VISUALIA FESTIVAL 2018. od 13. do 15. rujna u Puli

13.09.2018.

Svečano otvo­re­nje šes­tog Visualia Festivala bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 13. ruj­na u 20 sati u Carrarinoj uli­ci, a fes­ti­val će tra­ja­ti do 15. rujna.

Na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re o pro­gra­mu i sve­mu što publi­ku oče­ku­je na šes­tom Visualia Festivalu govo­ri­li su Marko Bolković, direk­tor Visualia Festivala, Jasmina Nina Kamber, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru Grada Pule i Sanja Cinkopan Korotaj, direk­to­ri­ca Turističke zajed­ni­ce gra­da Pule.

Prijavljeno je čak 19 umjet­ni­ka koji će se pre­zen­ti­ra­ti s 23 rada na ukup­no 13 loka­ci­ja kada će u tri dana fes­ti­va­la pos­ta­vit grad­ske pros­to­re u dru­ga­či­je okvi­re i pri­tom pri­vu­ći oko 20 tisu­ća posjetitelja.

Festival ima za cilj pro­mi­ca­nje moder­nih rado­va iz podru­čja audi­ovi­zu­al­ne umjet­nos­ti te isti­ca­nje umjet­nič­kih vri­jed­nos­ti, kao i pove­ća­nje cje­lo­kup­nog kul­tur­nog kapi­ta­la, isti­ca­nju umjet­nič­kih vri­jed­nos­ti i pos­ti­za­nju koris­ti za zajed­ni­cu i društvo.

U orga­ni­za­ci­ji je Udruge Sonitus i u surad­nji s Turističkom zajed­ni­com gra­da Pule te broj­nih part­ne­ra, a na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re Sanja Korotaj Cinkopan, direk­to­ri­ca TZG Pule, kaza­la je: „Ono što je bit­no za posje­ti­te­lje nagla­si­ti je da sva tri dana mogu posje­ti­ti sve ins­ta­la­ci­je te ako ne stig­nu odre­đe­ni dan, zasi­gur­no će to jedan od tri dana uspje­ti. Kao što uvi­jek volim reći, sna­ga našeg fes­ti­va­la jesu doma­će umjet­nič­ke sna­ge koje svo­jom kre­ativ­noš­ću zapra­vo stvo­re veli­ki dio pro­gra­ma u kojem može­mo uži­va­ti. Isti putu­ju i na  dru­ge fes­ti­va­le te tako pro­mo­vi­ra­ju naš grad i fes­ti­val. Ove smo godi­ne po prvi puta na Kaštelu te pozi­vam sve posje­ti­te­lje da se pro­še­ću do svih toča­ka pro­gra­ma te da uži­va­ju u svje­tlos­nim ins­ta­la­ci­ja­ma i čaro­li­ji Pule oku­pa­ne svjetlom.“

Šesta godi­na odr­ža­va­nja fes­ti­va­la dokaz je nje­go­ve vri­jed­nos­ti i poten­ci­ja­la za razvoj kon­ku­rent­nos­ti i jača­nje pre­poz­nat­lji­vog des­ti­na­cij­skog imi­dža koji Pulu pred­stav­lja i kao grad svje­tla, jer je Visualia 2016. godi­ne uvr­šten u kalen­dar svjet­skim svje­tlos­nih fes­ti­va­la. Ove godi­ne na fes­ti­va­lu izla­že veći broj ino­zem­nih umjet­ni­ka što je pos­lje­di­ca uklju­či­va­nja udru­ge Sonitus u među­na­rod­ni EU-pro­jekt koji je to omomgućio.

Direktor fes­ti­va­la, Marko Bolković istak­nuo je i opi­sao sve dije­lo­ve pro­gra­ma koji će sva­kod­nev­no biti dos­tup­ni za raz­gle­da­va­nje od 20 do 24 sata. „Jedino je 3D maping na Forumu od našeg umjet­ni­ka Jeana Siniše Samboleca koji će se ove godi­ne pred­sta­vi­ti nas­tav­kom dje­la iz 2013. godi­ne, Paneron 22 koji će se odr­ža­ti od 21 do 21.10 sati,“ istak­nuo je Bolković.

„Udruga Sonitus je reci­mo u ovom rela­tiv­nom krat­kom peri­odu napra­vi­la veli­ki orga­ni­za­cij­ski skok te su od Visualije napra­vi­li jed­nu vrlo pre­poz­nat­lji­vu mani­fes­ta­ci­ju ne samo u Hrvatskoj već i šire. Ovaj fes­ti­val je zanim­ljiv svim dob­nim sku­pi­na­ma, a iza pre­kras­nog pro­gra­ma sto­ji jedan vrlo mali tim koji na pro­gra­mu i izra­di ins­ta­la­ci­ja, umjet­nič­kih rado­va, radi cije­lu godi­nu te je u sve ovo ulo­žen ogro­man trud. Brojna publi­ka koja pra­ti fes­ti­val je naj­bo­lji poka­za­telj da on ite­ka­ko vri­je­di. Ono što su nje­go­ve poseb­ne karak­te­ris­ti­ke je da fes­ti­val poti­če i kre­ira jed­nu vrlo pozi­tiv­nu ener­gi­ju u gra­du te se jed­nos­tav­no ne može rije­či­ma opi­sa­ti već ga mora­te doži­vje­ti,“ izra­zi­la je podr­šku i čes­tit­ke orga­ni­za­to­ri­ma fes­ti­va­la pro­čel­ni­ca Kamber.

Organizatori fes­ti­va­la su: Udruga Sonitus i Turistička zajed­ni­ca gra­da Pule, uz suor­ga­ni­za­to­re Arheološki muzej Istre te Povijesni i pomor­ski muzej Istre. Festival podr­ža­va­ju:  Grad Pula, Istarska župa­ni­ja, Zaklada Kultura Nova, Turistička zajed­ni­ca Istarske župa­ni­je i Hrvatska turis­tič­ka zajednica.

Visualia 2018-pro­gram HRV

Priredio B. V.