JU Pula Film Festival objavila javne pozive za prikupljanje ponuda – Prosinac u Puli

17.10.2018.

Javna usta­no­va Pula Film Festival, orga­ni­za­tor mani­fes­ta­ci­je „Prosinac u Puli“, pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da budu dio ovo­go­diš­nje mani­fes­ta­ci­je koja će se odvi­ja­ti  od 1. do 31. pro­sin­ca 2018. na broj­nim loka­ci­ja­ma u gradu.

Zainteresirani se mogu pri­ja­vi­ti na:

1) Javni poziv za pri­kup­lja­nje ponu­da za zakup kući­ca za obav­lja­nje ugos­ti­telj­ske dje­lat­nos­ti i dje­lat­nos­ti trgo­vi­ne u sklo­pu pro­gra­ma „Čarobna šuma“ na loka­ci­ji Giardini

Organizator će za izla­ga­nje, pro­da­ju i pre­zen­ta­ci­ju oda­bra­nih pro­izvo­da pos­ta­vi­ti ukup­no 15 kući­ca, osi­gu­ra­ti kori­šte­nje jav­ne povr­ši­ne, mon­ta­žu i demon­ta­žu kući­ca, nji­ho­vo ukra­ša­va­nje, elek­trič­nu ener­gi­ju, prik­lad­nu glaz­bu i noć­no dežurstvo.

Kućice će s radom zapo­če­ti 1. pro­sin­ca 2018. godi­ne te će biti otvo­re­ne do 31. pro­sin­ca 2018. godi­ne. Radno vri­je­me kući­ca bit će od 10 do 20 sati sva­ki dan. Kućice neće radi­ti 25. pro­sin­ca, za Božić, a 31. pro­sin­ca radit će skra­će­no, do 14 sati.

Rok za dos­ta­vu ponu­de je 31. lis­to­pa­da 2018. do 12 sati.

2) Poziv na dos­ta­vu ponu­de za suor­ga­ni­za­ci­ju pri­god­nog zabav­nog pro­gra­ma  i ugos­ti­telj­ske uslu­ge na Trgu Portarata

Na Poziv se mogu pri­ja­vi­ti svi zain­te­re­si­ra­ni gos­po­dar­ski subjek­ti. Zabavni pro­gram i ugos­ti­telj­ske uslu­ge na Trgu Portarata zapo­čet će 1. pro­sin­ca i tra­ja­ti do 31. pro­sin­ca 2018.

Rok za dos­ta­vu ponu­de je 24. lis­to­pa­da 2018. do 12 sati.

Svi zain­te­re­si­ra­ni deta­lje Poziva mogu pro­na­ći na stra­ni­ca­ma www.prosinacupuli.hrwww.pula.hr ili dobi­ti infor­ma­ci­je u Javnoj usta­no­vi Pula Film Festival sva­ki rad­ni dan u vre­me­nu od 9 do 11 sati osob­no na adre­si Uspon na Kaštel 2, Pula ili e‑mailom na info@pulafilmfestival.hr.

Priredio B. V.