Poziv za volontiranje na 8. Vladimir Film Festival

13.09.2018.

Ovogodišnji, osmi u nizu Vladimir Film Festival u orga­ni­za­ci­ji Skateboard klu­ba August Šenoa odr­žat će se od 27. do 30. ruj­na na raz­li­či­tim loka­ci­ja­ma u Fažani, Puli te NP Brijuni. Tijekom četve­rod­nev­nog pro­gra­ma kroz film­ske pro­jek­ci­je i izlož­be publi­ka će ima­ti pri­li­ke upoz­na­ti raz­ne audio vizu­al­ne pro­jek­te aktu­al­ne neza­vis­ne ska­te­bo­ar­ding pro­duk­ci­je iz cije­log svi­je­ta. Iako iz godi­ne u godi­nu fes­ti­val nudi sve boga­ti­ji pro­gram i priv­la­či broj­ne tuzem­ne i ino­zem­ne gos­te, orga­ni­za­to­ri osta­ju vjer­ni počet­nom kon­cep­tu neko­mer­ci­jal­nog i neza­vis­nog doga­đa­nja okre­nu­tog okup­lja­nju i pove­zi­va­nju srod­nih inicijativa.

Ovim putem Vladimir film fes­ti­val pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­dru­že pro­duk­cij­skom timu u ulo­zi volon­te­ra i volon­ter­ki nepo­sred­no pri­je i tije­kom fes­ti­va­la. Volonterske zada­će uklju­ču­ju pomoć u orga­ni­za­ci­ji: pri­pre­mu mate­ri­ja­la za gos­te fes­ti­va­la, pos­tav­lja­nje i čuva­nje izlož­bi, teh­nič­ku podr­šku, inte­rak­ci­ju s gos­ti­ma fes­ti­va­la i slič­no. Organizator osi­gu­ra­va topli obrok, fes­ti­val­ske mate­ri­ja­le i bes­plat­nu kar­tu za NP Brijuni u sklo­pu fes­ti­val­skog pro­gra­ma koji će se tamo odr­ža­ti. Volonterski sati svi­ma će se upi­sa­ti u volon­ter­sku knjižicu.

„Molimo sve zain­te­re­si­ra­ne da se s neko­li­ko moti­va­cij­skih reče­ni­ca do pone­djelj­ka, 24. ruj­na, jave na e‑mail adre­su klub.august.senoa@gmail.com. Službeni pro­gram fes­ti­va­la dos­tu­pan je na vladimirfilmfestival.com“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.