Javni natječaj za izradu vizualnog identiteta 66. Pulskog filmskog festivala

24.10.2018.

Javna usta­no­va Pula Film Festival obja­vi­la je Javni natje­čaj za izra­du vizu­al­nog iden­ti­te­ta 66. Pulskog film­skog fes­ti­va­la. Pozivaju se sve prav­ne i fizič­ke oso­be s podru­čja Republike Hrvatske da svo­jim ide­ja­ma pred­lo­že, uz zada­ne smjer­ni­ce iz Natječaja, gra­fič­ku i komu­ni­ka­cij­sku kva­li­te­tu nared­nog Festivala.

Cjelokupnu doku­men­ta­ci­ju može­te pro­na­ći na mrež­noj stra­ni­ci Pula Film Festivala.

Priredio B. V.