“Segmenti vremena” – Tri tematska, pozivna, autorska projekta u galeriji Fonticus

03.09.2018.

Tri temat­ska, poziv­na, autor­ska pro­jek­ta sakup­lje­na pod nazi­vom „Segmenti vre­me­na“ bit će pred­stav­lje­ni u grož­njan­skoj gale­ri­ji Fonticus u čet­vr­tak, 6. ruj­na u 20 sati. Projekti su: „Ambalažiranje“: likov­ni pro­jekt; auto­ri­ca: Roberta Weissman Nagy, „Triptih“: mul­ti­me­di­jal­ni pro­jekt: pokret, foto­gra­fi­ja, sli­ka; auto­ri: Tina Hofman, Fernando, Rok Zelenko te „Ured za nebi­ro­kra­ci­ju“: Darko Brajković Njapo; art in pro­gress, uz učeš­će polaznika/posjetioca. Kurator izlož­be je Eugen Borkovsky.

„Ambalažiranje“ Roberte Weissman Nagy pred­stav­lja likov­ni pro­jekt snaž­ne poetič­nos­ti i u isto vri­je­me iznim­ne dra­ma­ti­ke. Ona u izlož­be­ni pros­tor uno­si niz kuti­ja u koji­ma su figu­re sti­ješ­nje­nih lju­di te naoči­to pos­tav­ljen par cipe­la na viso­koj peti izve­den u meta­lu. Umjetnica raz­no­rod­nim mate­ri­ja­li­ma – tvr­dim meta­lom i mekim, podat­nim voskom – obli­ku­je arte­fak­te izvo­de­ći ener­get­ski, emo­ci­onal­ni i iden­ti­tet­ski ritu­al. Nizu slič­nih obje­ka­ta doda­je sasvim dru­ga­či­ji, čine­ći izlož­bu pros­tor­nom ins­ta­la­ci­jom, a gale­ri­ju eks­pe­ri­men­tal­nom psi­ho­so­ci­jal­nom ordinacijom.

U sklo­pu pro­jek­ta „Ured za nebi­ro­kra­ci­ju“, autor Darko Brajković Njapo radit će u pros­to­ru gale­ri­je. Posjetioci i učes­ni­ci Ljetne ško­le akti­viz­ma i umjet­nos­ti, nauči­ti će obli­ko­va­ti peča­te te kre­ira­ti i svo­je rado­ve. Na ras­po­la­ga­nju će biti mate­ri­jal za rad. Postav ini­ci­jal­nih eks­po­na­ta izlož­be dopu­nja­va­ti će suk­ce­siv­no, recent­no izve­de­nim rado­vi­ma koje ini­ci­ra­ju posje­ti­oci. Očekuju se posje­ti, rad s umjet­ni­kom te dru­že­nje u pros­to­ru gale­ri­je Fonticus.

„Triptih“ je mul­ti­me­di­jal­ni pro­jekt koji spa­ja pokret, foto­gra­fi­ju i sli­kar­stvo auto­ra  Tine Hofman, Fernanda i Roka Zelenka. „Pred nama su izvješ­ća tro­ji­ce sudi­oni­ka više­krat­ne kre­ativ­ne igre. Tu je Tina Hofman, vrs­na, svjet­ska per­for­me­ri­ca i glu­mi­ca, akter­ka izved­bi tje­les­nog teatra kojoj nagost nije pro­blem; Rok Zelenko, odlič­ni sli­kar, sa više­go­diš­njom pres­tiž­nom biogra­fi­jom te Fernando, foto­graf, uspješ­ni film­ski i teatar­ski dje­lat­nik diljem svi­je­ta… Ovo se tro­je lju­di odlu­ču­je se dru­ži­ti na Grožnjanu, na kre­ati­van način. Svatko od njih tre­bao bi pred­sta­vi­ti sebe i ponu­di­ti moguć­nos­ti svog artis­tič­kog iska­za“, piše Borkovsky.

Priredio B. V.