Najava događanja iz POUP‑a

02.10.2018.

Obrazovna dje­lat­nost

Obrazovna dje­lat­nost Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč oba­vje­šta­va sve zain­te­re­si­ra­ne da su u tije­ku upi­si na veri­fi­ci­ra­ne teča­je­ve stra­nih jezi­ka, pro­gra­me ospo­sob­lja­va­nja i kre­ativ­ne radi­oni­ce.

Tečajevi za raču­no­vod­stve­no-knji­go­vod­stve­nog refe­ren­ta, dadi­lju, nje­go­va­te­lja, mas­li­na­ra te veri­fi­ci­ra­ni teča­je­vi stra­nih jezi­ka samo su neki od obra­zov­nih pro­gra­ma koje može­te poha­đa­ti u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč.

Za infor­ma­ci­je i pri­ja­ve potreb­no se javi­ti na broj tele­fo­na (052) 887 – 216, a više infor­ma­ci­ja može se pro­na­ći na inter­net­skoj stra­ni­ci www.poup.hr.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Dvije film­ske radi­oni­ce Pulske film­ske tvor­ni­ce za dje­cu i mla­de u našem gra­du 

U sklo­pu 8. Porečdoxa, među­na­rod­nog fes­ti­va­la doku­men­tar­nog fil­ma, Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč u surad­nji s Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom (IKA) orga­ni­zi­ra dvi­je bes­plat­ne film­ske radi­oni­ce – Production In i Radionicu ani­mi­ra­nog filma.

 Production In radi­oni­ca nami­je­nje­na je pri­je sve­ga sred­njo­škol­ci­ma koji se žele oku­ša­ti u iza­zo­vu stva­ra­nja fil­ma u devet dana, od ide­je do reali­za­ci­je. Na ovoj inten­ziv­noj radi­oni­ci od 19. do 26. lis­to­pa­da dese­tak će auto­ra reali­zi­ra­ti svoj film. Radionica se sas­to­ji od tri dije­la – raz­ra­de ide­je i sce­na­ri­ja, sni­ma­nja te mon­ta­že, a nami­je­nje­na je svim kre­ativ­nim sna­ga­ma Poreštine – sred­njo­škol­ci­ma, muzi­ča­ri­ma, likov­nim umjet­ni­ci­ma, medij­skim dje­lat­ni­ci­ma, glum­ci­ma, ple­sa­či­ma, skej­te­ri­ma i svi­ma osta­li­ma s pret­hod­nim iskus­tvom rada s kame­ra­ma i mon­ta­žom te iskus­tvom stva­ra­nja i reali­za­ci­je ide­je u bilo kojem medi­ju, ali i bez nje­ga. Radionica je pri­la­go­đe­na osta­lim obve­za­ma polaz­ni­ka i tra­je uglav­nom u popod­nev­nim sati­ma, a poči­nje oba­vez­nim sas­tan­kom u petak, 19. lis­to­pa­da u 19 sati.

Radionica ani­mi­ra­nog fil­ma nami­je­nje­na je osnov­no­škol­ci­ma i svi­ma koji vole ani­ma­ci­ju. Počinje izra­dom fena­kis­to­sko­pa, popu­lar­nog ure­đa­ja za ani­ma­ci­ju sli­ka. Putem nje­go­ve izra­de polaz­ni­ci će se upoz­na­ti s osno­va­ma ani­ma­ci­je te zajed­nič­ki radi­ti na izra­di sce­na­ri­ja i osmiš­lja­va­nju pri­če. Nakon toga sli­je­di rad na knji­zi sni­ma­nja sas­tav­lje­noj od osam ski­ca, napi­sa­nih dija­lo­ga i pri­jed­lo­ga za zvu­ko­ve u fil­mu. Polaznici će moći svoj seg­ment pri­če reali­zi­ra­ti u obli­ku broj­nih crte­ža ili putem stop fra­me ani­ma­ci­je koja uklju­ču­je izra­du samos­to­je­će sce­no­gra­fi­je i liko­va. Slijedi sni­ma­nje crte­ža, stop fra­me ani­mi­ra­nje, sin­kro­ni­za­ci­ja, mon­ta­ža te, konač­no, pro­jek­ci­ja ani­mi­ra­nog fil­ma na zatva­ra­nju fes­ti­va­la. Radionica ani­mi­ra­nog fil­ma odr­ža­vat će se od 19. do 26. lis­to­pa­da sva­kim danom od 17 do 19 sati.

Voditelji radi­oni­ca: Marko Zdravković-Kunc, pro­du­cent i film­ski peda­gog; Tomo Zidić, reda­telj i sce­na­rist; Michele Bulešić, mon­ta­žer i sni­ma­telj; Dorotea Cerin, reda­te­lji­ca i mon­ta­žer­ka te izvr­š­na pro­du­cen­ti­ca i reda­te­lji­ca Sanda Letonja-Marjanović.

Informacije i pri­ja­ve na www.poup.hr. Prija­vi­te se što pri­je i osi­gu­raj­te sebi ili svo­jem dje­te­tu mjes­to u kre­ativ­nom svi­je­tu fil­ma i animacije!

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Tečaj kro­je­nja i šivanja

Oduvijek mašta­te o tome kako bis­te volje­li nosi­ti odje­ću koja je dje­lo vaših ruku? Kreativni ste i želi­te poka­za­ti svo­je vje­šti­ne? Imate ormar pun odje­će s kojom ne zna­te što biste?

Dođite u Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč na tečaj kro­je­nja i šiva­nja i zavi­ri­te u svi­jet igle, kon­ca i šare­nih tkanina!

Tečaj tra­je 30 sati i pru­ža zna­nja i vje­šti­ne o osno­va­ma kori­šte­nja šiva­ćeg stro­ja, izra­de jed­nos­tav­ni­jih odjev­nih pred­me­ta (suk­nje i košu­lje), popra­va­ka odje­će, kro­je­nja iz Burde i modi­fi­ka­ci­ja­ma kro­ja pre­ma vlas­ti­tim mje­ra­ma te izra­de patent­nog zatva­ra­ča, ruka­va, oko­vrat­ni­ka na osno­vi kojih je mogu­će dalje napre­do­va­ti samos­tal­nim radom.

Moguće je i nas­ta­vi­ti s obu­kom nas­tav­kom sa slje­de­ćom, napred­nom razi­nom teča­ja u tra­ja­nju od 30 sati koji obu­hva­ća izra­du hla­ča, dže­po­va, pro­mje­nu patent­nog zatva­ra­ča te kro­je­nja i šiva­nja sakoa ili jak­ni. Tečaj je oprem­ljen moder­nim šiva­ćim stro­je­vi­ma za sva­kog polaz­ni­ka, a može se uči­ti i na vlas­ti­tom stro­ju za šivanje.

Bez obzi­ra jes­te li počet­nik ili već ima­te iskus­tva u šiva­nju, na teča­ju može­te uz struč­no i kva­li­tet­no vod­stvo te uz indi­vi­du­alan pris­tup napra­vi­ti sve što pože­li­te. U vedroj i opu­šte­noj atmo­sfe­ri uži­vat ćete u svo­jim kre­aci­ja­ma i novo­ot­kri­ve­noj vještini.

Na tečaj je potreb­no doni­je­ti mate­ri­jal za izra­du želje­nog odjev­nog predmeta.

Tečaj poči­nje u pone­dje­ljak, 1. lis­to­pa­da 2018. i tra­je do utor­ka, 16. lis­to­pa­da 2018., a pre­da­va­nja i prak­tič­ni rad odr­ža­vat će se tri puta tjed­no: pone­djelj­kom, utor­kom i čet­vrt­kom od 16.30 do 20.00 u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč.

Voditeljica teča­ja je Sofija Apostolovski, dizaj­ne­ri­ca odje­će i tek­s­ti­la (Merlin – Udruga za pro­mi­ca­nje kreativnosti).

Cijena teča­ja: 1100 kn (30 sati) s PDV-om.

Izradite svo­ju vlas­ti­tu odje­ću koja će biti odraz Vaše kre­ativ­nos­ti i osob­nos­ti. Neka bude jedins­tve­na kao i Vi.

Za infor­ma­ci­je i pri­ja­ve javi­te se na broj tele­fo­na (052) 887 – 216 ili putem e‑pošte obrazovanje@poup.hr.

 

Tjedan cje­lo­ži­vot­nog uče­nja u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč

Učenje ople­me­nju­je izgra­đu­je, obli­ku­je i pomi­če gra­ni­ce. Nova zna­nja i vje­šti­ne ono su čemu svat­ko uvi­jek tre­ba teži­ti, jer uči se čitav život. Otkrijte nove svje­to­ve i spek­tar vlas­ti­tih moguć­nos­ti u 12. Tjednu cje­lo­ži­vot­nog uče­nja u našem gra­du, koje nudi bogat pro­gram za sve.

 

DATUM VRIJEME DOGAĐAJ MJESTO
pon.

1.10.

18.00 –18.45 Otvoreni sat pri­prem­nih glaz­be­nih razreda

za dje­cu koja poha­đa­ju prvi i dru­gi raz­red osnov­ne škole.

Cilj teča­ja je pobu­di­ti inte­res za glaz­bu kod dje­te­ta, razvi­ja­ti želju za uklju­či­va­njem u glaz­be­ne aktiv­nos­ti, pje­va­nje, svi­ra­nje i  slu­ša­nje glaz­be, obo­ga­ti­ti emo­ci­onal­ni doživ­ljaj glaz­be, nje­go­va­ti i kul­ti­vi­ra­ti gla­sov­ne moguć­nos­ti, teži­ti za into­na­tiv­no čis­tim pje­va­njem uz pra­vil­no disa­nje i jas­no izgo­va­ra­nje tek­s­ta te razvi­ja­ti glaz­be­ni sluh i pamćenje.

Voditeljica: Marijana Gulić

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč – uči­oni­ca br.1
uto.

2.10.

10.30 – 12.30

 

 

 

 

 

 

19.00

 

 

Predstavljanje obra­zov­nih pro­gra­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč

 

U naci­onal­nom Tjednu cje­lo­ži­vot­nog uče­nja sugra­đa­ni­ma pred­stav­lja­mo obra­zov­ne pro­gra­me koje pro­vo­di­mo u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč.

 

 

Identitet – što s njim?

pre­da­va­nje dr. sc. Ivone Orlić 

 

Govorit će se o iden­ti­te­tu Istrana od grup­nog do poje­di­nač­nog, od namet­nu­tog, ins­tru­men­ta­li­zi­ra­nog do taj­no oču­va­nog, od obi­telj­skog do naci­onal­nog, od tra­di­ci­onal­nog do suvre­me­nog. Koliko je istar­ski iden­ti­tet poma­lo već mit, a koli­ko pre­dra­su­da, što s turis­tič­kim iden­ti­te­tom, tre­ba li nam iden­ti­tet i još na mno­ga slič­na pita­nja poku­šat će dati odgo­vor naša goš­ća, etno­lo­gi­nja i peda­go­gi­nja, dr. sc. Ivona Orlić.

 

Trg slo­bo­de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foaje kaza­li­šta

sri.

3.10.

16.45 – 17.30 Otvoreni sat glaz­be­nog vrtića

 

Roditelji, dove­di­te dje­cu na otvo­re­ni sat glaz­be­nog vrtića!

U glaz­be­nom vrti­ću dje­ca uče pje­smi­ce, koris­te rit­mič­ke ins­tru­men­te i melo­dij­ske uda­ralj­ke, što obo­ga­ću­je glaz­be­no iskus­tvo i dje­lu­je na razvoj fine moto­ri­ke, glaz­be­ne memo­ri­je, slu­ha i rit­ma uz igru i pri­ču kao osnov­na moti­va­cij­ska sredstva.

Voditeljica: Antonella Picinić

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč –  uči­oni­ca br.1
19.00 – 20.30 Običajno i neuobičajeno

pred­stav­lja­nje pro­je­ka­ta zavi­čaj­ne nas­ta­ve u Srednjoj ško­li Mate Balote

 

Projekcija dva­ju krat­kih doku­men­tar­nih fil­mo­va, uče­nič­kih rado­va: Ljubav ima četi­ri oka, a opet je sli­pa (povi­jest vjen­ča­nja u Istri kroz četi­ri sli­ke) i Od Nazaria Saura do Josipa Broza Tita (povi­jest pro­mje­ne naziv­lja poreč­kih ulica).

Slijedi raz­go­vor s uče­ni­ci­ma i men­to­ri­ma koji su radi­li na pro­jek­ti­ma te pred­stav­lja­nje publi­ka­ci­je koja pra­ti dru­gi doku­men­ta­rac o pro­mje­ni naziv­lja poreč­kih ulica.

 

kaza­liš­na dvorana
čet.

4.10.

19.00 – 20.00 Hulahooping  

Hulahooping je pro­gram za zdrav­lje i rekre­aci­ju žene. Obucite sport­sku odje­ću i dođi­te na jedan sat bes­plat­nog treninga!

Zbog ogra­ni­če­nog bro­ja polaz­ni­ka, potreb­na je pret­hod­na naj­a­va na tele­fon (052) 887 – 216.

Voditeljica: Marina Abramova

 

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč – uči­oni­ca br.1
ned.

7.10.

17.00 – 20.00 Besplatna radi­oni­ca ukra­ša­va­nja tor­ti fondant-masom

tema: jesen

 

Na radi­oni­ci ukra­ša­va­nja tor­ti šećer­nom masom naučit ćete  kako ukra­si­ti tor­tu, obli­ko­va­ti raz­ne figu­ri­ce i u konač­ni­ci stvo­ri­ti svo­je malo remek-dje­lo. Radi se na sti­ro­por-tor­ta­ma, a sva­ki polaz­nik svo­ju tor­tu nosi kući.

Zbog ogra­ni­če­nog bro­ja polaz­ni­ka, potreb­na je pret­hod­na naj­a­va na tele­fon (052) 887 – 216.

Voditeljica: Vanja Schmidt

 

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč –  uči­oni­ca br. 3
18.00 Heidi – kaza­liš­na pred­sta­va za djecu

 

U Režiji Marija Kovača Teatar Naranča pred­stav­lja nam Heidi, pre­ma roma­nu Johane Heuser Spyri, paž­lji­vu i sen­zi­bil­nu dje­voj­či­cu koja pom­no pro­ma­tra svi­jet oko sebe, detek­ti­ra nje­go­ve nepra­vil­nos­ti i mane te ih zatim nese­bič­no isprav­lja, poprav­lja i vra­ća vje­ru u lju­de. Predstava tra­je 55 minu­ta, a nami­je­nje­na je dje­ci od 5 i više godi­na i nji­ho­vim roditeljima.

Ulaz je bes­pla­tan.

Molimo vas da svo­je mjes­to u gle­da­li­štu osi­gu­ra­te pot­vr­dom u rezer­va­cij­skom sus­ta­vu kina/kazališta.

kaza­liš­na dvorana

 

Kino

čet­vr­tak, 4. 10., petak, 5. 10. i subo­ta, 6. 10. u 18.00

Kuća magič­nog sata
izvor­no ime: The House with a Clock in Its Walls

reda­telj: Eli Roth
žanr: fan­tas­tič­na obi­telj­ska komedija

ulo­ge: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Colleen Camp

tra­ja­nje: 104 minute

Sadržaj fil­ma: Desetogodišnji Lewis Barnavelt poči­nje živje­ti sa svo­jim uja­kom u sta­roj i tajans­tve­noj kući. U njoj je pri­je njih živio brač­ni par koji je poku­šao uni­šti­ti svi­jet. Neposredno pri­je smr­ti par je izra­dio sat koji je skri­ven unu­tar zido­va, a sva­ki nje­gov otku­caj ozna­ča­va da je apo­ka­lip­sa sve bli­že. Vrlo brzo će se ispos­ta­vi­ti da je i Lewisov ujak vje­štac, a dje­čak će se naći okru­žen magi­jom i opas­noš­ću, pogo­to­vo kada otkri­je sat unu­tar zido­va kuće koji je stvo­ren da pri­zo­ve sud­nji dan.

čet­vr­tak, 4. 10., petak, 5. 10. i subo­ta, 6. 10. u 20.00

Venom
izvor­no ime: Venom

reda­telj: Ruben Fleischer
žanr: akci­ja, horor, znans­tve­na fantastika

ulo­ge: Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams

tra­ja­nje: 112 minuta

Sadržaj fil­ma: Kada lik Eddiea Brocka u svo­jem novi­nar­skom istra­ži­va­nju pos­ta­ne doma­ći­nom izvan­ze­malj­skog stvo­re­nja, on pos­ta­je Venom. Izvanzemaljski sim­bi­ot pot­pu­no ga obu­zi­ma i odu­zi­ma mu slo­bod­nu volju. Pravila sada odre­đu­je net­ko dru­gi i sva­ko je opi­ra­nje uza­lud­no. Njih dvo­je pos­ta­ju jed­no, pos­ta­ju Venom – naj­poz­na­ti­ji anti­ju­nak za kojeg neće­te zna­ti tre­ba­te li ga se boja­ti ili će vas spa­si­ti. Lik Venoma osmis­lio je 1988. g. pisac David Micheline i crta­či Todd McFarlane i Mike Zeck. Venom je izvan­ze­malj­ski sim­bi­ot koje­mu je za pre­živ­lja­va­nje potre­ban čovjek, no zauzva­rat čovjek dobi­va nevje­ro­jat­ne moći. Iako je lik Venoma prvot­no bio zamiš­ljen kao nega­ti­vac, on kas­ni­je u odre­đe­nim ver­zi­ja­ma pos­ta­je anti­ju­nak, a zatim prak­tič­ki i pra­vi junak.ž

 

Kazalište

nedje­lja, 7. 10. u 18.00

Heidi – kaza­liš­na pred­sta­va za djecu

U Režiji Marija Kovača Teatar Naranča pred­stav­lja nam Heidi, pre­ma roma­nu Johane Heuser Spyri, paž­lji­vu i sen­zi­bil­nu dje­voj­či­cu koja pom­no pro­ma­tra svi­jet oko sebe, detek­ti­ra nje­go­ve nepra­vil­nos­ti i mane te ih zatim nese­bič­no isprav­lja, poprav­lja i vra­ća vje­ru u lju­de. Predstava tra­je 55 minu­ta, a nami­je­nje­na je dje­ci od 5 i više godi­na i nji­ho­vim roditeljima.

Ulaz je bes­pla­tan. Molimo vas da svo­je mjes­to u gle­dalištu osi­gu­ra­te pot­vr­dom u rezer­va­cij­skom sus­ta­vu kina/kazališta. 

Likovna dje­lat­nost

 

četvr­tak, 4. 10. u 20.00

otvo­re­nje izlož­be Hvalospjev lje­tu Mladena Čulića

Mala gale­ri­ja, Narodni trg 1

tra­ja­nje izlož­be: 4. 10. – 21. 10. 2018.

rad­no vri­je­me gale­ri­je: rad­nim danom od 10.00 do 12.00 i od 18.00 do 21.00 osim nedje­ljom i praznicima.

Hvalospjev lje­tu novi je cik­lus rado­va koji­ma se pred­stav­lja Mladen Čulić. Izvedene u teh­ni­ci akri­la na das­ci ove slike/studije vari­ja­bil­nih dimen­zi­ja nas­ta­ja­le su ovo lje­to za auto­ro­vih bora­va­ka na Marjanu u raz­li­či­ta doba dana. Slikane su in situ, a kako se akril jako brzo suši, autor se namjer­no dovo­dio u situ­aci­je da mora reagi­ra­ti brzo i u duhu kro­ki­ja poku­ša­ti zadr­ža­ti krat­ke isječ­ke doživ­lja­ja tre­nut­ka u koje­mu se nala­zi i osje­ćaj rada u ambi­jen­tu što ga je kroz šet­nje esen­ci­jom lje­ta vra­ćao u pros­to­re dje­tinj­stva – pros­to­re nevi­ne igre bez pre­ten­zi­ja i stra­ha od ilus­tra­tiv­nos­ti. Međutim ovdje je uz zaigra­ni dje­čji duh pri­su­tan i vješt crtač, a ilus­tra­tiv­nost u rado­vi­ma ima stri­pov­sku nepo­sred­nost pri­zo­ra koja tran­s­pa­rent­no pre­no­si ozra­čje u koje­mu su rado­vi nas­ta­ja­li. Sitni poten­ci­ra­ni deta­lji (brod, pat­ka i sl.) na sli­ka­ma dodat­no udah­nju­ju život pros­to­ru gale­ri­je u koje­mu se izla­žu čime je osje­ćaj vital­nos­ti i borav­ka unu­tar pri­zo­ra kojeg pred­stav­lja­ju dodat­no osnažen.

Transmisija je domi­nan­tan osje­ćaj, a ova je izlož­ba još jed­na pri­li­ka za pohva­lu sli­kar­stvu kla­sič­ne pro­ve­ni­jen­ci­je, ali i za pri­sje­ća­nje na dav­ni tekst koji ga sla­vi: „Ako se neka sjen­ka čini pla­vom, nemoj­mo se boja­ti nas­li­ka­ti je što je pla­vi­je mogu­će, naj­ljep­šom pla­vom bojom iz svo­je pale­te. Ali ako je boja tin­te, uči­ni­mo je naj­ljep­šom crnom, crnom poput crnog jan­ta­ra. Boje mora­ju biti iskre­ne jer će tako biti iskre­ni i kon­tras­ti dje­la. Svaki crtež ili sli­ka stras­tve­ni su ekvi­va­lent nekog prim­lje­nog osje­ta. Potrebna je ta sna­ga kon­tras­ta da bi ih se moglo podi­je­li­ti. Ključni dojam koji na nas ostav­lja neka sli­ka danas je rezul­tat jedins­tve­ne sli­ke. Možemo pogo­di­ti da će jed­nog dana na obi­čan papir, dodi­rom umjet­ni­ka biti pre­ne­se­ne sto­ti­ne sli­ka u koji­ma će gra­fi­zam i boje opje­va­ti mnoš­tvo pus­to­lo­vi­na. Poput onih koje sam slu­čaj­no čuo u luka­ma Perua, Brazila, Antila ili Središnje Amerike, u ekva­to­ri­jal­nim voda­ma ili ovdje u Oceaniji…“ Ili možda na Mediteranu, u Splitu, na Marjanu jed­nog sasvim obič­nog i naoko ni po čemu poseb­nog ljet­nog dana.

Toni Horvatić