Održan je TEDxPula – Thinking out loud

01.10.2018.

U subo­tu, 29. ruj­na u gale­rij­skom pros­to­ru MMC Luka u Puli, odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja TEDxPula, pri­je sve­ga neo­vi­san, nepro­fi­tan i samos­tal­no orga­ni­zi­ran doga­đaj pod među­na­rod­nom TED licen­com, kojem je cilj pre­no­še­nje ide­ja vri­jed­nih šire­nja. TEDxPula ugos­tio je 8 sjaj­nih govor­ni­ka, koji su u govo­ri­ma od 3 – 18 minu­ta pre­ni­je­li vlas­ti­te pri­če, otkri­li što su proš­li na pro­fe­si­onal­nom putu i ponu­di­li ono što je naj­važ­ni­je u TED-ovim okup­lja­nji­ma – ide­je koje bi mogle biti zanim­lji­ve i važ­ne za zajed­ni­cu u kojoj se okup­lja­nje odr­ža­va. U prvom dje­lu pro­gra­ma bili su to: Saša Petković – mar­ke­tin­ški eks­pert iz iz agen­ci­je KG Media, Milena Mičić – vlas­ni­ca pul­skog Aquariuma, Ana Božac – psi­ho­lo­gi­nja i art tera­pe­ut, dok je Igor Franković objas­nio kako je nas­ta­la ide­ja osni­va­nja Rovinj FM‑a. U pauzi su posje­ti­te­lji ima­li pri­li­ku kuša­ti TEDx bur­ger mla­dog stre­et food maj­sto­ra Luke Radoša, dok je za glaz­be­nu pod­lo­gu bio zadu­žen DJ Neno. U dru­gom dje­lu pred­sta­vi­li su se rovinj­ski dizaj­ner Anselmo Tumpić, zatim mla­da influ­en­ce­ri­ca Karla Zelić. Marino Tumpić pred­sta­vio je istar­ski sve­mir­ski pro­gram, dok je Tanja Blašković nagla­si­la važ­nost recik­li­ra­nja plastike.

Što je zapra­vo TED? Ova se nepro­fit­na orga­ni­za­ci­ja bavi raz­mje­nom pri­ča i ide­ja struč­nja­ka s raz­li­či­tih podru­čja, a s pro­gra­mom TEDx poti­če pre­no­še­nje ide­ja na samos­tal­no orga­ni­zi­ra­nim okup­lja­nji­ma. Do sada su u TED-ovoj raz­mje­ni ide­ja sudje­lo­va­li struč­nja­ci i podu­zet­ni­ci s raz­li­či­tih podru­čja, poput Billa Gatesa i Sir Richarda Bransona, ali i lju­di koji su se istak­nu­li neči­me subver­ziv­nim, poput Edwarda Snowdena i Juliana Assangea.

Sa začet­kom 1984. godi­ne u SAD‑u, TED se u među­vre­me­nu pro­ši­rio i u osta­tak svi­je­ta, izme­đu osta­log, i u Hrvatsku. Njegovi timo­vi u Hrvatskoj otpri­je osam godi­na orga­ni­zi­ra­ju okup­lja­nja TEDx, među koji­ma naj­du­žu tra­di­ci­ju ima zagre­bač­ki. Po 3. put pul­ski TEDx dono­si mla­da eki­pa; nosi­te­lji­ca licen­ce Larisa Kontošić, Roberta Kontošić Pamić, Natalija Ladavac, Davor Rapić i Albert Vošćon. Podršku timu dali su i Katia Schira, sni­ma­telj­ska eki­pa; Bojan Prusac, Mišo Tikvicki i Violeta Šugar, te foto­graf­ki­nja Lucija Dušman. O make-upu govor­ni­ka i tima bri­nu­la se Valentina Štokovac. Program je mode­ri­rao Matija Ljuba. Ulaz je bio bes­pla­tan, uz spon­zor­sku podr­šku, jer se TEDxPula tim vodi ide­jom da ide­je vri­jed­ne šire­nja tre­ba­ju biti dos­tup­ne svima.

Upisivanjem TEDxPula, na TEDxtalks Youtube pro­gra­mu, mogu se pro­na­ći govo­ri sa dosa­daš­njih kon­fe­ren­ci­ja, a kroz mje­sec dana bit će objav­lje­ni i ovo­go­diš­nji govori.