Počinje 14. škola filma u Pulskoj filmskoj tvornici

03.10.2018.

Javnim pre­da­va­njem Zorka Sirotića o umi­je­ću sce­na­ris­ti­ke u Klubu PFT‑a u petak 5. lis­to­pa­da u 18 sati poči­nje 14. Škola filma.

Ovu bes­plat­nu ško­lu fil­ma nami­je­nje­nu sred­njo­škol­ci­ma vodi­ti će reda­telj i film­ski peda­gog Zorko Sirotić, sni­ma­telj i mon­ta­žer Martin Šatović, pro­du­cent i mon­ta­žer Marko Zdravković-Kunac te mon­ta­žer i sni­ma­telj Michele Bulešić. U prvom dije­lu Škole, kroz dvi­je vikend radi­ni­ce polaz­ni­ci će razvi­ja­ti ide­ju i sce­na­ri­ji, uči­ti film­ska izra­žaj­na sred­stva i film­sku reži­ju te predprodukciju.

Od 5. do 7. lis­to­pa­da Razvoj ide­je i sce­na­rij vodi­ti će Zorko Sirotić, a od 12. do 14. lis­to­pa­da radi­oni­cu Filmskih izra­žaj­nih sred­sta­va i pred­pro­duk­ci­je vodi­ti će Marko Zdravković-Kunac. Cilj je da sva­ki polaz­nik ima log line, sinop­sis, reda­telj­ski tre­at­ment te pred­pro­duk­cij­ski plan ili toč­ni­je, da je spre­man za dru­gi dio Škole – produkciju.

Drugi dio Škole poči­nje u petak 2. stu­de­nog u 18 sati, a tra­ja­ti će do čet­vrt­ka 15. stu­de­nog. Raditi će se u popod­nev­nim ter­mi­ni­ma, u skla­du sa dru­gim oba­ve­za­ma polaz­ni­ka. U nave­de­nom peri­odu dvi­je eki­pe pre­da­va­ča vodi­ti će četr­na­est polaz­ni­ka kroz sni­ma­nje i mon­ti­ra­nje te obra­du sli­ke i zvu­ka. Svaki polaz­nik će reali­zi­ra­ti svoj krat­ki film.

Zainteresirani sred­njo­škol­ci mora­ju ispu­ni­ti pri­jav­ni­cu te naves­ti ide­ju za film ili napi­sa­ti krat­ki sinop­sis, odnos­no neko­li­ko reče­ni­ca o pri­či koju namje­ra­va­ju snimiti.

Pulska film­ska tvor­ni­ca orga­ni­zi­ra Školu u surad­nji s Kinoklubom Zagreb i Hrvatskim film­skim save­zom, a uz finan­cij­sku pomoć Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra, Društva hrvat­skih film­skih reda­te­lja te Grada Pule.

Dodatne infor­ma­ci­je mogu­će je dobi­ti putem maila pulskafilmskatvornica@gmail.com i bro­ja mobi­te­la 095 55 818 53.