiva­nja sakoa ili jak­ni. Tečaj je oprem­ljen moder­nim šiva­ćim stro­je­vi­ma za sva­kog polaz­ni­ka, a može se uči­ti i na vlas­ti­tom stro­ju za šivanje.
Bez obzi­ra jes­te li počet­nik ili već ima­te iskus­tva u šiva­nju, na teča­ju može­te uz struč­no i kva­li­tet­no vod­stvo te uz indi­vi­du­alan pris­tup napra­vi­ti sve što pože­li­te. U vedroj i opu­šte­noj atmo­sfe­ri uži­vat ćete u svo­jim kre­aci­ja­ma i novo­ot­kri­ve­noj vještini.
Na tečaj je potreb­no doni­je­ti mate­ri­jal za izra­du želje­nog odjev­nog predmeta.
Tečaj poči­nje u pone­dje­ljak, 1. lis­to­pa­da 2018. i tra­je do utor­ka, 16. lis­to­pa­da 2018., a pre­da­va­nja i prak­tič­ni rad odr­ža­vat će se tri puta tjed­no: pone­djelj­kom, utor­kom i čet­vrt­kom od 16.30 do 20.00 u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč.
Voditeljica teča­ja je Sofija Apostolovski, dizaj­ne­ri­ca odje­će i tek­s­ti­la (Merlin – Udruga za pro­mi­ca­nje kreativnosti).
Cijena teča­ja: 1100 kn (30 sati) s PDV-om.
Izradite svo­ju vlas­ti­tu odje­ću koja će biti odraz Vaše kre­ativ­nos­ti i osob­nos­ti. Neka bude jedins­tve­na kao i Vi.
Za infor­ma­ci­je i pri­ja­ve javi­te se na broj tele­fo­na (052) 887 – 216 ili putem e‑pošte obrazovanje@poup.hr.

**

Tjedan cje­lo­ži­vot­nog uče­nja u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč

Učenje ople­me­nju­je, uče­nje izgra­đu­je, uče­nje obli­ku­je i pomi­če gra­ni­ce. Nova zna­nja i vje­šti­ne ono su čemu svat­ko uvi­jek tre­ba teži­ti, jer uči se cije­li život. Tjedan cje­lo­ži­vot­nog uče­nja u Poreču nudi bogat pro­gram za sve. Više deta­lja o pro­gra­mu pro­na­đi­te ovdje.

 

**

Izložba Photo Graz selec­ti­on II.
U Galeriji Zuccato otvo­re­na je izlož­ba Photo Graz selec­ti­on II. koja tra­je do 30. 9. 2018. Radno vri­je­me gale­ri­je je sva­kim danom 10.00 – 12.00 i 18.00 – 21.00 osim nedje­ljom i praznikom.
Photo graz selec­ti­on II pred­stav­lja izbor 22 foto­gra­fa s pos­ljed­njeg izda­nja foto­graf­skog bije­na­la u Grazu. Fotografije pri­ka­zu­ju kra­jo­bra­ze, pri­ro­du i lju­de, kao i tra­go­ve koje oni ostav­lja­ju svo­jim pri­sus­tvom. Svjedoče isti­ni­te pri­če i fik­tiv­ne vizu­al­ne svje­to­ve te doku­men­ti­ra­ju druš­tva i druš­tve­ne pro­mje­ne u svi­je­tlu aktu­al­nih doga­đa­ja. Istražuju kon­cep­te tran­sz­na­nos­ti, otkri­va­ju kon­tra­dik­ci­je te se usre­do­to­ču­ju na per­cep­ci­ju i inter­pre­ta­ci­ju pros­to­ra i vre­me­na. Uključujući foto­graf­ske eks­pe­ri­men­te, foto­mon­ta­žu, pola­ro­id-foto­gra­fi­ju te tre­nut­no rijet­ko kori­šte­nu teh­ni­ku kolo­dij­skog pro­ce­sa, ovaj izbor rado­va nagla­ša­va širo­ku pale­tu teh­nič­kih postupaka.
Izložba je orga­ni­zi­ra­na u surad­nji s usta­no­vom Kulturvermittlung Steiermark – Kunstpädagogisches Institut Graz te Austrijskim kul­tur­nim foru­mom iz Zagreba.
Izlažu: Jörg Auzinger, Peter Dittrich, Beba Fink, Nicole Greiner, Martin Hanus, Leon Höllhumer, Nina John, Heidrun Kocher-Kocher, Kevin Kolland, Moritz Lechner, Branko Lenart, Alois Loidl, Erika Petrić, Klaus Pichler, Robert Pichler, Franz Sattler, Maria Schnabl, Clara Stadler-Wolffersgrün, Ingrid Vien, Larissa Zauser, Klaus Dieter Zimmer, Zweintopf
kus­to­si: Max Aufischer, Gerhard Gross